SOA er et av myndighetenes virkemidler for å øke kompetansen i Innkjøps-Norge. Målgruppen for sertifiseringsordningen er personer som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser. Ordningen er etablert til erstatning for det tidligere «Innkjøpskortet». KS Advokatene og KS Innkjøpsforum har i mange år arrangert sitt populære sertifiseringskurs. Kurset blir videreutviklet for å dekke kompetansemålene i den nye testen.

Fordeler ved SOA:

 • Innkjøperne får kjennskap til ulike kompetansekrav, mulighet for planmessig oppbygging av egen kompetanse, og sertifiseringstesten vil dokumentere den enkeltes ferdigheter.
 • Virksomhetene kan benytte fagplanen som grunnlag for kompetansekartlegging, planmessig kompetansebygging og rekruttering.
 • Kursleverandørene kan legge fagplanene til grunn for utvikling av kurs som gir deltakerne grunnlag for å bestå sertifiseringstesten.

Emner i fagplanen

 • Grunnleggende begreper

  Testen inneholder noen få helt sentrale begreper fra anskaffelsesregelverket som det forventes at alle innkjøpere kjenner til.

 • Planlegging av anskaffelsesprosessen

  Selve grunnlaget for en vellykket anskaffelse legges i planleggingsfasen og det er tidlig i prosessen du har størst mulighet til å påvirke anskaffelsen. Vurdering av behov og forankring av disse i virksomhetens mål er suksessfaktorer for økt verdiskaping og effektiv ressursbruk i arbeidet med en anskaffelse. Fordeling av roller og ansvar i anskaffelsesprosessen må gjøres allerede i denne fasen.

 • Konkurransegjennomføring

  Konkurransegjennomføring starter med den formelle henvendelsen til markedet. Formålet er å inngå én eller flere kontrakter som skal bidra til å nå mål og resultater nedfelt i anskaffelsesdokumentene. Det kan komme inn spørsmål, være behov for presiseringer, avklaringer, ettersendelse av dokumentasjon og noen ganger også behov for å avlyse konkurransen. Tilbudene skal vurderes og evalueres ut fra den innleverte dokumentasjonen og de konkurranseregler som var satt for konkurransen.

 • Kontraktsoppfølging

  God kontraktsoppfølging skal sikre at ytelsene virksomheten har avtalt faktisk blir levert. Videre skal kontraktsoppfølging bidra til et godt samarbeid med leverandøren og å avverge misforståelser og mulige konflikter.

 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

  Offentlig sektor bruker betydelige midler på innkjøp hvert år. Regelverket setter viktige krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige anskaffelser skal gjennomføres. Ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017.

Om sertifiseringstesten

Testen består av 40 spørsmål som trekkes tilfeldig fra en omfattende spørsmålsdatabase. De fleste oppgavene er av typen flersvarsoppgaver eller flervalgsoppgaver. Kandidaten har 60 minutter på seg til å fullføre testen. Kandidaten får umiddelbar tilbakemelding på totalt resultat og score per emne. Eventuell ny test kan tas tidligst 14 dager senere.

Fagrådet

Et bredt sammensatt fagråd har ansvar for utvikling, evaluering og vedlikehold av fagplaner. Fagrådets medlemmer representerer statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor (heriblant KS) og relevante interesseorganisasjoner. Rådets medlemmer har samlet bred anskaffelsesfaglig kompetanse og god kjennskap til anskaffelsespraksis.