Helsedirektoratet har laget et utkast til notat om prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19-epidemien. Notatet skal være til hjelp og støtte for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten som må gjøre prioriteringer fremover.

KS har i dag sendt innspill til utkastet, der vi også ber om å bli involvert i det videre arbeidet.

Samhandling og felles planlegging

I tiden som kommer vil god samhandling mellom de ulike nivåene og helsetjenestene bli veldig viktig. KS mener det må være gjensidige kanaler mellom sykehusene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene hele tiden. Når flere skal bli værende hjemme og flere skal skrives ut til kommunen vil dette øke presset på de kommunale tjenestene.

KS mener det er svært viktig at spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene får de samme signalene om prioritering. Når man nå skal planlegge for tilbud til mange flere syke personer, mener KS det er viktig at både spesialisthelsetjenestens utfordringer og konsekvensene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene planlegges i felles scenarier.

Andre viktige innspill

  • KS støtter at pasienter eller beboere skal få være der de en vant til å være, så lenge kommunen kan gi dem nødvendige og forsvarlige tjenester.
  • KS støtter at kommunene må være forberedt på raskt å kunne ta ut pasienter fra sykehus.
  • KS mener at spesialisthelsetjenesten, så langt som mulig, må følge opp pasienter innen psykisk helse og rus gjennom ambulante team og digitale konsultasjonsmuligheter.
  • KS mener at personer med foreldreansvar og/eller forsørgeransvar for mindreårige må prioriteres til nødvendig helsehjelp i alle faser under pandemien.
Lenkeblokk Icon Du kan lese hele notatet med alle KS’ innspill her