Webinaret bidro til viktige juridiske og smittevernfaglig avklaringer.

Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet innledet og besvarte spørsmål sammen med KS. Det kom inn mange spørsmål i forkant av og underveis i webinaret og hovedtrekkene i de juridiske og smittevernfaglige vurderingene av disse gjengis under.

KS bidro også med vurderinger og avklaringer blant annet på arbeidsrettslige og organisatoriske spørsmål. Svar på denne type spørsmål  finnes i artikkel om gjenåpning av barnehager der vi oppdaterer med ny informasjon og svar på spørsmål vi ofte mottar.

Innledninger

Forskriften endret for å gi tydeligere regler for redusert åpningstid

Kunnskapsdepartmentet ved avdelingsdirektør Trude Wessel Eide

Departementet redegjorde for de to regelsettene som styrte barnehagene mens de var stengt og reglene for gjenåpning. Både midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager og forskrift om smitteverntiltak er endret flere ganger i perioden. Det ble lagt spesiell vekt på reglene for foreldrebetaling og muligheten for redusert åpningstid. Etter tilbakemelding fra barnehagenettverket til KS ble bestemmelsene om redusert åpningstid tydeliggjort. Både adgangen til redusert åpningstid og reglene om foreldrebetaling er omtalt i vår artikkel om gjenåpning av barnehagene.  Veilederen er hjelp og støtte i gjenåpning av barnehager

Utdanningsdirektoratet ved avdelingsdirektør Hilde Austad

Veilederen om smittevern i barnehager er ikke juridisk bindende, men skal gi råd og støtte ved gjenåpning av barnehage og er en utdypning av Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet og kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift i denne.

Kravene i forskriften til smittevernfaglig drift innebærer at det er satt i verk hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som sikrer at syke personer ikke er til stede i barnehagen. Det skal også etableres rutiner for håndvask og renhold, informasjon til og opplæring av ansatte, og informasjon til foresatte. Barnehagen skal etablere grupper for barnehagebarn. Som hovedregel skal gruppene være basert på bemanningsnormen.

Det er ikke meningen at veilederen skal leses restriktivt. Det er lagt opp til fleksibilitet og det benyttes eksempler og formuleringer som «kan» og «bør» i veilederen. Veilederen er heller ikke tenkt å ta for seg alle problemstillinger for eksempel knyttet til pedagogiske og arbeidsrettslige spørsmål.

Barn har liten rolle i smittespredning

Folkehelseinstituttet ved overlege Margrethe Greve-Isdahl

Barns rolle i smittespredningen er liten, og dette er godt dokumentert gjennom studier og erfaringer fra andre land. Barn er både sjeldnere syke og har mildere symptomer enn voksne.

Det er tre hovedmomenter i smittevernveilederen og disse er angitt i prioritert rekkefølge:

  • Ingen syke barn, foresatte og ansatte skal møte opp eller oppholde seg i barnehagen. Det gjelder også ved milde luftveissymptomer.
  • Hygienetiltak
    • Rene hender er det aller viktigste
    • Hyppig og godt renhold.
    • Kontaktreduserende tiltak

Siden barn har en mindre rolle i smittespredningen kan de ha nærmere kontakt med hverandre enn de generelle anbefalingene. Men det er viktig at man begrenser kontakt på andre måter. Dette er klargjort gjennom introduksjonen av begrepet «kohorter», som er en medisinsk begrunnet gruppe. Forslagene til organisering må ikke nødvendigvis leses bokstavelig. Målet er, faste barn i grupper og med faste ansatte, så langt det lar seg gjøre.

Utvalgte spørsmål og svar:

Med bakgrunn i blant annet spørsmål og innspill fra deltakere i webinaret vårt, er det gjort vesentlige endringer. Svarene fra KS er derfor oppdatert etter revisjon av covid-19-forskriften gjeldende fra 11. mai og smittevernveileder per 8. mai.

Organisering i kohorter- smitteverntiltak eller smittesporingstiltak?

Organisering i kohorter er begrunnet både med tanke på enkel smittesporing og for å begrense eventuell smitte i barnehagen.

Hvor mye kan man krysse og samarbeide mellom kohorter?

Covid-19-forskriften stiller i § 12b krav til smittevernfaglig drift og hjemler at helsedirektoratet utgir veiledere om hva dette innebærer. Forskriften angir ikke noen anbefalt norm for gruppestørrelser etter 11. mai. Ved revisjon av veilederen er det åpnet for noe større fleksibilitet både i kohortstørrelser og samarbeid mellom kohorter. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen. Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om praktiske oppgaver. En kohort må være en fast gruppe med barn og ansatte, som minst mulig blandes med andre grupper, og i barnehagen vil dette være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte.

Dersom kohortstørrelser utvides utover 3 små eller 6 store barn, anbefales det ikke å utvide antall samarbeidende kohorter og det vil da fortsatt være anbefalt at maksimalt to kohorter samarbeider om praktiske oppgaver. Lek og aktivitet skal fortrinnsvis skje innad i den enkelte kohort, men barn fra samarbeidende kohorter kan blandes noe.

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner- organisering av kohorter?

Det kan tilrettelegges for familier som har behov for full åpningstid, for eksempel der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner, ved at det er mer fleksibilitet i kohort-tilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få kohorter som mulig.

Bytte av ansatte mellom kohorter, dag, uke, deltidsstillinger

Ansatte kan i utgangspunktet byttes hver uke, etter helg.

Veilederen er idealstandard, noe man bør etterstrebe i organiseringen av gjenåpning av barnehager. Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.

Ansatte med oppgaver i flere kohorter/barnehager

Det må gjøres lokale vurderinger for å ivareta barn med særskilte behov, f.eks. to ansatte på en kohort.

Styrer kan utføre sitt arbeid som normalt og gå rundt mellom gruppene i barnehagen, men det er viktig å begrense kontakten med både grupper og enkeltbarn også for styrer.

Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.

Spesialpedagoger og spesialpedagogisk hjelp skal også fungere som normalt, så lenge man er frisk, følger basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene) og begrenser kontakt med andre barn enn de man skal følge opp direkte.

Ansatte i risikogruppen

KS fikk spørsmål om hva man skal gjøre med barnehageansatte som tilhører grupper med økt risiko for alvorlig forløp av Cocid-19-sykdom. Det vises til det KS tidligere har lagt ut om temaet «Tilrettelegging for helsepersonell og andre arbeidstakere som er gravide eller i risikogruppene» i artikkelen Ofte stilte spørsmål.

Hvor hyppig må man vaske leker?

Leker som kun benyttes av en kohort trenger ikke vaskes hver dag, men det er viktig å ha rutiner for forsterket renhold.

Rengjøring av utearealer?

Det aller viktigste er rene hender. Når man er ute er det, som ellers, det viktigste tiltaket å ha rene hender både før og etter lek. Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Viruset blir også inaktivert av sollys.