KS viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), om valglovutvalgets utredning Frie og hemmelige valg – ny valglov, med høringsfrist 31.12.2020.

Kommuner og fylkeskommuner er gjennom lov en demokratisk arena i det norske samfunnet. De er egne folkevalgte nivåer og kommunene har i tillegg ansvar for å gjennomføre valg til alle styringsnivåene i Norge, også til Stortinget. Valglov og grunnlovens bestemmelser knyttet til valg er derfor av stor betydning for kommunesektoren, selv om forslagene i utredningen berører kommunesektoren i ulik grad og på ulik måte.

Det vises for øvrig til KS' høringssvar til KMD datert 30.09.2020, om forslag til endringer i valglov, valgforskrift og forskrift om valg til Sametinget – alle hentet fra NOU 2020:6.

Lenkeblokk Icon Her finner du hele høringssvaret fra KS

Vedlagt er også saken som gikk til Hovedstyret i KS og som høringssvaret er bygget på. Den sier mer om begrunnelsene og kan være til en viss hjelp for kommuner som skal skrive høringssvar selv.

Lenkeblokk Icon Her finner du saken som KS' hovedstyre behandlet