Denne artikkelen ble publisert i Skolederforbundets magasin «Skolelederen» nr. 7 – september 2018. 

Led Skole tilbyr kommunene og fylkeskommunene konkrete verktøy, kunnskapsbaserte anbefalinger og økonomisk støtte.

Vi ønsker alle det beste for barna våre. Det gjelder også i klasserommet. En god skole krever motiverte og kompetente lærere og et godt læringsmiljø. Skoleledere spiller en avgjørende rolle for å oppnå dette. Men hva når mellomlederne opplever en uklar arbeidshverdag, motstridende målsetninger og ad hoc-oppgaver som gjør det vanskelig å jobbe langsiktig?

Ingen tjener på uklare roller
Ofte havner mellomlederne mellom to stoler. De skal både avlaste rektor, som er skolens øverste leder, samtidig som de skal støtte lærerne og bidra til best mulig kvalitet på undervisningen i klasserommet. Det resulterer gjerne i en tåkelagt jobbeskrivelse som først og fremst bestemmes av rektors behov for avlastning og lærernes behov for praktisk hjelp og støtte. Det tjener ingen på, aller minst elevene.

Skoleledere har en av samfunnets viktigste jobber. Viktige jobber er ofte også krevende. Vi forventer mye av våre ledere. De skal være nytenkende, støttende og målrettet i sitt arbeid for stadig å heve kvaliteten på undervisningen i klasserommene. Vi vil ha flere elever gjennom opplæringsløpet, vi vil ha motiverte lærere som både bruker og utvikler sin kompetanse i klasserommet, og som bidrar inn i et kollegialt felleskap. Hvordan får vi til det?

Gode ledere oppnår resultater sammen med selvstendige, aktive og kompetente medarbeidere. Det får de best til med et godt arbeidsmiljø og et utviklende profesjonsfellskap. Dette bidrar også til at kommunesektoren får et godt omdømme som arbeidsgiver og kan tiltrekke seg høyt kvalifiserte arbeidstakere. Men ingenting av dette skjer av seg selv.

En uutnyttet ressurs
På oppdrag fra KS har Kunnskapssenter for Utdanning laget en kunnskapsoppsummering av forskningen på mellomledere i skolen. Den viser at det er bred enighet om at mellomledere er en uutnyttet ressurs i skolen. Forskerne finner at mellomledere ofte har uklar jobbeskrivelse og at arbeidsoppgavene gjerne blir delegert ad hoc. Det er vanskelig å arbeide målrettet og planlegge når du ikke vet hva jobben innebærer de neste månedene.

Kunnskapsoversikten konkluderer med at lederutvikling for mellomledere må ta hensyn til om de fortsatt skal ha ganske trivielle arbeidsoppgaver eller om de skal være pådrivere i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

I front på utviklingsarbeid
KS ønsker at alle skoleledere skal gå foran i utviklingsarbeidet. Da må rammene for dette være til stede. Vi tror og håper at Led Skole kan bidra til å nå målet. Led Skole er utviklet i tett samarbeid med Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet, og det er koordinert med rammene for rektorutdanningen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Vi i KS tror på god ledelse og vi tror at skoleledere i samarbeid med sine lærere kan løfte kvaliteten i hvert eneste klasserom.