I TBU-rapportens tabell 1.1 framkommer årslønnsvekst og antall årsverk for de største forhandlingsområdene i Norge. Kommunesektoren er vist som et eget forhandlingsområde i en egen kolonne. Kommunesektoren sysselsetter i alt 497.700 ansatte som utfører 409.600 årsverk. Kommunesektoren som helhet er ikke et eget forhandlingsområde, men består at følgende forhandlingsområder:

Tabell 1. Ansatte og årsverk per tariffområde i kommunesektoren

Område

Ansatte

Årsverk

Andel årsverk av kommunesektoren samlet

KS-området

446 800

363 900

89

Oslo kommune

45 100

39 600

10

Bedriftsavtalen

4 900

4 600

1,1

Energiavtale I

1 250

1 200

0,3

Energiavtale II

330

330

0,1

KS er part på arbeidsgiversiden i KS-området. KS forhandler på vegne av alle kommuner, bortsett fra Oslo kommune som er eget tariffområde. For Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) og Energiavtale I og II er Samfunnsbedriftene part på arbeidsgiversiden.

KS-området er det største tariffområdet i kommunesektoren, og utgjør nesten 90 prosent av årsverkene i kommunesektoren samlet. Dette området påvirker dermed i størst grad lønnsutviklingen for kommunesektoren samlet. Likevel vil lønns- og sysselsettingsvekst i Oslo kommune, Bedriftsavtalen og energiavtalene også påvirke tallene for kommunesektoren samlet. Tabell 2 viser årslønnsvekst de siste fem årene for tariffområdene som utgjør kommunesektoren. Merk at tall for Oslo kommune ikke inngår i tabellen. Hverken KS eller Oslo kommune beregner årslønnsvekst for Oslo kommune etter oppgjørene.

Tabell 2. Årslønnsvekst i tariffområdene som utgjør kommunesektoren

   

 

Kommunesektoren totalt

KS' tariffområde

Bedriftsavtalen

Energiavtale I

Energiavtale II

2016

2,5

2,5

2,8

2,3

2,2

2017

2,5

2,5

1,9

2,7

2,5

2018

2,9

2,9

2,9

3,8

3,5

2019

3,5

3,5

3,1

3,4

4,3

2020

1,7

1,7

1,9

2,4

3,4

Kilde: TBU/TBSK/BEKS

Tariffavtalen for KS-området er delt inn i ulike lønnskapitler. Arbeidstakere i kapittel 4 er omfattet av sentrale lønnsforhandlinger, mens arbeidstakere i kapittel 3.4 og 5 får lønnstillegg avtalt lokalt i den enkelte kommune/fylkeskommune. Kapittel 3.4 består av ledere, mens kapittel 5 består av akademikere (f.eks. leger, advokater og ingeniører). Se her for nærmere omtale av kapittel 5. Kapittel 3 er delt inn i underkapitlene 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3, der kapittel 3.4.1 er kommunedirektører og kommunalsjefer, 3.4.2 er virksomhetsledere, mens 3.4.3 er fagledere, inspektører etc. Tabell 3 viser antall ansatte og årsverk fordelt på lønnskapittel i KS-området. 86 prosent av årsverkene i KS-området er i kapittel 4, og er omfattet av sentrale lønnsforhandlinger.

Tabell 3. Antall ansatte og årsverk etter lønnskapittel i KS-området

Lønnskapittel

Ansatte

Årsverk

Andel årsverk

KS-området

446.800

363.900

100

Kapittel 3.4

24.100

23.750

7

   Kapittel 3.4.1

1.700

1.700

0,5

   Kapittel 3.4.2

11.400

11.250

3

   Kapittel 3.4.3

11.000

10.800

3

Kapittel 4

392.200

311.600

86

Kapittel 5

31.400

28.500

8

Lønnsveksten i KS-området vil i størst grad være påvirket av utviklingen i kapittel 4 siden den utgjør den klart største andelen av årsverkene. Derfor vil lønnsveksten i KS-området ligge tett opp til lønnsveksten i kapittel 4. Tabell 4 viser lønnsutvikling i lønnskapitlene som utgjør KS-området. (Merk: det ble ikke beregnet årslønnsvekst for kapitlene 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 i 2016)  

Tabell 4. Årslønnsvekst per lønnskapittel i KS-området

       

 

KS-området

Kapittel 3.4

   Kapittel 3.4.1

   Kapittel 3.4.2

   Kapittel 3.4.3

Kapittel 4

Kapittel 5

2016

2,5

3,0

 

