Styreleder Gunn Marit Helgesen ledet delegasjonen fra KS. Merethe Schjem, fylkesdirektør for fylkesrådsleders kontor i Nordland fylkeskommune, representerte medlemmene i møtet.

Ny minerallov

Helgesen understreket at det er stort behov for en ny minerallov, spesielt sett i lys av økende etterspørsel etter mineraler. KS hadde imidlertid noen kritiske innspill til forslaget slik det ble lagt fram foran høstens høringsrunde.

Ett eksempel på forslag KS er kritisk til, er å flytte myndighet for å gi dispensasjon til undersøkelser fra kommunen til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF). KS mener dispensasjonsbehandling må ligge hos kommunen og ser ikke behovet for å fravike plan- og bygningslovens system ved å innføre særregler på dette området.

KS mener det vil foreligge informasjon på et tidlig tidspunkt om konsekvenser av eventuell utbygging, som kommunen må ha mulighet til å legge vekt på. Det gjelder også i spørsmålet om dispensasjon til undersøkelse. Tidlige avklaringer kan forhindre unødige konflikter og spare unødig ressursbruk. Å avskjære kommunenes mulighet for å stoppe prosjekter på undersøkelsesstadiet der dette er aktuelt, vil være lite klokt.

Utvalget har foreslått å lette på adgangen til bruk av statlig arealplan for utvinning av mineraler ved å innføre en ny bestemmelse i plan- og bygningslovens paragraf 6-4. KS mener det undergraver lokaldemokratiet og kommunens rolle som planmyndighet. Dagens lov gir tilstrekkelige muligheter for å benytte statlig arealplan.

I tillegg til konsekvenser for arealbruksvedtak, har forslaget store konsekvenser for infrastrukturplanlegging og bygging når det gjelder ekspropriasjon og fastsetting av erstatning til grunneier. Dette er mange av fylkeskommunene særlig opptatt av, blant annet gjennom sin rolle som vegeier.

Lovforslaget innebærer også økt rapportering. Konsekvenser av endringer og prinsipielle forhold knyttet til endringsforslagene burde vært belyst bedre. Det er ikke tilstrekkelig forklart hvordan samfunnsnytten ved de ulike endringene overstiger ulempene.

Her finner du KS' høringssvar om ny minerallov.

Virkemiddelgjennomgangen

Fylkeskommunene og KS har arbeidet med virkemiddelgjennomgangen over flere år. Da Deloittes rapport kom ut i 2019 (pdf), vedtok fylkeskommunene en felles uttalelse om denne. Senere har KS gitt innspill til denne regjeringens arbeid med virkemiddelgjennomgangen.

Næringsministeren presenterte 14. desember forslag til tiltak for å oppnå et enklere, grønnere og mer helhetlig virkemiddelapparat, VMA 2.0, der KS har deltatt i referansegrupper. KS ser fram til fortsatt godt samarbeid med departementet og virkemiddelapparatets aktører for å fremme helhetlige satsinger. Særlig fremhevet KS betydningen av å styrke de regionale utviklingsmidlene fremover. Disse har stor betydning for næringsutviklingen i Norge, men virker også sammen med europeiske satsinger.

Ett av tiltakene i regjeringens 10-punktliste handler om sirkulær økonomi. Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet skal i 2023 styrke innsatsen og koordinere det tverrgående arbeidet innenfor sirkulærøkonomi med utgangspunkt i virkemiddelaktørenes samarbeidsavtale om grønn vekst. Dette er et arbeid kommunesektoren støtter opp om ved at fylkene er del av en nasjonal samarbeidsmodell hvor deltakerne har samlet seg om et hovedoppdrag med å utvikle grønn sirkulær industri. Virkemiddelaktørene kan bidra med kunnskapgrunnlag og dialog med staten om innretningen av den økonomiske støtten.

Konkurranse på like vilkår

I januar 2018 leverte Hjelmeng-utvalget sin rapport om konkurranse på like vilkår (pdf). Arbeidsgruppen ble nedsatt fordi Eftas overvåkingsorgan, ESA, mener at det offentliges skattefritak og konkursimmunitet bryter med EU-reglene om offentlig støtte når det leveres tjenester som konkurrerer med private. KS representerte mindretallet i utvalget og stilte seg kritisk til flere av tiltakene flertallet foreslo.

Senere har flere rapporter pekt på negative samfunnsøkonomiske konsekvensene av ulike tiltak. Regjeringen ser derfor ikke ut til å ville gå videre med Hjelmeng-utvalgets anbefalinger, men legger seg på en linje med bare hensiktsmessig regulering av aktiviteter i sektorer der det viser seg det er behov. Dette er så langt helt i tråd med det KS tidligere har bedt om.

"Norgesmodellen"

Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut et høringsforslag til endringer i anskaffelsesloven, anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og byggherreforskriften på høring. Flesteparten av forslagene tar sikte på å styrke håndhevingen av eksisterende regler i annen lovgivning som sikrer viktige sider av arbeidslivet og motvirker arbeidslivskriminalitet.

KS er positiv til en Norgesmodell og stiller seg bak formålet med reglene. I møtet med næringsministeren presenterte KS hvordan noen av de foreslåtte tiltakene er særlig vanskelige å følge opp for kommunesektoren. Plikten til å føre tilsyn med en rekke forhold som ligger utenfor vanlig kontraktsoppfølging kan vise seg å bli helt ugjennomførbar. KS ble bedt om å oversende et faglig notat om dette som vil gå inn i de videre vurderingene etter høringsrunden som har frist 4. februar.