KS viser til at Regjeringen har varslet at det skal presenteres en plan for gjenåpning av skolene i uke 19. KS mener det må være et overordnet mål at flest mulig elever kan vende tilbake til skolen. 

Vi legger til grunn at smittevernfaglige vurderinger legger premissene for en plan for gjenåpning av skolene. Som skoleeiere er kommuner og fylkeskommuner opptatt av å bidra til at flest mulig barn og unge kan vende tilbake til skolen, innenfor rammen av et forsvarlig smittevern. Det er også viktig å ivareta de ansatte i denne krevende situasjonen. KS vil videre peke på noen organisatoriske hensyn som en plan for gjenåpning av skolene må ta høyde for.

Fleksibilitet for lokale og regionale skolemyndigheter

Lokale forskjeller både når det gjelder smittespredning, men også forutsetninger av bemanningsmessig og arealmessig karakter kan også tilsi en viss fleksibilitet for lokale og regionale skolemyndigheter til å fastsette ulike åpningstidspunkt. I enkelte kommuner er det ingen eller lite koronasmitte, samtidig som skolestenging innebærer store belastninger for barn, unge og samfunnet. Dersom smittesituasjonen lokalt/regionalt tilsier det, og skoleeier kan ivareta smittevernfaglige krav og anbefalinger, bør kommuner og fylkeskommuner kunne åpne skolene så snart det fattes nasjonale vedtak som gir hjemmel for dette. Andre kommuner kan ha behov for mer tid til å planlegge åpning. En plan for videre åpning av skolene bør derfor ta høyde for slike forskjeller og gi rom for at åpning kan skje på ulike tidspunkt innenfor et gitt tidsintervall.

I sitt innspill til Kunnskapsdepartementet om videre åpning av skoler påpeker KS også dette:

  • I mange kommuner vil det imidlertid verken være nok areal eller et tilstrekkelig antall lærere til å foreta en full åpning av skolen for alle trinn, innenfor gjeldene anbefalinger om kohortstørrelse i smittevernveilederen. 
  • Vi vil også påpeke at en situasjon med kombinert fjern- og skoleundervisning er krevende for skolens ansatte, noe som også tilsier at skoletilbudet må tilpasses situasjonen med et pågående smitteutbrudd. 
  • KS vil også påpeke at smitteveilederens krav til transport og skoleskyss innebærer et betydelig økt behov for busser/biler og sjåfører. Dette vil forutsette både anskaffelse av mer materiell og rekruttering av personell.
  • KS vil påpeke at det også er enkelte grupper som har særskilte utfordringer med fjernundervisning som bør prioriteres ved en gradvis åpning av skolene. 

Se også følgende dokumenter: 

Lenkeblokk Icon Innspill fra KS til videre gjenåpning av skoler Lenkeblokk Icon Brev fra kunnskapsministeren om gjenåpning av skoler