- Nettverkssamlingene i Partnerskapsløftet har gitt oss tid og rom, og dessuten en egen arena, for å reflektere over hvordan vi driver egen organisasjon, og hvordan vi best kan utnytte handlingsrommet som ligger i NAVs tohodede styringsform, sier kommunalsjef for arbeid og inkludering i NAV Bærum, Gro S. Skansen.

Mer samarbeid på tvers

Bærum kommune mener deltakelse i Partnerskapsløftet har bidratt til nye samarbeid og bedre kjennskap med tjenesteområdene oppvekst, helse og eiendom. De har fått på plass faste møtepunkt med oppvekst og ser god nytte av økt samarbeid med tjenesten. Det er fortsatt behov for å kommunisere enda tettere for å finne nye samarbeidsformer eller samhandlingsarenaer med andre tjenesteområder.

I dette ligger både at kommunen forstår NAVs oppdrag og at NAV forstår kommunens prioriteringer, og at begge forstår at man lokalt har et felles ansvar for å finne gode, innbyggerorienterte løsninger.

Nyttig og dele

Nettverkssamlingen den 5.-6. september bidro til starten på en ny innsats knyttet til midlertidige boliger i kommunen. Deltakelse i Partnerskapsløftet har også gitt kunnskap om felles utfordringer med andre kommuner og NAV-kontor. Nettverksarenaen har bidratt til å dele og til å adoptere gode grep og løsninger. Bærum kommune håper effektene på sikt er enda bedre løsninger for brukerne av NAV sine tjenester.  

- Partnerskapsløftet har vært bevisstgjørende og motiverende. Det har bidratt til at vi har sett nye muligheter og nye sammenhenger i arbeidet med å løse utfordringer i våre tjenester som går på tvers av kommune og NAV-kontor, sier Nav-leder i Bærum kommune, Jom Phan.

Videre trekker Bærum kommune fram metodikken som benyttes i Partnerskapsløftet som viktig. Innspill og ideer fra andre kommuner, samt kunnskapsdeling gjennom fagdryppene i forkant av samlingene oppleves nyttig.