Kunnskapsdepartementet uttaler at kulturskolene kan gjennomføre sine aktiviteter så lenge det er maksimalt fem personer i gruppe og de holder minst 2 meters avstand. Kulturskolen må følge smittevernrådene om håndvask, renhold osv. Hvilke aktiviteter kulturskolen kan tilby vil variere og må vurderes konkret for hvert enkelt tilbud. Dette gjelder både med type aktivitet, lokaler, antall barn og voksne.  

Vurderingen av kulturskolens aktiviteter vil måtte gjøres konkret for hvert enkelt tilbud og vil variere både med type aktivitet, lokaler, antall barn og voksne mv. Departementet ser det som positivt dersom kulturskolen klarer å gi et tilbud innenfor de rammene som nå gjelder. Samtidig anerkjenner de at det kan være krevende å åpne et fysisk tilbud i skolenes lokaler nå, parallelt med gjenåpningen av 1.-4. trinn. Hensynet til smittevernfaglig forsvarlig drift av skolen vil i en del tilfeller gå på bekostning av annen aktivitet i skolens lokaler. I denne situasjonen setter departementet pris på den innsatsen og kreativiteten som vises i kulturskolens tilbud, blant annet med digital undervisning.

Informasjon fra utdanningsirektoratet finner du her

De kommunale kulturskolene, som den enkelte kommune er ansvarlig for, har som de fleste andre virksomheter holdt stengt den siste måneden. Nå er det rom for at de kan åpne igjen, men det er en del som skal på plass. Hva er nå viktig å ta hensyn til og legge vekt på for de ansattes, elevenes og alle «de involvertes» sikkerhet og trygghet?

En del av kommunene har valgt å starte opp igjen i dag, den 27.04, sammen med småskoletrinnet. Sammen med kulturskolerådet, vil KS samle på erfaringer og spørsmål fra disse kommunene, som vi kan dele og lære av. Det vil bla bli arrangert et webinar om dette 13.mai. Mer informasjon kommer.

De aller fleste kulturskolene har opprettholdt mange deler av sitt tilbud gjennom nettundervisning. Når de skal møte lærere og medelever igjen fysisk, er det svært mange ting å tenke gjennom og legge til rette for. KS og Norsk kulturskoleråd har derfor tatt initiativ til en smittevernveileder, for kulturskolene.

En arbeidsgruppe i Norsk kulturskoleråd, tar dette videre og involverer KS og andre parter i arbeidet.

Det er laget en smittevernveileder for musikkøvelser. Den, sammen med veiledere for skole og barnehage, er selvfølgelig med i kunnskapsgrunnlaget for det arbeidet som nå gjøres med tanke på kulturskolen.

Les mer på Norsk kulturskoleråds sider.