Les KS' høringsnotat om "Leve hele livet" under.

Se også Bergens kommunes høringsnotat og Stavanger kommunes presentasjon inn i høringen. 

Stortingsmeldingen om Leve hele Livet har tematisk en sterk vekt på egenmestring, eget ansvar for å tilrettelegge egen bolig, aldersvennlige lokalsamfunn, kort sagt det forebyggende arbeidet og en rekke nye modeller som i større grad enn tidligere vil ha mulighet til å vektlegge og utløse bærekraftperspektivet i tjenestene. Derfor har KS sagt ja til et samarbeid både nasjonalt og lokalt om å forsterke nettverk mellom kommuner som kan spre kreative ideer og praktiske løsninger enda raskere mellom kommunene. KS vil dermed benytte anledningen til å peke på at tilnærmingen med å forsterke en prosess hvor kommunestyrene skal vedta løsningene som passer i deres kommune utifra kommunens eget utfordringsbilde er en fruktbar tilnærming. Senere år er det vedtatt en rekke stortingsmeldinger med tilhørende tiltaksplaner og strategier som omhandler feltet. Disse tiltakene må få mulighet til å virke før stadig nye settes i gang. Men på det forebyggende området er det fortsatt behov for nasjonal oppmerksomhet slik det er beskrevet i utfordringsbilde i meldingen:

  • Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå.
  • Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
  • Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
  • Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
  • Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller

Temaområdene mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, har fått betydelig oppmerksomhet i medier siste tid. Mat og måltider er viktig, men det er ikke den største utfordringen i eldreomsorgen. Hovedutfordringen ligger i at antallet personer med behov for til dels omfattende og spesialiserte bistandsbehov fra kommunehelsetjenesten vil stige sterkt i årene som kommer.  Og i økende grad må disse behovene dekkes i hjemmene, og av kommunesektoren. Det er helt nødvendig å legge bedre til rette for teknologiske løsninger, og at den kompetansen vi har rustes for å møte behovene. Stortingsmeldingen om «Leve hele livet» påpeker at tiltakene som varsles her ikke utløser nye bevilgninger til kommunene. KS er enig i at kvalitet handler om mye mer enn kun bevilgninger. Derfor håper vi at Stortinget klart vil signalisere vilje til en betydelig nasjonal satsing på kommunenes helse- og omsorgstilbud, både i kapasitet og kompetansebygging.     

KS anbefaler at føringen om at ulike tilskudd til kommunene skal gjøres avhengig av at de deltar i programmet rundt «Leve hele livet» fjernes. Årsaken er at hvis forutsetningen om at dette skal være en «nedenfra og opp» satsing skal oppfylles, må motivasjonen være at kommunene opplever at dette gir merverdi for tjenestene, ikke at de blir tvunget med som en forutsetning i en tilskuddsordning.  Skulle det mot formodning bli et problem at mange kommuner overser dette, så bør heller programutformingen justeres.

 «Leve hele livet» er en del av, men på ingen måte hele svaret på utviklingen av gode helse- og omsorgstjenester til eldre pleietrengende. KS har valgt å bidra inn i dette fordi dette gir mulighet til å forsterke noe både KS og kommunene likevel ønsker å gjøre, nemlig drive kvalitetsutvikling gjennom nettverksbygging og erfaringsutveksling med lokal forankring.

Vi ber også Stortinget forsterke satsingen på aldersvennlige lokalsamfunn. Det er fornuftig forebyggende arbeid som involverer frivillige og samfunnet som helhet til å møte de demografiske endringene som kommer. Her trengs gode partnerskap, nettverksarbeid og lokal tilpasning for å få det til. KS er glad for videreføringen av satsingen på gode pasientforløp som har vist seg å være et godt grep for kvalitetsforbedring og bedre samhandling mellom tjenestenivåene.