Nesodden kommune

Hva var målet?

Målet ved å delta i nettverket var å skape et rom for å snakke sammen om felles utfordringer og muligheter, et rom for å samhandle og skape arenaer for å samhandle mellom virksomheter i kommunene. NAV-kontoret skulle være en del av fellesskapet i kommunen.  

Hva har de fått til?

NAV Nesodden mener at andre virksomheter i kommunen snakker nå om NAV på en annen måte. De sender ikke bare utfordringene til NAV-kontoret, men er blitt en naturlig samarbeidspartner i kommunene.

Kommunen og NAV-kontoret har fått på plass et eget prosjekt knyttet til skolevegrere på ungdomsskolen, hvor åtte familier er involvert. Ungdommene var hjemme og foreldre var mye borte fra jobb pga. situasjonen. Det er nå ansatt en spesialpedagog som har jobbet med disse familiene og resultatene er positive. De fleste barna er på skolen og foreldre i jobb.

NAV Nesodden og tekniske tjenester i kommunen har også etablert faste møteplasser for å løse boligutfordringer, bl.a. knyttet til personer som får kommunale boliger. De har laget en plan for hvordan de skal jobbe videre med dette.

NAV Nesodden søker nå om å delta i KS-nettverket «Inn i jobb», der ungdom skal kvalifiseres til arbeid i kommunen.

Fredrikstad kommune

Hva var målet?

Målene var å gå bort fra silotenkingen og heller samhandle bedre på tvers. Deltakelse i Partnerskapsløftet var forankret hos kommunedirektøren, men de har ikke lykkes godt nok med forankringen i andre deler av kommunens ledelse, noe samlingene har vært litt preget av.

Hva har de fått til?

Deltakelse i nettverket har likevel bidratt til ny kunnskap om kommunens tjenester og et annet syn på NAV i kommunen.

Innenfor området barnefamilier og utsatte barn og unge, så har de fått til nye samarbeidsfora og samhandler noe mer enn tidligere.

Det er store utfordringer på levekårsområdet i Fredrikstad kommunen. Nå satser alle i kommunen sammen på dette, gjennom det de har kalt Områdesatsingen, hvor også NAV-kontoret deltar.

Boliger er fortsatt en utfordring, selv om man snakker bedre sammen nå. Deltakelse i Partnerskapsløftet har vært en god start, men de skulle gjerne fått deltatt i nettverket en omgang til.

Moss kommune

Hva var målet?

Målene var litt uklare i starten, men økt kunnskap og større forståelse både i stat og kommune var et hovedmål. NAV-leder hadde høyere målsettinger i oppstarten, men ser nå at dette er en prosess.

Hva har de fått til?

NAV Moss trekker fram temaet «barnefamilier» som den viktigste samlingen. Det var stort engasjement og de rette menneskene som deltok. Det var der de traff best og jobber nå godt med temaet oppvekst.  Det har vært en ekstra drivkraft å delta i Partnerskapsløftet, noe som har gitt økt forståelse i de andre enhetene i kommunen for NAVs oppgaver og tjenester. NAV-kontoret deltar nå på samlinger blant annet innen barnehageområdet.

Forankring i forkant av samlingene var ikke gode nok. Det er fortsatt mange utfordringer og de ulike virksomhetene har koblet seg tettere på arbeidet med bolig, slik at det ikke er to parallelle løp.

De skulle gjerne ha kommet lengere, men er på vei. Prosessene som er startet, skal fortsette.

Bærum kommune

Hva var målet?

NAV Bærum hadde ulike målsettinger og opplever at forankringen i Helse og velferd var viktig. De har erfart at det er viktig hvem som har deltatt på samlingene. De bommet litt med hvem de inviterte med på noen samlinger.

Hva har de fått til?

NAV er blitt mer synlig i kommunen og flere kommunale tjenester ber nå om at NAV-kontoret skal delta i prosjekter. De opplever også at NAV Vest-Viken er blitt godt kjent med Bærum kommune og de lokale utfordringene. NAV-leder som var helt ny i oppstarten av Partnerskapsløftet har fått god innsikt, fått samarbeidspartnere og mener det er lettere å koble seg på de kommunale tjenestene. De er i startgropen på mange ulike prosjekter.

NAV Bærum har god samhandling med Oppvekst og Helse og mestring og diskuterer mer sømløse tjenester. NAV-kontoret bidrar i boligbehovsanalyse knyttet til midlertidige boliger og ansetter nå en boligfremskaffer som skal forhandle faste leieavtaler. NAV-kontoret og kommunen vil jobbe videre med alle tre områdene som har vært tema i Partnerskapsløftet.