 

 

2,5

2,8

2017

2,5

2,9

3,4

3,1

2,2

2,4

3,0

2018

2,9

3,3

4,2

3,3

3,0

2,9

3,3

2019

3,5

3,6

4,0

3,5

3,7

3,5

3,6

2020

1,7

1,9

1,8

2,0

2,0

1,7

2,2

Kilde: TBSK

Kapittel 4 i KS-området er delt inn i ulike stillingsgrupper med tilhørende minimumsavlønningsnivåer. Stillingsgruppene er igjen sortert i gruppe 1 (stillinger uten krav til utdanning og fagarbeiderstillinger) og gruppe 2 (stillingsgrupper med universitets-/høyskoleutdanning), samt ledere i kapittel 4. Tabell 5 viser antall ansatte og årsverk i undergruppene av kapittel 4.  

Tabell 5. Antall ansatte og årsverk i KS-områdets kapittel 4, fordelt på gruppe

Gruppe

Ansatte

Årsverk

Andel årsverk

Kapittel 4 samlet

392.200

311.600

100

Ledere i kapittel 4

12.300

10.700

3

Gruppe 1

209.700

147.800

47

Gruppe 2

171.600

152.600

49

Tabell 6 viser årslønnsvekst i KS-områdets kapittel 4, og for undergruppene av kapittel 4.

Tabell 6. Årslønnsvekst i KS-områdets kapittel 4

   

 

Kapittel 4

Ledere i kapittel 4

Gruppe 1

Gruppe 2

2016

2,5

2,2

2,6

2,5

2017

2,4

3,3

2,5

2,4

2018

2,9

3,6

2,8

2,9

2019

3,5

3,5

3,5

3,7

2020

1,7

2,1

1,5

2,0

Kilde: TBSK

Stillingsgruppene i kapittel 4 avspeiler utdanningsnivå. Det er lik garantilønn for alle stillinger med lik utdanningslengde. Det vil eksempelvis si at det er samme garantilønn for en sykepleier med 3-årig U/H-utdanning som for en barnehagelærer, og samme garantilønn for en adjunkt med 4-årig grunnskolelærerutdanning som for en spesialsykepleier. Tabell 7 viser garantilønnsnivåene som gjelder fra 1.5.2021 (4.6 og 11.6 for hhv. Unio og NLL).

Tabell 7. Garantilønnsnivåer per stillingsgruppe og ansiennitetstrinn for stillingsgrupper i KS-områdets kapittel 4

   

Stillingsgrupper

Garantilønn

0 år ans.

2 år ans.

4 år ans.

6 år ans.

8 år ans.

10 år ans.

16 år ans.

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

312.900

319.400

322.200

325.200

333.300

379.600

419.400

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

363.700

371.200

374.700

378.900

390.300

434.100

446.000

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

386.000

393.200

396.700

400.900

412.300

454.100

467.100

Gruppe 2

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

423.500

434.200

444.400

454.600

464.800

515.200

523.100

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

464.100

474.900

485.300

495.600

515.800

537.100

549.100

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

504.700

514.700

519.700

524.800

537.200

556.900

597.400

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

532.800

542.600

548.300

553.800

559.000

590.200

646.100

Lektor med tilleggsutdanning

550.100

560.500

566.200

571.700

579.700

608.900

674.900

Tabell 8 viser antall ansatte og antall årsverk i de ulike stillingsgruppene som utgjør kapittel 4. Stillingsgruppen «Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger» er størst med 92.100 årsverk. Dette tilsvarer i underkant av 30 prosent av årsverkene i kapittel 4. Merk at ledere i kapittel 4 ikke har garantilønn, slik som andre ansatte i kapittel 4 har.

Tabell 8. Antall ansatte og årsverk per stillingsgruppe i KS-områdets kapittel 4

Stillingsgruppe

Ansatte

Årsverk

Andel årsverk

Kapittel 4 samlet

392.200

311.600

100

Ledere kapittel 4

12.300

10.700

3,4

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

86.400

51.700

16,6

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

121.400

92.100

29,6

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

4.700

3.950

1,3

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

79.800

68.700

22,0

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

39.900

35.200

11,3

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

35.200

32.600

10,5

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

4.700

4.100

1,3

Lektor med tilleggsutdanning

13.100

12.000

3,9

Det fastsettes ikke sentral lønnsmessig differensiering innad i stillingsgruppene. Dersom de sentrale parter eksempelvis blir enige om å heve garantilønna for «Stillinger med 3-årig U/H-utdanning», vil dette berøre alle de 68.700 årsverkene i denne stillingsgruppen – både sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bibliotekarer m.m. Se her for hvordan sentrale lønnstillegg er fordelt mellom stillingsgruppene ved de siste seks tariffoppgjørene.

