- Større kjennskap til hverandre har ført til økt tro på samarbeid på nye måter for å gi innbyggerne i kommunen bedre tjenester – og at bedre tjenesteleveranse nødvendigvis ikke betyr økt bruk av ressurser, sier nestleder i NAV Fredrikstad, Torgeir Bjerke.

I Fredrikstad har Partnerskapsløftet så langt ført til:

  • Faste møter hver andre uke – «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier». Her deltar Tildelingskontoret, Barn/ungdom og familiehjelpa, Forebygging og oppfølging barn/ungdom og familier, Etat Friskliv, Barnehageetat, Barnevernstjenesten, Avlastning barn og unge og NAV.
  • Påbegynt samhandling med mål om forpliktende samarbeid mellom enhetsledere i Etat Friskliv og mestring, Etat for tjenester til barn og familier og NAV. Neste møte gjennomføres 20/10.
  • Har bidratt til økt kompetanse vedrørende utenforskap som begrep, hvordan utfordringsbildet på dette området er i kommunen og ikke minst at kommunens enheter har et felles ansvar sammen med NAV-kontoret for å redusere utenforskapet i kommunen.
  • Fredrikstad kommune gjennomfører i disse dagen en total gjennomgang av kommunens organisering. Partnerskapsløftet har vært med på å synliggjøre NAV sin rolle i kommunen, og dermed bidratt til en mer kunnskapsbasert plassering av NAV-kontoret i kommunens organisering.