Det er nettverkene for aldersvennlige lokalsamfunn og universell utforming som har samarbeidet om å samle kunnskap og eksempler på prosjekter som bidrar til mer tilgjengelige uterom.  

Ambisjon er at dette heftet skal være til inspirasjon for kommunene, og alle andre som arbeider og har interesse for aldersvennlig utvikling og universell utforming. For vi må ta noen ekstra grep for å møte demografiutviklingen og skape et godt aldersvennlig samfunn som vi kan se fram til å bli gamle i – sammen med andre eldre og unge.

Les heftet - Universelt utformede og aldersvennlige uterom og møteplasser (PDF)

Universell utforming + aldersvennlig

Etter en etterlysning i 2022 satt de to kommunenettverkene til Senteret for et aldersvennlig Norge og KS igjen med flere gode eksempler på hvordan kommunene planlegger og utvikler uteområder og møteplasser, med fokus på universell utforming og aldersvennlighet.

Resultatet ble tre dedikerte webinarer, og nå et eget hefte som oppsummerer noen av bidragene.  

- "Aktiv og sosial hele livet» er tittelen på heftet, og det beskriver noe vi alle ønsker oss. For at det skal være mulig, er tiltak og tilrettelegging nødvendig, forteller Christian Hellevang, seniorrådgiver for universell utforming i KS.

- Universell utforming av våre omgivelser er en forutsetning for et aldersvennlig samfunn. Det handler om hvordan vi skaper og utvikler nærmiljø og lokalsamfunn, boliger, møteplasser, transportløsninger og aktiviteter i byer og tettsteder, slik at behovene til en mangfoldig gruppe eldre innbyggere ivaretas på en god måte, utdyper Hellevang.

- Aldersvennlig utvikling har som mål å skape samfunn som er tilgjengelige og inkluderende, og som fremmer aktiv aldring. Det handler både om fysiske og sosiale omgivelser, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Medvirkning som rød tråd

I heftet er medvirkningsaktivitetene fra hvert prosjekt løftet frem i egne medvirkningsbokser, slik som denne.

Medvirkning er nøkkelen til en aldersvennlig utvikling og en rød tråd i alle prosjektene som er inkludert i heftet.

- Det handler om at innbyggerne må tas med i planlegging og utvikling av samfunnet. Med lokal kunnskap utvikler vi enda mer tilgjengelige, inkluderende og aldersvennlige løsninger i lokalsamfunn og nærområder, forteller Anne Berit.

Og hun understreker at prosjektene som settes i gang, ikke alltid trenger å være store og dyre, men utgangspunktet bør være lokale behov og løsninger, slik at tiltakene kan være til gode for hele lokalbefolkningen.

- Erfaringene er også at det ikke alltid er sånn at aldersvennlig-perspektivet var med fra starten eller utgangspunkt for prosjekter, men at det er kommet med underveis og som en viktig del av videreutvikling, forteller Anne Berit.

- I bunn og grunn handler universell utforming og aldersvennlig-satsingen om det samme: Å sikre at alle, uansett hvor vi er i livsløpet og uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet på lik linje. Nøkkelen til suksess er å ha med seg alle disse perspektivene inn i nye prosjekter, avslutter hun.