Det er kommunene – ikke KS – som skal vurdere eventuell fare for liv og helse, og som eventuelt sender inn søknad om dispensasjon til streikeledelsen.

Tor Arne Gangsø

  • Det var Unio – ikke KS – som valgte å ta ut åtte maskinister i streik ved Frevar KF. 
  • Det er kommunene – ikke KS – som med stort alvor vurderer om streiken kan gi fare for liv og helse, og som eventuelt sender inn søknad om dispensasjon til Unios streikekomite
  • Det er utelukkende fare for liv og helse eller andre vitale hensyn som skal gi grunnlag for dispensasjon fra en streik, altså om streikende arbeidstakere må være til stede eller tas inn igjen i arbeid. Derfor var det dette hensynet som lå til grunn for alle dispensasjonssøknadene fra Frevar KF som ble sendt – og avslått.
  • Det er Unio – ikke KS – som velger å innvilge eller avslå slike søknader.
  • Det er statsråden – ikke KS – som til slutt avgjør om situasjonen er så alvorlig at streiken må avsluttes, for å hindre at liv skades eller går tapt.
  • Det er virksomheten – i dette tilfellet Frevar – og eieren – i dette tilfellet Fredrikstad kommune, som blir stilt til ansvar dersom en brann ved anlegget skulle gi fatale konsekvenser for ansatte eller brannpersonell, det er IKKE tillitsvalgte eller andre ansatte.
  • KS har altså ingen rolle i vurderingen av situasjonen på de enkelte arbeidsplasser som er rammet av streik, i beslutninger om å søke dispensasjoner, i vurderinger om dispensasjonssøknader bør innvilges eller avslås, eller i vurderingen rundt bruk av tvungen lønnsnemnd.

Det siste avslaget fra Unio ble gitt torsdag 3. juni kl. 14.30. Når Unio hevder at de først skjønte alvoret i situasjonen fredag ettermiddag, var det i alle fall ikke fordi de ikke var blitt gjort oppmerksom på alvoret – gjennom flere dager.

I dispensasjonssøknaden som ble sendt fra Frevar KF – og avslått – 3. juni, står følgende:

«Vi har nå en situasjon med en full bunker med avfall, ca 1500 tonn avfall. Det er meldt meget varmt vær og faren for varmgang og selvantennelse er stor. Det er ikke en normalsituasjon at bunker er full med avfall som ikke avsettes til forbrenning. Det er dramatiske konsekvenser ved en brann i bunker med fare for liv, helse, miljø og verdier. Det blir gjort oppmerksom på at det er ikke mulig å starte eller drifte noen av forbrenningsanleggene med kun en mann på skift.»

KS hadde ikke vært involvert i dispensasjonsbehandlingene. Det hadde derimot Unio vært hele veien, og de avslo. Hver gang. Det får faktisk Unio være stor nok til å ta ansvar for selv, og ikke forsøke å dytte ansvaret over på andre.

At så Frevar KF mottar en mail fredag kl 14.11 – dagen etter siste avslag, og midt i en akutt og meget farlig situasjon – der det gis uttrykk for at torsdagens avslag kan oppheves for én medarbeider inntil kl. 22 samme kveld, og så å hevde at den omsøkte dispensasjonen dermed var gitt, er upresist og lite seriøst. Det viser først og fremst at Unios forhandlingsledelse heller ikke da hadde tatt alvoret inn over seg.

KS legger vekt på å opptre som en profesjonell, ryddig og redelig samarbeidspartner og motpart. Dette gjelder også og ikke minst i forhandlinger og i konflikter. Vi har et sterkt og begrunnet inntrykk av det er slik vi oppfattes av de øvrige parter. Konspirasjonsteorier om et «samrøre» mellom KS og regjeringen for å få slutt på streiken er rent tøv, og det hadde vært fint om Unios ledelse bidro til å få slutt på det.

Tidslinje:

Mandag 31. mai

Kl. 15.42
Fredrikstad kommune/Frevar sender første søknad om dispensasjon til Unio.

Tirsdag 1. juni

Kl. 09.35
Første søknad komplettert med ytterligere informasjon i egen epost til Unio.

Kl. 11.35
Konsekvensrapport til Statsforvalteren fra Fredrikstad kommune.

Kl. 14.43 – 15.01
Avslag på dispensasjon. Mottatt i separate epost for hvert enkelt medlem.

Onsdag 2. juni

Kl. 8.56
Konsekvensrapport sendt til Statsforvalter fra Fredrikstad kommune.

Kl. 11.27
Anke på avslag sendt til Unio sentralt.

Kl. 11.:46 – 12.57
Avslag på anke fra Unio ble mottatt i separate eposter for hvert enkelt ansatt.

Kl. 17.37
Konsekvensrapport sendt til statsforvalter fra Fredrikstad kommune.

Torsdag 3. juni

Kl. 12.18
Ny dispensasjonssøknad fra FREVAR sendes til Unio.

Kl. 12.43
Konsekvensrapport til statsforvalter. Første gang det meldes om varmegang og fare for selvantennelse.

Kl. 14.30
Avslag på dispensasjonssøknad fra Unio.

Fredag 4. juni

Kl. 9.05 og 10.55
Konsekvensrapporter ble sendt til statsforvalter fra Fredrikstad kommune.

Kl. 11.00
Befaring fra brannvesenet.

Kl. 12.00
Fredrikstad kommune hadde møte med Unio. Under samtalen ble den mulige brannen ved Arendal gjenvinningsanlegg tatt opp av HR. Det ble ikke meldt om endring i dispensasjonssøknader til Frevar.

Kl. 13.16
Konsekvensrapport ble sendt til statsforvalteren fra Fredrikstad kommune.

Kl. 14.11
E-post fra tillitsvalgte at avslag på dispensasjon torsdag er endret (gjaldt én person som da kunne jobbe fram til kl. 22.00).

Kl.16.00:
Partene møttes hos arbeids- og sosialministeren

Kl.16.15
Konsekvensrapport ble sendt til statsforvalteren.

Fakta om dispensajon og streikeuttak

Fakta om dispensasjon og streikeuttak:

Ved en streik er det fagforeningene som varsler hvilke arbeidstakere som skal tas ut i streik. Før varselet om de konkrete arbeidstakerne som tas ut i streik blir gitt, er partene etter Hovedavtalen forpliktet til å forhandle om hvilke arbeidstakere som skal unntas fra streik. Dersom partene ikke blir enige kan saken ankes inn til fagforeningen sentralt, som med bindene virkning fastsetter om personer/grupper skal holdes utenfor en streik. Verken KS eller den enkelte arbeidsgiver har noen innvirkning på hvor mange eller hvilke arbeidstaker som til sist tas ut i streik.

Arbeidsgiver må forholde seg til navnelistene de mottar fra fagforeningene. Etter Hovedavtalen følger det imidlertid at arbeidsgiver kan søke om dispensasjon, dersom det er fare for liv og helse. Arbeidsgiver har ingen plikt til å søke dispensasjon.

Bestemmelsen i Hovedavtalen lyder:

Del A § 5-1-2- b)

Arbeidsgiver kan søke om dispensasjon for navngitte arbeidstakere som er tatt ut i streik og som på grunn av fare for liv og helse eller andre vitale hensyn må være til stede eller tas inn igjen i arbeid.

Hovedavtalen regulerer ingen ankeprosess dersom arbeidsgiver får avslag på en dispensasjon. En ankeprosess vil forsinke prosessen for å avklare hvorvidt arbeidstakere skal tas inn igjen i arbeid, for å forhindre fare for liv og helse.