Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget avga 14. mai 2020 innstilling om midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. (Prop 102L (2019-2020), Innst 273L (2019-2020))

Den midlertidige loven viderefører i hovedsak de midlertidige forskriftene gitt med hjemmel i koronaloven. Bakgrunnen for den midlertidige loven er at Kunnskapsdepartementet mener det vil være behov for tilpasningene av lovgivningen om barnehager og skoler ut over varigheten av koronaloven som p.t. gjelder fram til 27. mai 2020. Departementet foreslår derfor at tilpasningene fastsettes i en midlertidig lov som oppheves 1. november 2020. Loven gjelder også for forskriftene til de tre lovene.

Formålet med loven er at barn, unge og voksne i størst mulig grad skal kunne få ivaretatt sine rettigheter etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, samtidig som det tas hensyn til hva som er mulig når barnehager og skoler er stengt eller er underlagt begrensninger av smittevernhensyn som følge av utbruddet av covid-19.

Opplæringsloven

Den midlertidige loven og eventuelle forskrifter vil danne grunnlag for planlegging av skoleåret 2020-2021. Når det gjelder opplæringsloven skal kommuner og fylkeskommuner så langt det er mulig sørge for at barn, unge og voksne får grunnskoleopplæring og videregående opplæring selv om skolene er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven.

Departementet kan gi forskrift om hvilke elever som skal få tilbud på skolen eller hjemme. Departementet kan også gi forskrift om hva slags tilbud elevene skal få hjemme og på skolen. Departementet kan i forskrift fravike reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI og fastsette forenklede saksbehandlingsregler for avgjørelser om hvem som skal få tilbud på skolen, og hvem som skal få opplæring hjemme.

Noen av de viktigste bestemmelsene er:
Reglene om organiseringen av opplæringen (opplæringsloven § 8-2) gjelder bare så langt det er mulig å oppfylle dem.

Kommuner og fylkeskommuner kan bare gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av enkeltvedtak dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig (Opplæringsloven kapittel 2, 3, 4A, og 5). Når det er forsvarlig, kan kommunen og fylkeskommunen fatte vedtak om individuelle rettigheter og tilrettelegging av opplæringen uten at det er gjennomført sakkyndig vurdering.

En mer fleksibel regel for organisering som i større grad enn dagens opplæringslov åpner for at opplæringen gjennomføres som fjernundervisning.

Reglene om elevenes skolemiljøgjelder også når elevene får opplæring hjemme, med de begrensningene som følger av at elevene ikke er fysisk til stede på skolen (opplæringsloven kap. 9A)

Kravet om å ha tilbud om skolefritidsordning og leksehjelp gjelder med de begrensningene som følger av enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven (opplæringsloven § 13-7 og § 13-7a). Forslaget innebærer at det bare er plikt til å gi leksehjelp til elever som får opplæringen på skolen. Videre kan leksehjelptilbudet begrenses ut fra smittevernhensyn, for eksempel knyttet til kontakthyppighet, gruppestørrelse mv. Det følger av forskrift til opplæringsloven § 1A-1 at kommunen avgjør fritt hvordan timene med leksehjelp skal fordeles mellom trinnene.

Kravet i opplæringsloven § 9-4 om lærebøker og andre læremidler suspenderes for lærebøker og læremidler som anskaffes for undervisning i perioden.

Ungdomsretten til videregående opplæring utvides slik at de som starter på Vg3 påbygg skoleåret 2020–2021, ikke bruker av ungdomsretten og dermed vil ha rett til læretid med basistilskudd senere.

Det lovfestes en midlertidig rett til betinget inntak til Vg4 påbygg for de som ikke har bestått fag eller svenneprøve.

Kravet i om å tilby leirskole gjelder ikke overfor elever på 10. trinn hvor det var planlagt leirskole våren 2020 (opplæringsloven § 13-7 b)

Loven fastsetter videre regler for foreldrebetaling for skolefritidsordningen (SFO) og regler om betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skoleåret 2020–2021.