Delvis gjenåpning av skolene er basert på midlertidig forskrift om smittevern og midlertidig forskrift om avvik fra opplæringsloven. Begge disse gir føringer for organiseringen og gjennomføringen av opplæringen. For mer konkret veiledning vises det til veilederne om smittevern.

Midlertidig forskrift om smittevern

Forskriften om smittevern regulerer hvilke deler av grunnopplæringen som skal gjenåpnes og hvilke smittevernhensyn som skal tas.

Forskriften pålegger kommunene å etablere et tilbud for elever fra 5. til 7. trinn, når eleven er under 12 år og har minst én foresatt ansatt i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren, innen andre kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av SARS CoV-2. Ansatte i barneskoler (barnetrinnet), administrativ ledelse i barneskoler (barnetrinnet) og kritisk driftspersonell knyttet til barneskoler omfattes av viktige samfunnsfunksjoner.

Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt.

Paragraf 12b. inneholder krav til smittevernfaglig forsvarlig drift. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten. Det skal etableres elevgrupper. Disse skal som hovedregel være basert på normen for lærertetthet ved skoler etter opplæringsloven § 8-3. Det vises til smitteveilederne fra Utdanningsdirektoratet for mer detaljerte anbefalinger om gruppeinndeling og andre smitteverntiltak.

Paragraf 12c. gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt skole, inkludert videregående skoler, etter smittevernloven § 4-1 første ledd dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Slikt vedtak kan ikke fattes av kommunen som et generelt forebyggende tiltak, men må gjøres etter en konkret vurdering av den enkelte situasjon.

Kommunen kan bare fatte generelt stengingsvedtak for skoler i kommunen, også videregående skoler, dersom det er stor smittespredning. Kommunene i en bo- og arbeidsmarkedsregion bør samarbeide om slike vedtak. Vedtakene skal godkjennes av Helsedirektoratet.

Forskriften inneholder videre forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes og stenging av enkelte virksomheter, for eksempel svømmehaller.

Midlertidig forskrift om avvik fra opplæringsloven

Kommunene og fylkeskommunene har plikt til og ansvar for å gi opplæring.

Så lang det er mulig skal barn, unge og voksne få grunnskoleopplæring og videregående opplæring selv om skolene er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven.

Elever som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter om stenging etter smittevernloven, skal få et tilbud på dagtid, enten på skolen eller annet egnet sted. Det vil si elever fra 5. til 7. trinn, når eleven er under 12 år og har minst én foresatt som er ansatt innen kritiske samfunnsfunksjoner eller viktige samfunnsfunksjoner, og for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt (sårbare barn og unge). Se lenke til samfunnskritiske funksjoner ovenfor.

Elever som ikke kan få tilbud på skolen på grunn av vedtak eller forskrift om stengning eller andre begrensninger med hjemmel i smittevernloven, skal få opplæring hjemme, det vil si fjernundervisning. Dette omfatter elever på trinn som fortsatt er stengt med hjemmel i smittevernloven. Det gjelder også dersom skolen av smittevernhensyn ikke kan la alle elever på de åpne trinnene gå på skolen. Dersom enkeltelever på de trinnene som er åpne må være borte på grunn av sykdom, karantene eller isolering (smittevernforskriften §§ 5, 8 og 11), gjelder de vanlige reglene om opplæring ved fravær.
Se rundskriv Udir-6-14.

Elever i risikogrupper eller som har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring hjemme.

Se også smittevernveilederne (lenker på slutten av artikkelen).

Det fremgår av forarbeidene til forskriften at kommuner og fylkeskommuner må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves. Det er ikke nødvendig å stille absolutt krav om legeerklæring. Departementet antar at det i mange tilfeller er klart, eller at det allerede foreligger dokumentasjon på at barnet eller noen i nær familie er i risikogrupper, og at det dermed ikke er nødvendig å innhente dokumentasjon særskilt for dette. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at barnet isoleres fra i en periode.

Barn og unge i grunnskolealder har opplæringsrett og opplæringsplikt. Når skolen er stengt, organiserer skolen fjernundervisning som elevene følger hjemmefra.

Elever som går på klassetrinn som nå gjenåpnes og som ikke er omfattet av unntakene over, skal møte opp på skolen etter vanlige regler.

Dersom foreldre til barn som ikke er omfattet av unntakene over, ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan de velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi barnet privat hjemmeopplæring i samsvar med opplæringsloven § 2-13. Ved privat hjemmeopplæring velger foreldre å ivareta barns og unges opplæringsrett ved selv å overta det juridiske ansvaret for opplæringen.  Det kreves ikke forhåndsgodkjenning fra kommunen. Det følger av opplæringsloven § 14-3 at kommunen fører tilsyn med privat hjemmeopplæring.

Kommunene kan etter opplæringsloven § 2-11 innvilge permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker dersom det er forsvarlig. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke, må avgjøres ut fra hensynet om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges.

Det er viktig å merke endringene i saksbehandlingsreglene i forskriften § 5 og samtidig minne om at kommunene og fylkeskommunene har gode dokumentasjonsrutiner.

Reglene om organiseringen av opplæringen i opplæringsloven § 8-2 gjelder bare så langt de er mulige å oppfylle i samsvar med smittevernreglene i smittevernforskriften.

Kommunen og fylkeskommunen kan gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av enkeltvedtak med hjemmel i opplæringsloven kapittel 2, 3, 4A, og 5 dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. Dette dreier for eksempel om enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og spesialundervisning. Når det er forsvarlig, kan kommunen og fylkeskommunen fatte vedtak om individuelle rettigheter og tilrettelegging av opplæringen uten at det er gjennomført sakkyndig vurdering. Dette vil i hovedsak være knyttet til planlegging for skoleåret 2020-2021.

Reglene i opplæringslovens kapittel 9 A om det psykososiale miljøet gjelder tilsvarende når elevene får opplæring hjemme, med de begrensningene som følger av at elevene ikke er fysisk til stede på skolen, og at skolen ikke rår over elevens hjemmeforhold.

Kravet i opplæringsloven § 13-7 om ha å ha tilbud om skolefritidsordning og § 13-7a om leksehjelp gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.

Forarbeidene til forskrift om avvik fra opplæringsloven finner dere her.