1. januar 2020 blir den nye kommunen med tett på 10 500 innbyggere en realitet. Både Lyngdal og Audnedal har vært med i Gode pasientforløp i to omganger, første gang i 2014, men det er først det siste året at arbeidet med å utvikle felles sjekkliste har skutt fart.

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det etablert samarbeid mellom de to kommunene på alle nivå. Etter hvert satt de to forbedringsteamene ved samme bord på nettverkssamlinger, og gruppen har også hatt møter mellom samlingene for å jobbe med pasientforløp.

Tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen begynte arbeidet med en felles sjekkliste, opprettet i pasientjournalsystemet, slik at listen kan brukes på alle brukere i alle overganger, ikke bare mellom sykehus og kommune. Gruppen har vært tverrfaglig sammensatt, med både ledere og ansatte. At enhetslederne har vært med har vært viktig.

- Forankring på ledelsesnivå er helt avgjørende, og innsatsen til avdelingslederne er et av suksesskriteriene. Vi har også hatt med saksbehandler. De har oversikten, ser hvor det kan glippe og er viktige i samhandlingen, sier Anne Sanden Kvinen, virksomhetsleder for hjemmetjenester i Lyngdal.

Arnhild H. Urevatn legger til at også de tillitsvalgte har deltatt i arbeidet.

Én felles sjekkliste 

Til å begynne med ble det utarbeidet flere sjekklister, slik mange andre kommuner har gjort, men arbeidsgruppen fant ut at det var best å ha én som faktisk ble brukt. 

- Overgangene må kvalitetssikres og være mest mulig sømløse. Sjekklisten viser svakheter, hva som svikter når, og hvor en må sette inn ekstra ressurser i perioder. Det er lettere å få oversikt, se om ting blir gjort og å unngå dobbeltarbeid, konstaterer Kvinen.

Signe Lise Skofteland Foss sier at sjekklisten er med på å gjøre den jobben som gjøres enda bedre.

- En ting er overgangene mellom sykehus og kommune, men det er så viktig med de interne overgangene. Vi har mange overganger mellom korttidsavdeling og hjemmesykepleie, forteller Liv Hadland.

Hun sier at de gjerne skulle hatt ekstra ressurser, for eksempel en prosjektleder i 20-30 prosent stilling, som kunne lært opp de ansatte, men det har det ikke vært rom for.

Samme opplæring i begge kommunene

Arbeidet med å utvikle en felles sjekkliste har bidratt til at de ansatte har blitt kjent med hverandre – på tvers av kommunegrensene. Og den samme opplæringen er gjennomført i begge kommuner.

Det blir flere og flere brukere med store hjelpebehov, og kravet til dokumentasjon og oppfølging har blitt større. Sjekklisten brukes også på ukentlige samarbeidsmøter og på tverrfaglige inntaksmøter.

Ansatte som har deltatt på nettverkssamlinger har fått et eierskap til det som er utarbeidet. For mange av de andre som skal bruke sjekklisten i hverdagen er dette noe helt nytt. Utfordringen er derfor å få sjekklistene implementert.

- Det kommer stadig nye ansatte, så vi må holde arbeidet ved like og minne på at sjekklisten skal brukes, sier May Thone Ånensen.

To kulturer skal forenes

- Første januar er den nye kommunen en realitet. Det pågår nå en omfattende prosess med ny organisering, nye virksomheter og nye avtaler. Alle systemene skal forenes og pasientjournalene slås sammen, men verktøyet vil være helt likt, og det vil bidra til en myk overgang. Så det blir ikke noe pasientforløp-sjokk hos oss, sier Kvinen til latter fra de andre.

Både hjemmebaserte tjenester og institusjonene har nye virksomhetsledere, og heldigvis har begge to vært med i Gode pasientforløp.

Alle de fem synes det er kjempeflott at også sykehuset har deltatt i læringsnettverket. Sykehuset må tenke pasienten helt hjem eller inn på korttidsavdelingen. På samlingene i Gode pasientforløp har derfor sykehusets folk vært populære.

Etter siste nettverkssamling var alle deltakerne fra Lyngdal og Audnedal enige om at de skal fortsette å møtes. Fram til nå har arbeidet med sammenslåingen tatt mye tid, men alle de fem representantene for nye Lyngdal er enige om at sjekklisten skal gjennomgås, og det fortsatt er mye å arbeide med. 

Foto: KS

Innlandskommunen Audnedal i Vest-Agder hadde ved årsskiftet 1780 innbyggere. Første januar slår kommunen seg sammen med Lyngdal kommune.