Saker fra og med 2023

Lenkeblokk Icon Møteoversikt

Saker til og med 2022

Lenkeblokk Icon Møteoversikt

Rådet behandler blant annet nasjonale prosjekter som har søkt om støtte fra finansieringsordningen for digitale fellesprosjekter. KommIT-rådets anbefaling sendes KS som tar den endelige beslutninger.


Rådet ledes av kommunedirektør i Halden kommune, Roar Vevelstad. Foto: KS

Rådets sammensetning:

 • Roar Vevelstad, kommunedirektør i Halden kommune (leder)
 • Trond Digranes, Seksjonssjef, byrådsavdeling for finans i Oslo kommune
 • Tord Buer Olsen, kommunedirektør i Lillehammer kommune
 • Svein Skisland, rådmann i Vennesla kommune
 • Geir Aga, kommunedirektør i Bærum kommune
 • Kjetil Århus, direktør digitalisering og innovasjon i Bergen kommune
 • Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger kommune
 • Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør i Agder fylkeskommune
 • Trude Kjeldstad, organisasjonsdirektør Trondheim kommune
 • Børge Toft, kommunedirektør i Alstahaug kommune
 • Hildegunn Thode Dalsnes Kommunedirektør Ibestad kommune

KommIT-rådet baserer sitt arbeid på følgende mandat:

1. Bakgrunn

En samlet offentlig sektor har som mål å utnytte de nye teknologiske mulighetene til samfunnets beste. Tjenestene skal være effektive og oppleves som helhetlige for innbyggere og næringsliv. De siste årene har kommunal sektor blitt mer bevisste på nytten av sterkere samhandling og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet, både innad i kommunal sektor og i samarbeid med statlige aktører. De siste årene har KS etter oppfordring fra medlemmene tatt grep for å styrke kommunal sektors felles innsats på området, blant annet ved å opprette KommIT-rådet i 2016, et strategisk råd for digitalisering og smart bruk av teknologi, med underliggende utvalg og ved å ta på seg en tydeligere rolle som premissgiver. I regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor fra 2019, utviklet i samspill med KS og medlemmer i KommIT-rådet, er KS og samstyringsmodellen i kommunal sektor gitt en viktig rolle.

Bedre samordning vil gi økt gjennomføringskraft, bidra til raskere utbredelse, og at flere kan nyte godt av den kompetansen og kapasiteten som finnes i hver enkelt kommune og fylkeskommune. Flere felles løsninger vil dessuten bidra positivt til standardisering og tverrsektoriell samhandling.

KommIT-rådet og underliggende utvalg har vært et viktig grep for den samordningen som har skjedd innenfor kommunal sektor de siste årene. Fremover vil det bli lagt vekt på samspillet mellom regionale digitaliseringsnettverk og KommIT-rådet med underliggende utvalg, arbeidet med å styrke samordningen og samhandlingen mellom statlig og kommunal sektor samt samspill med privat sektor om utvikling av helhetlige tjenester til innbyggernes beste.

2. Formål

Formålet med KommIT-rådet, er å styrke KS’ og dermed kommunesektorens samlede satsing på strategi og utviklingsarbeid og gi bedre grunnlag for en aktiv interessepolitikk innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Det er avgjørende at det strategiske og interessepolitiske arbeidet henger godt sammen med utviklingsarbeidet, og KS ønsker at medlemmene skal ha eierskap til dette. For å nå målet om en samordnet kommunal sektor som leverer helhetlige og gode digitale tjenester til innbyggere og næringsliv, og som evner å utnytte teknologi i omstilling og videreutvikling av kommunale tjenester, er det sentralt at KS’ arbeid med digitalisering, smart teknologi og IKT-samordning i kommunesektoren er godt forankret. KommIT-rådet skal bidra til dette.

