Kommunene og fylkeskommunene spiller en viktig rolle som aktivitetsdriver for næringslivet. KS har kartlagt at det er mange tiltak som kommunesektoren kan sette i gang raskt, men som mangler finansiering. Etter kartleggingen å dømme vil det ikke være noe vanskelig å effektuere en tiltakspakke på godt over 10 milliarder kroner i løpet av kommende år til prosjekter med stor nytteverdi.
- Kommer midlene, kommer også prosjektene og aktiviteten i næringslivet raskt etter det, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS sine innspill til innretning og fordeling av tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak:

  • Pakken bør omfatte både vedlikehold og andre aktivitetsfremmende tiltak som ikke allerede er vedtatt i kommunale/fylkeskommunale budsjetter for 2020.  
  • Midlene bør fordeles etter innbyggertall, der 30 prosent av bevilgningen går til fylkeskommunene og 70 prosent til kommunene. Fordelingen avspeiler størrelsen på driftsøkonomien i kommunenes og fylkeskommunene samtidig som fylkeskommunenes behov som følge av sitt særlige ansvar som regional samfunnsutvikler er ivaretatt.
  • Det stilles ingen krav til kommunal/fylkeskommunal egenandel
  • Det legges opp til en enkel rapportering innen utgangen av 2021.

I tillegg har KS pekt på tiltak som kan underbygge det grønne skiftet, som bør vurderes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og/eller statsbudsjettet 2021. - For å få rask effekt bør disse midlene kanaliseres gjennom etablerte ordninger, eller utvidelser av slike, på områder der det foreligger et betydelig høyere volum med omsøkte ferdig ut redede prosjekter enn avsatte midler i ordningen, sier Bjørn Arild Gram.

Den økte bevilgningen til NVE på 100 mill. kroner til flom og skredforebygging i den vedtatte krisepakken er etter KS vurdering et godt eksempel på tiltak med udiskutabel nytteverdi og som trolig er samfunnsøkonomisk lønnsomme i seg selv. KS mener ordningen bør økes i tråd med NVEs utvidelse av porteføljen med prosjekter med behov for sikringstiltak, og også utvides med en ordning for forebygging og sikring for større overvannstiltak.

Lenkeblokk Icon Brevet om tiltakspakken Lenkeblokk Icon Se også pressemelding om saken