Mange kommuner melder fra om behov for økte ressurser som følge av koronapandemien, og ønsker derfor bistand fra frivillige. Helsedirektoratet har oppfordret kommunene til å kontakte aktuelle frivillige organisasjoner for å få oversikt over tilgjengelige ressurser og hvilke oppgaver de kan påta seg.

veileder til lov og forskrift gir Helsedirektoratet tre anbefalinger om bistand fra frivillig sektor til koronaarbeidet:

  • Kommunene bør ha avtale for å motta bistand fra frivillige organisasjoner i koronaarbeidet.
  • Kommunene må sørge for at frivillige bidrar på en at måte som gjør at smittebarrierer ikke brytes.
  • Frivillige skal ikke foreta helsefaglige vurderinger i sin bistand/oppfølging.

Frivillige organisasjoner i Norge kan for eksempel hente og levere nødvendige husholdningsartikler fra butikker/utleveringssteder til personer i hjemmeisolering og hjemmekarantene. Frivillige organisasjoner skal motta en klar bestilling fra kommunen om tjenesten som skal utføres. 

Vurdere frister for rapportering og søknad om tilskudd 

Mange frivillige organisasjoner har på grunn av smitteverntiltak avlyst eller utsatt aktiviteter som de har mottatt tilskudd til å gjennomføre. Aktivitetene er også i mange tilfeller viktige inntektskilder for organisasjonene. Det kan være aktuelt å utsette fristene for å rapportere og søke på offentlige tilskudd og å ikke kreve tilbakebetalt tilskudd gitt til aktiviteter som må avlyses på grunn av pålagte smitteverntiltak.

Hvordan kan bruk av frivillige reguleres?

Oppdatert 6.4.2020 kl 10 - med lenke til registrering og formidling av helsepersonell.

Organisasjoner 
Kommunen inngår avtale med den enkelte organisasjon. Helsedirektoratet har i sine retningslinjer oppstilt krav til organisasjonene. Dette gjelder blant annet krav om rutiner for ivaretakelse av de frivilliges taushetsplikt, og at organisasjonen selv må vurdere hvilke forsikringsordninger som gjelder ved deltakelse.

Dette innebærer at kommunen ikke skal inngå arbeidsavtale eller oppdragsavtale med den enkelte frivillige deltaker. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen og andre særavtaler kommer ikke til anvendelse, og kommunene har derfor ingen lønnsplikt. Grunnlaget for utførelsen av oppgavene hviler på den enkeltes frivillighet, og kan derfor når som helst avsluttes.

Privatpersoner 
Det kan være privatpersoner som på bakgrunn av sin kompetanse eller av andre grunner ønsker å bidra. Dette kan være personer fra privat sektor som er permittert, eller av andre grunner har stilt seg til rådighet. En aktuell gruppe kan være helprivate eller næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, som har stengt sin virksomhet.

Personer med en etterspurt/ønsket kompetanse 
For personer med kompetanse som kommunen etterspør/ønsker, vil det være nærliggende å inngå midlertidige arbeidsavtaler med. Disse utformes i samsvar med arbeidsmiljøloven og under henvisning til § 14-9 andre ledd bokstav a, arbeid av midlertidig karakter. Dette for å sikre kommunene tilstrekkelig kontroll og forutberegnelighet, samtidig som de omfattes av arbeidsgivers styringsrett. Dette vil være ansatte som vil motta lønn i samsvar med de oppgavene de utfører. Arbeidet anbefales lønnet etter gjeldende regelverk.

Lenkeblokk Icon Registrering og formidling av ledig helsepersonell

Øvrige frivillige 
Vi anbefaler at personer som ikke har slik ønsket kompetanse som i forrige punkt, henvises til organisasjoner som kommunen har/inngår avtale med, eller frivillighetssentraler.

Dersom dette ikke er aktuelt, anbefaler vi at disse personene håndteres på lik linje som frivillige organisasjoner. Det vil si at det inngås en avtale på bakgrunn av Helsedirektoratets anbefalinger. Det er ikke snakk om en arbeidsavtale. De vil ikke ha krav på godtgjørelse, samtidig som deres utførelse av oppgavene hviler på den enkelte som kan avslutte sitt engasjement når som helst. 

Praktisk koordinering av frivillig innsats

KS og Frivillighet Norge har utarbeidet praktiske tips til hvordan kommunene i praksis kan samarbeide med frivillige organisasjoner. Disse tipsene er ment å støtte opp om Helsedirektoratets anbefalinger. 

Lenkeblokk Icon 8 praktiske tips til kommuner om samarbeid med frivillige organisasjoner

Alle frivillige organisasjoner og frivilligsentraler kan benytte rekrutteringsplattformen www.frivillig.no for å legge ut oppgaver de trenger nye frivillige til. Her er det også mulig å legge ut oppdrag på vegne av kommunen i en samarbeidsrelasjon.

De fleste kommuner har Frivilligsentraler. Flere frivilligsentraler tilbyr nå hjelp til kommuner og andre frivillige organisasjoner for å koordinere frivillige. Mange frivilligsentraler bruker den digitale samhandlingsplattform InVi til å lage oppdrag og tildele til frivillige.  

Flere andre aktører tilbyr digitale samhandlingsplattformer som kommunene kan bruke til å bestille og koordinere frivillig innsats til hjelp i koronaarbeidet. Eksempler på slike er Nyby og Friskus.

Se også artikkelen Samarbeid med frivilligheten