Agenda og sakspapirer

Lenkeblokk Icon Agenda og sakspapirer

Rådet behandler blant annet nasjonale prosjekter som har søkt om støtte fra finansieringsordningen for digitale fellesprosjekter. KommIT-rådets anbefaling sendes KS som tar den endelige beslutninger.

Rådet ledes av kommunedirektør i Halden kommune, Roar Vevelstad.

Rådets sammensetning:

 • Roar Vevelstad, kommunedirektør i Halden kommune (leder)
 • Svein Lyngroth, kommunaldirektør i Oslo kommune
 • Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune
 • Tord Buer Olsen, kommunedirektør i Lillehammer kommune
 • Elin Rognes Solbu, organisasjonsdirektør i Trondheim kommune
 • Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune
 • Svein Skisland, rådmann i Vennesla kommune
 • Geir Aga, kommunedirektør i Bærum kommune
 • Kjetil Århus, direktør digitalisering og innovasjon i Bergen kommune
 • Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger kommune
 • Tine Sundtoft, fylkesråmann i Agder fylkeskommune
 • Bente Larssen, kommunedirektør i Porsanger kommune

KommIT-rådet baserer sitt arbeid på følgende mandat:

1. Bakgrunn

En samlet offentlig sektor har som mål å utnytte de nye teknologiske mulighetene til samfunnets beste. Tjenestene skal være effektive og oppleves som helhetlige for innbyggere og næringsliv. De siste årene har kommunal sektor blitt mer bevisste på nytten av sterkere samhandling og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet, både innad i kommunesektoren og opp mot statlige aktører. Derfor har KS tatt grep for å styrke kommunesektorens felles innsats på området, blant annet ved å opprette KommIT-rådet med underliggende utvalg og ved å ta på seg en tydeligere rolle som premissgiver.

Bedre samordning vil gi økt gjennomføringskraft, bidra til raskere utbredelse, og at flere kan nyte godt av den kompetansen og kapasiteten som finnes i hver enkelt kommune og fylkeskommune. Flere felles løsninger vil dessuten bidra positivt til standardisering og tverrsektoriell samhandling.

KommIT-rådet – KS’ strategiske råd for digitalisering og smart bruk av teknologi - og underliggende utvalg har vært et viktig grep for den samordningen som har skjedd innenfor kommunal sektor de siste årene. Fremover vil det bli lagt vekt på samspillet mellom regional og nasjonal koordinering av arbeidet, arbeidet med å styrke samordningen og samhandlingen mellom statlig og kommunal sektor samt samspill med privat sektor om utvikling av helhetlige tjenester til innbyggernes beste.

2. Formål

Formålet med KommIT-rådet - strategisk råd for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor, er å styrke KS’ og dermed kommunesektorens samlede satsing på strategi og utviklingsarbeid på dette området og gi bedre grunnlag for en aktiv interessepolitikk. Det er avgjørende at det strategiske og interessepolitiske arbeidet henger godt sammen med utviklingsarbeidet, og KS ønsker at medlemmene skal ha eierskap til dette. For å nå målet om en samordnet kommunal sektor som leverer helhetlige og gode digitale tjenester til innbyggere og næringsliv, og som evner å utnytte teknologi i omstilling og videreutvikling av kommunale tjenester, er det sentralt at KS’ arbeid med digitalisering, smart teknologi og IKT-samordning i kommunesektoren er godt forankret. KommIT-rådet skal bidra til dette.

Hovedstyret har vedtatt at KommIT-rådet skal

 1. delta i utviklingen av digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner sammen med KS
 2. gi råd til strategi og prioritering av utviklingsoppgavene i KS
 3. involveres løpende i oppfølgingen av digitaliseringsarbeidet i KS

3. Oppgaver og myndighet

KommIT-rådet er et rådgivende organ overfor KS v/administrerende direktør.  KS har sekretariatsfunksjonen og legger til rette for rådets arbeid. KommIT-rådet skal blant annet få fram og bidra til å koordinere felles satsingsområder og følge opp prioriterte tiltak. Rådet skal også bidra til å utvikle interessepolitikk og strategi på digitaliseringsområdet.

Digitaliseringsutvalget med underliggende organer er arbeidsutvalg og vil bidra i å forberede saker til KommIT-rådet. Gjennom løpende samhandling mellom rådet og KS er målet å sikre god forankring, styring, prioritering og rettidig gjennomføring av tiltak innenfor gjeldende økonomiske og ressursmessige rammer. Det er videre en viktig oppgave for rådet å bidra til samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren, både mellom kommuner og fylkeskommuner og mellom tjenesteområdene innen kommunesektoren. KS skal gjennom en styrket satsing gjennomføre eller sørge for gjennomføring av prioriterte oppgaver og tiltak.  KS skal også forvalte eller sørge for forvaltning av felleskommunale komponenter og løsninger. KommIT-rådet vil på denne måten ha et godt grunnlag for å komme med forslag til nødvendige endringer av prioriteringer.

