Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til den 1. august.

Bestemmelsene i forskriften gjelder for møter i folkevalgte organer etter kommuneloven § 5-1 og andre kommunale organer etter § 5-2.

Ifølge kommuneloven er det kommunestyret eller fylkestinget selv som beslutter om møter i folkevalgte organer kan holdes som fjernmøter. Den midlertidige forskriften gir unntak fra kravet om at denne beslutningen skal være fattet av kommunestyret eller fylkestinget på forhånd. Det betyr at det enkelte folkevalgte organet selv beslutter fjernmøte ved å godkjenne innkallingen til møtet.

Videre fastsetter loven at møter som skal lukkes etter § 11-5 første ledd ikke kan avholdes som fjernmøter. Imidlertid åpner loven for at det kan gjøres unntak fra dette gjennom forskrift, og den midlertidige forskriften åpner for nettopp dette. Det minnes samtidig om møter som kan lukkes etter samme bestemmelses andre ledd også kan avholdes som fjernmøter.

Forskriften gir også adgang til å avholde fjernmøter i folkevalgte organer selv om kommunen eller fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger som gir allmennheten tilgang til møtet. I disse tilfellene oppfordres kommunene og fylkeskommunene til å gjøre lyd- eller videoopptak av møtet tilgjengelig for allmennheten.

Til slutt gis det midlertidig anledning til å avholde fjernmøter uten at deltakerne kan se hverandre.

Det minnes om at de øvrige kravene som gjelder for møter i folkevalgte organer gjelder.