Kunnskapsdepartementet fastsetter læreplanene i november 2019.

KS har i vårt høringssvar lagt stor vekt på at betydningen av de tverrfaglige temaene ikke må minskes. De tre tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling er et nytt og spennende grep i fagfornyelsen. Dette er temaer som berører sentrale samfunnsutfordringer, og de omtales slik i overordnet del: Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag… De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger… Målene for hva elevene skal lære innenfor temaene, uttrykkes i kompetansemål for fag der det er relevant. KS har uttrykt sterk støtte til disse tverrfaglige temaene og mulighetene disse gir for å skape relevans og motivasjon for en aktiv elevrolle.

KS vil peke på at innovasjon og entreprenørskap kan bidra til en mer framtidsrettet praksis, men dette er underkommunisert i læreplanene. De tre tverrfaglige temaene som beskrives i overordnet del må få en tydeligere forbindelse til kompetansemålene i læreplanene for fag, slik at det er klart hvilken faglig kompetanse som forutsettes for å løse de store samfunnsutfordringene som de tverrfaglige temaene omfatter. Fagkompetansen er en forutsetning for de tverrfaglige og kreative prosessene som kan bidra til å finne nye løsninger. Lærere og andre aktører i utdanningssystemet trenger den kunnskapen som fagfeltet innovasjon kan gi om hvordan elevene kan oppøve sin kompetanse til å finne de nye løsningene som dagens og fremtidens utfordringer vil kreve. 

Det utvikles nå en teknologisk læreplanvisning som skal bidra til å tydeliggjøre sammenhengene i læreplanverket slik at sammenhengen mellom for eksempel verdiene i overordnet del, teksten om tverrfaglig temaer i innledningen Om faget og kompetansemålene framstår tydelig. Dette gjøres ved å kode de ulike delene av læreplanverket. Dette skal også bidra til at progresjonen i læreplanverket blir tydeligere. Dette fordrer at det faktisk finnes kompetansemål som kan kobles til alle de tre tverrfaglige temaene. Derfor må ikke tverrfaglige temaene begrenses, men det blir viktig å synliggjøre sammenhengen mellom verdier, tverrfaglige temaer og relevant fagkompetanse. Læreplanutkastene slik de foreligger nå, tyder på en manglende forståelse av sammenhengene mellom fagkompetanse, hensikten med de tverrfaglige temaene og ny overordnet del som verdiløft.

De tverrfaglige temaene har sterke koblinger til verdiene som er beskrevet i overordnet del. Denne sammenhengen må tydeliggjøres i læreplanverket og følges opp i kompetansemål:

1) Folkehelse og livsmestring kan særlig kobles mot disse verdiene: Menneskeverdet og Identitet og kulturelt mangfold

2) Bærekraftig utvikling kan særlig kobles mot disse verdiene: Respekt for naturen og Skaperglede, engasjement og utforskertrang

3) Demokrati og medborgerskap kan særlig kobles mot disse verdiene: Demokrati og medvirkning og Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Høring - Nye læreplaner for grunnskolen og for gjennomgående fag i videregående opplæring