Prosjektgruppen startet arbeidet 10. desember 2021 og har fått i oppdrag å kartlegge dagens situasjon og komme med forslag til forbedringstiltak på sikkerhetsområdet. NAV har nulltoleranse for vold og trusler. Likevel utsettes medarbeiderne i NAV for slike hendelser.

Om prosjektet Ansattes sikkerhet i NAV

Dette er et felles prosjekt mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet med bred representasjon. NAV-direktør Hans Christian Holte leder styringsgruppen. På første møte i styringsgruppen stod blant annet forslag til foreløpig prosjektplan og kommunikasjonsplan på dagsorden. Styringsgruppen sluttet seg til prosjektgruppens planer. Det er et omfattende og krevende arbeid som skal gjøres før sluttrapporten leveres i slutten av juni 2022.

Spørreundersøkelse og besøk til NAV-kontorer og enheter

Det er sendt ut en spørreundersøkelse til et utvalg av ansatte og ledere i NAV-kontor og enheter som har brukerkontakt. Tilbakemeldingene er viktig for dette arbeidet. Lederne i samarbeid med verneombud vil bli bedt om å rapportere på sikkerhetsstatus i eget kontor og enhet. Prosjektet kommer til å besøke et utvalg NAV-kontorer og enheter som del av kartleggingsarbeidet.

Bjarte Hysing-Olsen er prosjektleder og assisterende direktør i NAV Vestland. I prosjektgruppen har han fått med seg to representanter fra KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hysing-Olsen mener det er veldig betryggende at KS og utvalgte kommuner deltar både i prosjektgruppe og styringsgruppe. God forankring i partnerskapene er helt avgjørende for å lykkes med dette arbeidet.

Mandatet er omfattende og gjennomgangen skal omfatte sikkerhet for både kommunal og statlig del av NAV-kontoret, samt øvrige enheter i NAV med brukerkontakt.

Endelig mandat sikkerhetsprosjektet 2021-2022