Gjennom denne samhandlingen vil rådet også ha et godt grunnlag for å bidra i det interessepolitiske arbeidet, og dermed medvirke til at kommunale interesser blir ivaretatt.

KommIT-rådets ansvarsområder

Strategiprosess og interessepolitikk:

 • løfte fram forslag til satsingsområder og bidra til prioritering og omfang for digitaliseringsstrategien
 • forvalte og videreutvikle digitaliseringsstrategien
 • bidra med formulering av mål for digitalisering og smart bruk av teknologi for kommuner og fylkeskommuner
 • bidra med formulering av KS’ posisjoner på området og kunne brukes som strategisk rådgivende organ for nasjonale myndigheter i digitaliseringsspørsmål
 • bidra i utvikling av KS’ posisjoner i saker som får betydning for kommunesektoren, for eksempel lovarbeid og høringer

Utviklingsoppgaver:

 • gi råd og innspill i tilknytning til utviklingsprosjekter som går på tvers av forvaltningsnivå, og bidra til utvikling av KS’ posisjoner i oppfølgingen av disse
 • gi råd, foreslå prioriteringer og følge opp gjennomføringen av felles utviklingsprosjekter
 • gi råd og foreslå prioritering av hvilke utviklingsprosjekter som bør få støtte fra finansieringsordningen DigiFin
 • bidra til utbredelse av felles kommunale løsninger

Forvaltningsstyring:

 • gi råd om og foreslå modeller for drift og forvaltning av fellesløsninger for kommunesektoren
 • anbefale prioritering av videreutvikling av fellesløsninger for kommunesektoren
 • foreslå representanter for sentrale styrer, råd og utvalg

Regional forankring

KommIT-rådets deltagere forventes å være ambassadører for det fellesnasjonale arbeidet med digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor. Deltakerne har et særlig ansvar for å spre kunnskap om arbeidet i egen region og aller helst også kunne bidra til politisk forankring av arbeidet. KS ønsker at deltagerne er oppdatert på utviklingsarbeid i egen region og at de kan bringe perspektiver fra dette inn i det nasjonale utviklingsarbeidet.

4. Sammensetning

Rådets sammensetning og kompetanse skal gjenspeile kommunal sektor med representasjon fra både større og mindre kommuner.

Administrerende direktør i KS utpeker rådets leder og representanter.

Følgende fordeling legges til grunn ved utnevnelse av representanter:

 1. én representant fra Oslo som kommune og fylkeskommune
 2. to representanter fra fylkeskommuner i tillegg til Oslo
 3. 3. én representant for små kommuner
 4. åtte representanter fra kommuner utenom Oslo:
  1. Viken                                                                              to representanter
  2. Agder, Vestfold og Telemark                                 én representant
  3. Vestland og Rogaland                                             to representanter
  4. Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet    to representanter
  5. Nordland, Troms og Finnmark                             én representant

Når nye representanter skal inn i rådet vil Fylkesrådmannskollegiets arbeidsutvalg (FRAU) og/eller Fylkesrådmannskollegiet (FRK) inviteres til å foreslå kandidater fra for fylkeskommunene (dvs. når administrerende direktør ikke velger å oppnevne den samme representanten på nytt).

På samme måte vil det sentrale rådmannsutvalget inviteres til å foreslå kommunerepresentanter når nye kandidater skal oppnevnes (dvs. når administrerende direktør ikke velger å oppnevne den samme representanten på nytt). Det bør fortrinnsvis foreslås flere kommunekandidater fra den aktuelle regionen. Administrerende direktør står fritt til å følge forslagene eller til å selv supplere med aktuelle navn før nye kandidater oppnevnes.

Ved forslag og oppnevning legges følgende til grunn:

 • Kandidater som inngår i større regionale klyngesamarbeid om digitalisering, skal prioriteres.
 • Kandidatene bør være rådmenn eller, i de aller største kommunene eller fylkeskommunene, inngå i toppledelsen med administrativt ansvar for digitalisering på tvers av tjenesteområdene.
 • Kandidatene bør være drivkrefter for å bruke teknologi og innovasjon i fornyelse og omstilling av kommunal sektor.

Kandidater oppnevnes i utgangspunktet for fire år. Perioden på fire år kan fravikes dersom administrerende direktør finner det hensiktsmessig.

Administrerende direktør kan – når oppnevningsperioden er omme – oppnevne den aktuelle kandidaten for nye fire år eller for en kortere periode. Det bør unngås at mer enn en tredel av rådet skiftes ut årlig.

5. Sekretariat og møteplan

KS er KommIT-rådets sekretariat. KommIT-rådet skal avholde seks til syv møter hvert år.

Referater og sakspapirer legges fortløpende ut her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Boards/Details/212542