Av Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS

Det finnes et klart regelverk for hvordan partene forholder seg i en konflikt. Det er hjemlet i Hovedavtalen. Den avtalen er både Unio og KS forpliktet på.

Hovedavtalen har følgende formulering om hvem som søker dispensasjon (Del A § 5-1-2- b):
Arbeidsgiver kan søke om dispensasjon for navngitte arbeidstakere som er tatt ut i streik og som på grunn av fare for liv og helse eller andre vitale hensyn må være til stede eller tas inn igjen i arbeid.

Hovedavtalen regulerer ingen ankeprosess dersom arbeidsgiver får avslag på en dispensasjon. En ankeprosess vil forsinke prosessen for å avklare hvorvidt arbeidstakere skal tas inn igjen i arbeid, for å forhindre fare for liv og helse.

Likevel anket altså Frevar avslaget inn til Unio sentralt, som igjen avslo. Det er grunn til å tro at grunnen til at arbeidsgiver - altså Frevar og kommunen - sendte flere dispensasjonssøknader, nettopp var for at streiken skulle kunne fortsette.

KS har ikke mottatt – og skal ikke motta – dispensasjonssøknader. Det vi visste, og det vi forholdt oss til da vi møtte statsråden og Unio fredag ettermiddag, var at statsråden hadde innkalt til møte med partene, etter at tre søknader om dispensasjon fra Frevar KF og Fredrikstad kommune var avslått av Unios streikekomité. Da hadde også brannvesen og DSB vurdert at situasjonen utgjorde en akutt fare for liv og helse.

Vi gjentar gjerne: KS er ikke arbeidsgiver, det er det kommuner og fylkeskommuner som er. KS har ikke mulighet til å sitte i et møte med en statsråd og «søke dispensasjon» knyttet til en meget kritisk situasjon som Fredrikstad kommune på en pliktoppfyllende måte har forsøkt å løse ved flere dispensasjonssøknader.

Det er kommunen som rapporterer til Statsforvalteren om fare for liv og helse. Det er statlige organ som vurderer om det er tilfelle. Statsrådens beslutning bygger på kunnskap fra statlige organ. KS kan ikke vurdere om det er fare for brann eller fare for liv og helse i de konkrete tilfellene. Dette handler ikke om vilje, det handler om roller og avtalte spilleregler.

Les også artikkelen KS og lønnsnemnd

Artikkelen med Lied på Unios nettsider