Fredag møttes KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolens Landsforbund for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til arbeidsbelastning og lærernes arbeidstidsavtale i koronatiden. KS deler organisasjonenes bekymring for de lærerne som har jobbet for mye for lenge.

Styreleder i KS Bjørn Arild Gram mener møtet var nyttig for å få klarlagt partenes synspunkter.

En god "pandemipraktisering"

Bakgrunn for møtet var at lærerorganisasjonene har ment at Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) ikke er tilpasset en pandemi.  
- Det kan vi til dels være enige i. I den spesielle situasjonen som hele kommunal sektor står oppi, er det neppe hensiktsmessig med en firkantet fortolkning av avtaleverket – verken fra arbeidsgiver eller arbeidstakerorganisasjonene og de tillitsvalgte. Gjensidig fleksibilitet og forståelse er sentrale stikkord for at vi sammen skal komme oss gjennom denne krevende tiden og for å opprettholde god kvalitet på tjenestetilbudet. Disse stikkordene bør prege arbeidslivet generelt, og fortolkning av avtaleverket spesielt, sier Gram. - Jeg mener en god “pandemipraktisering” av gjeldende avtaleverk, samt god ledelse, er veien å gå.    
 
- Det er ingen tvil om at undervisningspersonalet i stor grad det siste året har forholdt seg til hyppige endringer og tilpasset seg en ny arbeidshverdag, med nye undervisningsformer, nye måter å følge opp elevene på, nye vurderingsformer og nye samhandlingsformer. Men arbeidsbelastningen både for lærere og alle andre arbeidstakere varierer veldig – fra kommune til kommune, fra skole til skole og mellom lærere innad på en og samme skole. 

KS ønsker derfor å framheve at det er viktig med tett dialog mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker om både arbeidsoppgaver og samlet arbeidsbelastning. Dette er også en forpliktelse som arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven.

Les også artikklen «Pandemipraktisering» av undervisningspersonalets arbeidstidsavtale.