KS har inngitt høringssvar på høring om politiattest for personer som har kontakt med mindreårige. Barne- og likestillingsdepartementet har nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe for å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av regelverket rundt politiattester. KS mener det er positivt.

Det offentlige har et særskilt ansvar for å forebygge overgrep overfor barn. Utgangspunktet bør derfor være at det kan kreves politiattest i situasjoner der arbeidstakere eller oppdragstakere kan være alene med barn og/eller der det kan oppstå et tillitsforhold mellom denne personen og barnet, og hvor situasjonen er slik at det er risiko for å forgripe seg. Det er også viktig med sammenheng i regelverket slik at like tilfeller behandles likt selv om det berører ulike fagområder.

KS støtter i det vesentlige den interdepartementale arbeidsgruppens forslag. KS hadde merknader til enkelte av forslagene. 

  • Det bør inntas en bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 som hjemler krav om politiattest for personer som regelmessig oppholder seg på institusjoner, omsorgsboliger eller lignende.
  • Det bør kreves politiattest av husstandsmedlemmer til avlastere etter helse- og omsorgstjenesteloven.
  • Det bør kreves politiattest for ansatte i svømmehaller. (Se lenke nedenfor om brev fra KS til Kulturdepartementet.)
Lenkeblokk Icon Høringssvaret om politiattest Lenkeblokk Icon Brev om politiattest for ansatte i svømmehaller (KUD - 2017)