Det vises til høringsbrev av 15.08.2023, med høringsfrist 15. november 2023. KS gir med dette sine kommentarer og innspill til høringsspørsmålene. Høringssvaret er utarbeidet i samråd med KS Anskaffelsesforum (KSA).

Forslaget fremstår som uklart, særlig byrdefullt og arbeidskrevende. Det vil være særlig vanskelig å vurdere om det foreligger «særlig behov» innenfor hvert enkelt lærefag. Det kan ikke forventes at oppdragsgiver sitter med detaljkunnskap med hensyn til hvilket lærefag de ulike kontraktene omfatter.

Kravet om at minst 10 prosent av de som deltar i arbeidet, skal være en lærling innenfor hvert enkelt lærefag, samt at det alltid skal være minst én lærling til stede på arbeidet, vil fort bli uforholdsmessig og konkurransebegrensende. Det vil også være vanskelig å etterleve for leverandører, samt å kontrollere for oppdragsgivere.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS (pdf)