KS har inngitt høringssvar til NOU 2022: 8 Ny minerallov

I høringssvaret som du finner i sin helhet her (PDF), skriver KS blant annet:

"Kommunen er planmyndighet etter plan og bygningsloven. Utvalget foreslår å lette på adgangen til bruk av statlig arealplan for utvinning av mineraler ved å innføre en ny bestemmelse i plan- og bygningslovens paragraf 6-4. Utvalget skriver at det er en økt bruk av statlige planer. Dette er bekymringsfullt i seg selv. Den økte bruken av statlige planer uthuler og undergraver lokaldemokratiet og kommunens rolle som planmyndighet. KS støtter ikke utvalgets forslag og mener dagens lov gir tilstrekkelige muligheter for å benytte statlig arealplan også på mineralområdet. Dette området skiller seg ikke ut fra andre områder hvor statlig plan kan benyttes."

Videre sies det fra KS:

"KS er kritisk til at utvalget ikke fikk i oppdrag å se nærmere på lokale inntekter fra mineralvirksomhet. KS mener råde- og forvaltningsretten over lokale naturressurser er en grunnpilar i lokaldemokratiet, og den lokale retten til å skattlegge utnyttingen av ressursene følger naturlig av denne råderetten. Mineralutvinning medfører også ofte betydelige ulemper for lokalsamfunn, som bør lede til kompensasjon til kommunale myndigheter på vegne av innbyggerne. I og med at lokale inntekter fra mineralutvinning ikke er tema i utvalgsrapporten, ber KS om at departementet tar et eget initiativ for å se nærmere på dette temaet."