KS oppfordrer til politisk behandling av debattheftet.

Svarene på spørsmålene som stilles i debattheftet legger grunnlaget for KS’ prioriteringer og arbeid. Arbeidet med Debatthefte 2024 startet derfor allerede tidlig høsten 2023.

Høstkonferansene

KS regioner arrangerer høstkonferanser i alle fylker i landet. Høstkonferansene er en viktig arena for å forankre KS' arbeid og politiske ståsteder blant medlemmene. Med høstkonferansene åpnes også prosessen med arbeidet med debatthefte.

Lenkeblokk Icon KS dekker hele landet

Utsendelse

1. november sendes debatthefte 2024 ut til alle landets kommuner og fylkeskommuner på e-post. Det er ulike frister for de ulike regionene som fristene er tilpasset tidspunkt for strategikonferanse og fylkesmøter. KS sender ut en presentasjon, saksgrunnlag, som bør tilpasses lokalt. KS oppfordrer til politisk behandling.

Vedtak i kommunestyrer og fylkesting

I perioden fra januar – februar 2024 vil kommunene og fylkeskommunene fatte egne vedtak med svar på spørsmålene i debatthefte. Vedtakene vil bli sendt inn til ansvarlige på KS’ regionkontor.

Behandling i KS regioner

Det vil være litt ulikt hvordan regionene samler innspillene til behandling i sine fylkesstyrer. I noen regioner har man valgt å sette ned en redaksjonskomité, som består av politikere fra kommunene og fylkeskommunen, i andre regioner benyttes de regionale HR-nettverkene der kommunene er representert. Disse forbereder et saksfremlegg med forslag til svar på spørsmålene fra KS og forslag til vedtak basert på dette. I andre regioner har administrasjonen på KS-kontoret regionalt et ansvar for å lage en oppsummering basert på alle innspill.

Strategikonferansene

Alle regioner arrangerer strategikonferanser i februar- mars for å forankre innspillene til debatthefte. Her deltar administrativ og politisk ledelse i kommuner og fylkeskommuner. Det er ofte diskusjon og debatt om KS sine videre prioriteringer, og kommunene og fylkeskommunene får informasjon fra ansvarlige fagpersoner sentralt, og politisk ledelse.

Vedtak i KS’ fylkesstyrer og fylkesmøter

Rett etter strategikonferansene vil de politisk valgte fylkesmøtene eller fylkesstyrene gjøre sine vedtak basert på alle innspillene som har kommet inn fra kommunene. Fylkesmøtenes/fylkesstyrenes vedtak bør gjenspeile kommunenes vurderinger. 8. mars er frist for regionene til å sende inn vedtak fra KS fylkesstyrer og fylkesmøter til KS sentralt. 

Vedtak i KS’ Hovedstyre

KS forbereder en sak til Hovedstyret basert på vedtakene i fylkesmøtene. Den skal oppsummere alle vedtakene, og dette vil blant annet være grunnlag for hvilke prioriteringer KS velger i de sentrale lønnsforhandlingene våren 2024.

Hovedstyret behandler saker om debatthefte. De behandler et saksfremlegg der vedtakene fra fylkesstyrene/ fylkesmøtene er vedlagt. Vedtaket vil gi Hovedstyret et mandat til kommende tarifforhandlinger.