KS mener at:

  • Det er positivt at kommunene i en krevende situasjon for deltakerne gis mulighet til å utvide introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk for dem som kan nyttiggjøre seg dette. Forutsetningen er at kommunene fortsatt har mulighet til å vurdere den enkeltes behov individuelt, og at kommunene kompenseres økonomisk.
  • Det er uheldig at deler av forslaget til ny integreringslov forskutteres med planlagt ikrafttredelse allerede høsten 2020, samtidig som loven for øvrig ikke er ferdigbehandlet i Stortinget.
  • Det er positivt at Kunnskapsdepartementet forutsetter budsjettmessig dekning for forslagene om utvidet programtid og opplæring.

Kunnskapsdepartementet ønsker å gi kommunene mulighet til å utvide introduksjonsprogrammets og norskopplæringen med inntil 6 måneder for personer som opprinnelig ville avsluttet i løpet av høsten 2020. Som ledd i dette foreslås det at de samme personene vurderes for karriereveiledning i regi av fylkeskommunene. Forslagene fremmes under forutsetning av budsjettmessig dekning. Konkret innebærer dette en styrking av integreringstilskuddet med 250 mill. kroner og en styrking av tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap med 161 mill. kroner, samt tilskudd til karriereveiledning med 10 mill. kroner.

I tillegg foreslås det at øvrige deltakere i introduksjonsprogrammet skal få et såkalt «forsterket introduksjonsprogram» etter prinsippene i regjeringens forslag til ny integreringslov.

Hele høringsuttalelsen fra KS kan leses her.