Nedenfor er KS' høringssvar gjengitt i sin helhet.

KS viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget, gjeldende fra stortingsvalget 2021.

KS støtter i hovedsak departementets forslag, men vil peke på noen mulige utfordringer knyttet til forslaget om utsendelse av digitale valgkort som permanent ordning allerede neste år.

Innledningsvis vil KS også bemerke at høringsnotatet fra departementet ikke omtaler koronapandemien hele verden nå er berørt av. Det er en utfordring som er høyst aktuell og relevant i valgsammenheng - både i seg selv og i tilknytning til flere av forslagene fra departementet. Det legges til grunn at departementet har høy oppmerksomhet på hvordan valget berøres av dette, både i 2021 og ved eventuelle framtidige pandemier. Beredskap er omtalt i NOU 2020:6 Frie og hemmelige valg – Ny valglov hvor det er foreslått et helt nytt sett av regler for situasjoner der det har skjedd noe ekstraordinært som er egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å stemme. Dette er en situasjon som vi må ta høyde for ved stortingsvalget neste år.

Digital utsending av valgkort

KS støtter i utgangspunktet forslaget om at valgkort sendes ut digitalt til alle med stemmerett som er bosatt innenriks. Vi vil likevel stille spørsmål ved om valget i 2021, på grunn av pandemien, er riktig tidspunkt. Vi viser til at Folkehelseinstituttet opplyser på sine nettsider at produksjon av vaksine for utstrakt bruk tidligst kan starte høsten 2021. Det er derfor god grunn til å tro at pandemien fortsatt vil prege Norge når stortingsvalget gjennomføres neste år.

KS har merket seg tilbakemeldinger fra 18 forsøkskommuner som i 2019 fikk valgkort tilsendt digitalt. Ifølge høringsnotatet har de meldt om at det var til dels stort behov for rettledning og informasjon til velgerne om det digitale valgkortet, både i forkant av valget og i valglokalet på selve valgdagen. Mange opplevde også kø i valglokalet som direkte følge av at velgere brukte det digitale valgkortet.

Dersom digitalt valgkort medfører stort veiledningsbehov i valglokalet - i en situasjon hvor man også må håndtere smittevern - kan det innebære mindre effektiv valggjennomføring. Departementet bør derfor vurdere om utsending av digitale valgkort som en permanent ordning bør utsettes til senere valg.

Rett til assistanse ved stemmegivning

KS støtter forslaget om at en velger med psykisk eller fysisk funksjonsnedsetting som trenger hjelp til å stemme, selv kan peke ut en hjelper, og at kravet om at en valgfunksjonær også skal være med inn i valgavlukket, blir opphevet.

KS ønsker samtidig å bemerke at det i en slik situasjon alltid vil være en risiko for at andre kan påvirke stemmegivningen. Det vises til at bestemmelsen om at valgfunksjonær skulle være med inn i stemmeavlukket i tillegg til hjelper, ble innført med bakgrunn i at det noen ganger kunne være vanskelig å vurdere om velgeren faktisk ønsket assistanse av en hjelper. Det er derfor viktig at departementet foreslår at stemmestyret skal avgjøre dersom valgfunksjonær eller stemmestyremedlem er i tvil om velgerens rett til assistanse.

Oversendelse forhåndsstemmer

Med utgangspunkt i endringene i framsending og omdeling av brevpost i Norge de senere år mener KS det framstår som nødvendig og fornuftig at antall dager med ekspress-sending av forhåndsstemmer utvides til å gjelde hele uken før valget. Det er svært viktig at kommunene har gode avtaler og ordninger for hvordan de skal få til dette, og som sikrer at stemmene når valgstyret innen fristen kl. 17 dagen etter valget. KS mener kommunene selv har gode forutsetninger for å finne egnede løsninger, og bemerker samtidig stor tilfredshet i kommunene med bruk av forsendelsesavtalen som Valgdirektoratet inngikk med Posten-Norge ved valget i 2019.  

Trolig vil koronapandemien vi nå står i være en utfordring langt inn i 2021, også ved tidspunkt for stortingsvalget i september. Det er også grunn til å tro at det kan påvirke velgerne, og i denne sammenheng kan det for eksempel tenkes at flere ønsker å avgi forhåndsstemme for å unngå mange mennesker i valglokale på selve valgdagen.