Hovedstyret vedtok i 2015 at KommIT-rådet skal:

 1. delta i utviklingen av digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner sammen med KS
 2. gi råd til strategi og prioritering av utviklingsoppgavene i KS
 3. involveres løpende i oppfølgingen av digitaliseringsarbeidet i KS

KommIT-rådets formål må sees i sammenheng med endringene i KS vedtekter vedtatt i 2020, der medlemskap i KS omfatter nasjonalt arbeid med Digitalisering. Samt Landstingets oppdrag til KS på digitaliseringsområdet vedtatt i 2020 i tilknytning til behandling av egen sak med dette som tema:

«For å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor skal KS

 1. ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk
 2. representere sektoren og dens interesser overfor staten og andre nasjonale aktører, og oppnevne sektorens representanter til råd, utvalg og nasjonale prosjekter innen digitalisering
 3. være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk, og støtte opp om prosjekter som er strategisk viktige for kommunene
 4. i samspill med medlemmene være en pådriver for utvikling av digitaliseringsvennlig regelverk og premissleverandør for utvikling av felles standarder og virksomhetsarkitektur for kommunal sektor»

3. Oppgaver og myndighet

KommIT-rådet er et rådgivende organ overfor KS ved administrerende direktør, ivaretatt gjennom områdedirektør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS.  KS legger frem saker der man ønsker rådets innspill, ivaretar sekretariatsfunksjonen og legger til rette for rådets arbeid. KommIT-rådet skal blant annet få fram og bidra til å koordinere felles satsingsområder og følge opp prioriterte tiltak. Rådet skal også bidra til å utvikle interessepolitikk og strategi på digitaliseringsområdet.

Gjennom løpende samhandling mellom KommIT-rådet og KS er målet å sikre god forankring, styring, prioritering og rettidig gjennomføring av tiltak innenfor gjeldende økonomiske og ressursmessige rammer. Det er videre en viktig oppgave for rådet å bidra til samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren, både mellom kommuner og fylkeskommuner og mellom tjenesteområdene innen kommunesektoren. KS skal gjennom sitt arbeid gjennomføre eller sørge for gjennomføring av prioriterte oppgaver og tiltak i samarbeid med medlemmene.  KS skal også bidra til utvikling av og forvalte eller sørge for forvaltning av felleskommunale komponenter og løsninger. KommIT-rådet vil på denne måten ha et godt grunnlag for å komme med forslag til nødvendige endringer av prioriteringer.

Gjennom denne samhandlingen vil rådet også ha et godt grunnlag for å bidra i det interessepolitiske arbeidet, og dermed medvirke til at kommunale interesser blir ivaretatt.

Digitaliseringsutvalget med underliggende fagråd er arbeidsutvalg og vil bidra i å forberede saker til KommIT-rådet.

KommIT-rådets ansvarsområder
Strategiprosess og interessepolitikk:

 • spille inn viktige strategiske saker til behandling i samstyringsstrukturen i kommunal sektor, samstyringsorganer mellom staten og kommunal sektor og i konsultasjonsmøter med Regjeringen om digitalisering
 • gi råd og prioritere tiltak for kommunal sektor i gjennomføringen av digitaliseringsstrategien, Én digital offentlig sektor
 • bidra til utvikling av KS’ posisjoner på området, for eksempel i forbindelse med lovarbeid og høringer
 • ved behov fungere som strategisk rådgivende organ for nasjonale myndigheter i digitaliseringsspørsmål

Utviklingsoppgaver:

 • gi råd og innspill i tilknytning til utviklingsprosjekter som går på tvers av forvaltningsnivå, og bidra til utvikling av KS’ posisjoner i oppfølgingen av disse
 • gi råd og innspill til videreutvikling av fellesløsninger for kommunesektoren
 • gi råd, foreslå prioriteringer og følge opp gjennomføringen av felles utviklingsprosjekter og bruk av Fiks-plattformen
 • gi råd og foreslå prioritering av hvilke utviklingsprosjekter som bør få støtte fra finansieringsordningen DigiFin
 • bidra til utbredelse av felles kommunale løsninger
 • bidra til mobilisering av kommunal sektor i nasjonale utviklingsprosjekter

Forankring av arbeidet
KommIT-rådet er et strategisk organ – der medlemmene utpekes på bakgrunn av kompetanse men likevel med geografisk bredde. Digitaliseringsutvalget og møtearenaer for digitaliseringsnettverk vil derimot være representativt sammensatt slik at alle fylker er representert og dermed involvert i det nasjonale arbeidet.

