Store samfunnsutfordringer krever at vi evner å se de tre dimensjonene av bærekraft; økonomi, sosiale forhold og klima og miljø, i sammenheng. Slike samfunnsutfordringer krever økt tillit til lokale og regionale myndigheter og konsistent politikk i alle ledd og mellom sektorene, mener KS.

- Vi må jobbe på nye måter for møte demografiutfordringene, kostnadsvekst og behov for innovasjon. KS vil gjerne samarbeide med regjeringen om å finne nye grep. Blant annet ønsker KS større rom for forsøk og eksperimentering enn det lovverket tillater i dag. Forsøksloven er ikke tilstrekkelig fleksibel til å prøve ut det kommunene har behov for. I tillegg trenger kommunesektoren fleksibilitet og tillit for å sikre kompetanse og tilstrekkelig bemanning i årene framover, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Inkludering av barn og unge

KS har i flere møter med regjeringen tatt opp behovet for en helhetlig oppvekstpolitikk. Antall barn og unge som faller utenfor studier og arbeidsliv er for høyt.

- Vi er avhengige av nye samarbeidsformer mellom stat og kommune om vi skal få til inkludering av flere barn og unge. Vi vil derfor invitere regjeringen med på et samarbeid for hvordan vi kan få til en tverrsektoriell satsing på de 1000 første dagene i et menneskes liv, sier Helgesen.

Grønn omstilling

Utfordringene knyttet til klima og natur øker. Russlands invasjon i Ukraina har økt forståelsen av behovet for rask utbygging av fornybar energi.

- Kommuner og fylker spiller en nøkkelrolle, dersom vi skal lykkes med grønn omstilling. Det er nødvendig med en tverrsektoriell satsing på det grønne skiftet, hvor både opptrapping av klimatilpasningstiltak, sirkulær økonomi, handlingsplan for naturmangfold og bærekraftig arealforvaltning innenfor rammen av det lokale folkestyret er viktige elementer. Kommunesektoren er godt rustet til å løse utfordringer på tvers av fagområder, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Det 2. konsultasjonsmøtet er et fast årlig politisk møte mellom KS og representanter for flertallet av departementene, der tema er reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. Møtet gir departementene og KS anledning til å ta opp og informere hverandre om aktuelle saker.

Mer om KS’ innspill til møtet (pdf)

Les for øvrig om Status kommune 2022.