Flere kommuner og fylkeskommuner vurderer om de bør delegere mer myndighet fra kommunestyret/fylkestinget til formannskapet/fylkesutvalget for å imøtekomme helsemyndighetenes råd for å hindre smitte av koronaviruset. Dette som et tiltak for å unngå store forsamlinger og samtidig få behandlet sakene på en effektiv måte. KS råder kommunene og fylkeskommunene til å legge til rette for kommunestyre- og fylkestingsmøter som fjernmøter.

Fredag 13. mars fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en midlertidig forskrift som gjør det enklere å holde møter i folkevalgte organer som fjernmøter.

Lenkeblokk Icon Nytt om fjernmøter i folkevalgte organer Lenkeblokk Icon Spørsmål og svar om folkevalgte organer

Med denne forskriften mener KS at det er lagt et godt grunnlag for at kommunestyrene og fylkestingene kan fungere mest mulig normalt i den tiden store ansamlinger av folk skal begrenses. Det forventes at spredningen av koronaviruset først vil nå sin topp i løpet av sommeren, noe som innebærer at denne situasjonen kan vare i flere måneder. Det er derfor viktig at det øverste organet i kommunen/fylkeskommunen, kommunestyret/fylkestinget, kan ivareta sin funksjon på en best mulig måte.

Bør kommunestyret/fylkestinget delegere myndighet til formannskapet/fylkesutvalget i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå?

Dette må vurderes av hvert enkelt kommunestyre eller fylkesting. Det er viktig å legge til rette for effektiv og god behandling av politiske saker innenfor de pålegg, råd og anbefalinger som helsemyndighetene har gitt. Det er også andre hensyn som bør tas med.

Vi er inne i det første hele året av denne valgperioden, og det er viktig at hele kommunestyret eller fylkestinget som kollegium gis like muligheter til å utøve det viktige vervet de har fått gjennom valget. Delegeres betydelig vedtakskompetanse til en mindre krets blant de folkevalgte for en lengre periode, vil det være krevende for de øvrige folkevalgte å utøve vervet.

I KS Folkevalgtprogram legger vi stor vekt på roller og rolleforståelse, samspillet mellom de folkevalgte, med administrasjonen og med innbyggerne. Et kommunestyre eller et fylkesting er mer enn et vedtaksorgan.  Det er kommunestyret og fylkestinget som skal utøve det folkevalgte lederskapet som et kollegium, og de skal sammen lede, styre, representere innbyggerne og ikke minst være arbeidsgivere.

Hvem kan delegere myndighet fra kommunestyret/fylkestinget til formannskapet/fylkesutvalget?

Delegeringsreglene sier at det er det organet som har kompetansen i dag som kan delegere den videre til annet folkevalgt organ, så sant ikke annet er bestemt i lov. Dersom det i dag er kommunestyret/fylkestinget som er tillagt kompetansen, er det kommunestyret/fylkestinget selv som må beslutte å delegere sin kompetanse innenfor det loven tillater. Selv om delegeringsadgangen til andre folkevalgte organer er relativt vid, har kommuneloven klare bestemmelser på vedtak som ikke kan delegeres. Dette gjelder for eksempel vedtak av årsberetning og regnskap som kommunestyret/fylkestinget skal vedta før 1. juli. Et annet eksempel er konstituering eller ansettelse av ny kommunedirektør.

Hvordan kan kommunestyret/fylkestinget delegere myndighet til formannskapet/fylkesutvalget?

Et folkevalgt organ behandler saker og treffer vedtak i møter. Slike møter kan enten være fysiske møter (det normale), eller det kan holdes fjernmøter etter kommunelovens § 11-7. Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men deltar i møtet via mobile eller digitale løsninger. Det er en forutsetning at deltakerne kan se, høre og kommunisere med hverandre. Når det gjelder kravet om at deltakerne skal kunne se hverandre åpner den midlertidige forskriften for et unntak der kommunen eller fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger som ivaretar dette. Det er viktig å være oppmerksomme på at øvrige krav til møter i folkevalgte organer også gjelder for fjernmøter.

Kommunelovens bestemmelser om hastemøter åpner også for at folkevalgte organer kan behandle en sak skriftlig. Dette innebærer at sakens dokumenter og forslag til vedtak sendes organets medlemmer samtidig, og at samtlige medlemmer både slutter seg til det framlagte forslaget og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. Skriftlig saksbehandling kan imidlertid i utgangspunktet bare brukes når det er nødvendig å avgjøre saken før neste ordinære møte, og det enten ikke er tid til å avholde ekstraordinært møte eller saken ikke er så viktig at ekstraordinært møte anses nødvendig.

Åpenhet er en viktig forutsetning for det lokale demokratiet og for innbyggernes tillit til de folkevalgte. KS vil derfor anbefale at kommunene og fylkeskommunene finner tekniske løsninger for å holde fjernmøter som ivaretar dette på en god måte. Det finnes gode løsninger på dette. Vestfold og Telemark Fylkeskommune gjennomførte den 13. mars et fjernmøte i fylkestinget. Du kan følge hele møtet på fylkeskommunens sider. Universitets- og høyskolesektoren har også tatt i bruk video-konferanseløsning for møter og webinarer med mange deltakere, omtale fra Universitetet i Sørøst-Norge finner du her.

Lenkeblokk Icon Les mer om digitale løsninger for fjernmøter