KommIT-rådets deltagere forventes å være ambassadører for det fellesnasjonale arbeidet med digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor. Deltakerne har et særlig ansvar for å spre kunnskap om arbeidet i egen region og på andre relevante arenaer man opptrer, og slik kunne bidra til administrativ og aller helst også politisk forankring av arbeidet. Deltakerne forventes videre å kunne bidra til at forventninger til arbeidet fra kommuner i egen region kan bringes inn i arbeidet (og for fylkeskommuner – fra landets fylkeskommuner) – slik at en bredde i synspunkter kan ivaretas. KS ønsker også at deltagerne er oppdatert på utviklingsarbeid i egen region og at de kan bringe perspektiver fra dette inn i det nasjonale utviklingsarbeidet.

4. Sammensetning

Rådets sammensetning og kompetanse skal gjenspeile kommunal sektor med representasjon fra både større og mindre kommuner.

Administrerende direktør i KS utpeker rådets leder og representanter.

Følgende fordeling legges til grunn ved utnevnelse av representanter:

 1. én representant fra Oslo som kommune og fylkeskommune
 2. to representanter fra fylkeskommuner i tillegg til Oslo
 3. én representant fra en kommune med færre enn 5 500 innbyggere
 4. åtte representanter fra kommuner utenom Oslo:
  • Viken - to representanter
  • Agder, Vestfold og Telemark - én representant
  • Vestland én representant
  • Rogaland - én representant
  • Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet - to representanter
  • Nordland, Troms og Finnmark - én representant

Når nye representanter for fylkeskommunene skal inn i rådet vil Fylkesrådmannskollegiets arbeidsutvalg (FRAU) og/eller Fylkesrådmannskollegiet (FRK) inviteres til å foreslå kandidater.

Representanter med en regional tilknytning (jf. punkt 4 i listen over) foreslås av de respektive fylkesvise kommunedirektørutvalgene etter innspill fra de regionale digitaliseringsnettverkene i de fylkene som skal oppnevne. Det bør fortrinnsvis foreslås flere kommunekandidater. KS’ administrerende direktør står fritt til å følge forslagene eller til å selv supplere med aktuelle navn før nye kandidater oppnevnes. Sentralt kommunedirektørutvalg orienteres om anbefalt ny sammensetning før endelig beslutning tas.

Ved forslag og oppnevning legges følgende til grunn:

 • Kandidater som deltar i styringsgruppe eller tilsvarende for regionale digitaliseringsnettverk, skal prioriteres.
 • Kandidatene bør være kommunedirektører eller, i de aller største kommunene eller fylkeskommunene, inngå i toppledelsen med administrativt ansvar for digitalisering på tvers av tjenesteområdene.
 • Kandidatene bør være drivkrefter for å bruke teknologi og innovasjon i fornyelse og omstilling av kommunal sektor.

Kandidater oppnevnes i utgangspunktet for fire år. Perioden på fire år kan fravikes dersom administrerende direktør finner det hensiktsmessig.

Administrerende direktør kan – når oppnevningsperioden er omme – oppnevne den aktuelle kandidaten for nye fire år eller for en kortere periode. Det bør unngås at mer enn en tredel av rådet skiftes ut årlig.

5. Sekretariat og møteplan

KS ivaretar KommIT-rådets sekretariat. KommIT-rådet skal avholde fem til syv møter årlig.