KS har gitt innspill til departementet i brev av 6. april 2020 som nedenfor er gjengitt i sin helhet.

Det vises til at regjeringen har varslet at beslutning om videre stengning, eventuelt åpning eller delvis åpning av barnehager og skoler vil publiseres den 8. april 2020.

KS takker for anledningen til å komme med innspill som grunnlag for denne beslutningen som ble formidlet i møte med Kunnskaps- og integreringsministeren den 5. april. I dette brevet vil vi gi anbefalinger om kriterier i et nasjonalt rammeverk for en kommende gjenåpning av skoler og barnehager.

KS legger til grunn at beslutningen om fortsatt stenging, åpning eller delvis åpning av barnehager og skoler tas av nasjonale myndighetene basert på en smittevernfaglig vurdering og en avveining mot hensynet til barn og unges rett til god og likeverdig opplæring, sosiale konsekvenser og andre samfunnsmessige hensyn. Dersom åpning eller delvis åpning av skoler og barnehager er forsvarlig utfra en slik vurdering, tilrår KS følgende;

 • Det gis nasjonale rammer for eventuell åpning eller delvis åpning av skoler og barnehager, men med rom for lokal tilpasning i lys av tilgang på lokaler og personell, behov for skoleskyss og den lokale smittesituasjonen. De nasjonale rammene må gi tydelig veiledning til kommunene om hvordan en åpning, eller gradvis åpning, skal gjennomføres.
 • Åpning bør skje gradvis og det må gis tilstrekkelig tid til å planlegge åpning for å ivareta smittevernhensyn, behov for skoleskyss og sikre at nok personale er på plass.
 • Nasjonale smittevernregler må kunne oppfylles, eventuelt med særskilte tilpasninger for barnehage og de yngste elevene, elever med særskilte utfordringer, etc. Smittevernreglene må ivaretas og kunne gjennomføres i praksis også for skoleskyss.
 • Undervisningen må kunne gjennomføres slik at krav til avstand og andre smittevernhensyn ivaretas. Man må ha organisert ekstra rengjøring, rutiner for elevforflytninger, etc.
 • Det må gis opplæring av personalet om smittevern.
 • Personale og elever som ifølge helsemyndighetene er i risikogruppen og/eller skal være i karantene eller isolasjon, skal fortsatt ha hjemmekontor/fjernundervisning og ikke være fysisk tilstede på skolen.
 • Utsatte barn og unge. samt barn av samfunnskritisk personell. skal fortsatt prioriteres for tilbud. I tillegg bør barn av foreldre som er på jobb i barnehage og skole prioriteres.
 • I videregående opplæring anbefales det at elever på yrkesfag og de som skal ha sluttvurdering denne våren blir prioritert for tilbud i skole. Generelt er undervisningen i praktiske fag prioritert. På barnetrinnet bør de yngste elevene prioriteres for skoleundervisning.
 • Sentrale utdanningsmyndigheter må gi faglig støtte til lærere og kommuner for å bidra til god fjernundervisning for alle elever.
 • Det bør opprettes en tilskuddsordning som sikrer at alle elever har nødvendig tilgang til digitalt utstyr. Ordningen bør være ubyråkratisk og kan eksempelvis fordeles gjennom fylkesmennenes skjønnsramme.

Særskilt om barnehage

Ved en åpning eller delvis åpning av barnehagene, må det gis særskilte veiledninger for ivaretakelse av smittevernhensyn gjennom følgende:

 • Alle ansatte må få opplæring i smittevern.
 • Retningslinjer for bespisning/matservering i barnehagen.
 • Retningslinjer for hvordan barn og personale i risikogruppene skal ivaretas.
 • Retningslinjer for syke barn i barnehagen og når barn blir syke i barnehagen.
 • Retningslinjer for rengjøring og hygienetiltak i barnehagen

Det bør være rom for lokal skjønnsutøvelse på prioritering av barnehagetilbud til barn utover de nasjonale føringene om å prioritere barn av foreldre med samfunnskritisk personell og utsatte barn. Barn av foreldre som er på jobb i barnehage og på skole bør også prioriteres.

Ved en gradvis åpning vil antall barn kunne reguleres ved å utvide veiledende arealnorm. (I dag 4 m2 pr. barn over 3 år og 1/3 mer for barn under 3 år). Unntaksbestemmelse kan gis dersom en andel barn oppholder seg utendørs. Arealnormen bør altså gjelde det antall barn som til enhver tid er innendørs i barnehagen.

Lokale vurderinger/handlefrihet for organisering av tilbudet i skole og barnehage

Den enkelte kommune og fylkeskommune bestemmer, etter drøfting med de tillitsvalgte, hvordan tilbudet kan tilpasses til lokale forhold. Det gjelder:

 • Hvordan kombinasjonen av undervisning på skole og hjemmeundervisning skal organiseres og fordeles mellom elevene.
 • Hva slags rutiner som skal følges på den enkelte skole og barnehage, inne og ute, innenfor rammen av nasjonale smittevernregler.