Ungdomsskoler må også forberede seg på rødt tiltaksnivå. Les pressemeldingen på regjeringen.no.

Dette refererer til trafikklysmodellen for smitteverntiltak i skoler og barnehager, med tiltak på ulike nivå som er tilpasset ulike smittesituasjoner.

Udir har lagt ut mer informasjon om hvilke vurderinger som skal gjøres, og hvilket tilbud som skal gis på rødt tiltaksnivå.

Lite smitte i skole og barnehage

Det er et viktig mål at skoler og barnehager så langt som mulig kan holdes åpent, for å gi barn og unge et godt opplæringstilbud og en mest mulig normal hverdag også under pandemien. Folkehelseinsituttet har publisert tall som viser at det er det registert få tilfeller av smitte i skoler og barnehager. Dette er i tråd med internasjonale funn.

Bilde uten beskrivelse

Godt samarbeid mellom lokale parter er viktig

Den lave forekomsten av smitte i skole og barnehage viser at det gjøres et omfattende og godt arbeid med smitteverntiltak, og at tiltakene i stor grad virker. Likevel skal det tas på alvor at det pågår en pandemi og at mange er bekymret for egen og andres helse i denne situasjonen. KS mener det er viktig at trafikklysmodellen følges, og at partene lokalt har god dialog om hvordan smitteverntiltak må tilpasses tilgang på lokaler og andre lokale forhold.

Kommunene skal både sørge for at elevene får undervisning og at annet elevrettet arbeid ivaretas. Det må også legges til rette for faglig samarbeid, og det er viktig at partene lokalt finner gode løsninger på dette. I en del kommuer med  høy og økende smitte oppfordres ansatte til å ha hjemmekontor når dette er mulig. Kommuner som legger til rette for at ansatte jobber helt eller delvis hjemmefra, bør så langt det er praktisk og faglig mulig også inkludere lærerne i dette for oppgaver som ligger utenfor undervisningen. Konkret gjennomføring bør drøftes med tillitsvalgte for lærere og øvrige ansatte.

Lenkeblokk Icon Se også: Kommunikasjonspakke til kommuner ved koronautbrudd