KS er bekymret for at manglende tilbud om norskopplæring kan få svært uheldige konsekvenser for denne gruppens mulighet til å etablere seg i arbeid og bli økonomisk selvhjulpne. KS frykter at mange vil måtte få bistand fra NAV, fortrinnsvis med økonomisk sosialhjelp som eneste tilbud.

Derfor oppfordrer KS komiteen til å innstille at fordrevne fra Ukraina gis rett til norskopplæring i tilsvarende omfang som andre deltakere etter integreringsloven, men begrenset av varigheten av den enkeltes oppholdstillatelse, og at tilskudd utløses på lik linje som for deltakere i den ordinære norskopplæringen. Budsjettmessige konsekvenser av dette bør da løses gjennom behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2023.

Stortingets behandling: Sak - stortinget.no

Regjeringens proposisjon: Prop. 90 L (2022–2023) - regjeringen.no

KS høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Høringssvar om regler som gjelder fordrevene fra Ukraina - KS