Tabell 9 viser antall ansatte og årsverk per stillingskode innenfor stillingsgruppen «Stillinger med 3-årig U/H-utdanning». Ifølge kommunesektorens arbeidsgivermonitor, er sykepleiere den enkeltgruppen som kommunene opplever størst utfordringer med å rekruttere. Som tabellen viser, utgjør sykepleiere i underkant av 30 prosent av årsverkene i stillingsgruppen «Stillinger med 3-årig U/H-utdanning». Derom det fra sentralt hold skulle gis et lønnstillegg rettet mot sykepleiere, ville dette også truffet de 48.000 andre årsverkene i samme stillingsgruppe.  

Tabell 9. Ansatte og årsverk per stillingskode i stillingsgruppe for «Stillinger med 3-årig U/H-utdanning»

Stilling

Ansatte

Årsverk

Andel årsverk

Alle stillinger med 3-årig U/H

79.800

68.700

100

Sykepleier

24.600

20.300

29,5

Pedagogisk Leder

10.300

9.500

13,8

Miljøterapeut

10.100

8.000

11,6

Konsulent

6.400

5.700

8,3

Vernepleier

6.400

5.600

8,2

Saksbehandler

4.000

3.700

5,4

Barnehagelærer

4.000

3.400

4,9

Lærer

3.400

2.800

4,1

Sosialkurator

3.000

2.700

3,9

Barnevernspedagog

1.600

1.400

2,0

Fysioterapeut

1.400

1.200

1,7

Ergoterapeut

1.250

1.100

1,6

Sosionom

1.000

900

1,3

Miljøveileder/Konsulent

900

700

1,0

Bibliotekar

800

600

0,9

Tannpleier

500

450

0,7

Andre Stillinger

800

400

0,6

Stillingsgruppen «Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger» er som nevnt den største stillingsgruppen med ca. 92.100 årsverk. Sammen med stillingsgruppen «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning» utfører arbeidstakere på fagarbeidernivå 96.000 årsverk.  Arbeidstakere i disse stillingsgruppene jobber innenfor samtlige tjenesteområder i kommunesektoren. Tabell 10 viser hvordan årsverkene i disse stillingsgruppene fordeler seg på ulike tjenesteområder i kommunesektoren. Om lag 54 prosent jobber innen helse/omsorg, mens resten fordeler seg på de andre tjenesteområdene.

Tabell 10. Ansatte og årsverk per sektor for arbeidstakere i stillingsgruppene for "fagarbeider/fagarbeidernivå" og "fagarbeider med fagskoleutdanning"

Tjenesteområde

Ansatte

Årsverk

Andel årsverk

Alle

126.000

96.100

100

Administrasjon

6.900

6.100

6

Undervisning

24.900

18.700

19

Barnehage

12.500

10.600

11

Helse/omsorg

68.900

51.900

54

Samferdsel og teknikk

12.300

6.800

7

Annet

3.200

2.200

2

Ifølge kommunesektoren arbeidsgivermonitor er helsefagarbeidere en yrkesgruppe kommunene opplever at det er vanskelig å rekruttere. Dersom det fra sentralt hold skulle gis et lønnstillegg rettet mot helsefagarbeidere, ville dette også truffet de 44.000 årsverkene som jobber innenfor andre tjenesteområder enn helse/omsorg.  

Utvikling over tid
Tabell 11 viser utvikling i antall årsverk i de ulike tariffområdene (og kapitlene i KS-området) siden 2004. Bedriftsavtalen ble opprettet i 2014. Før det var det en sentral generell særavtale (SGS1701).

Siden 2004 har antall årsverk i KS-området økt med 31 prosent. Kapittel 4 har økt med 22 prosent, mens kapittel 3.4 og 5 har økt med henholdsvis 213 og 82 prosent. Noe av årsaken til den betydelige veksten i kapittel 3.4 skyldes opprettelsen av kapittel 3.4.3 i 2016. Mange ledere i kapittel 4 har etter dette blitt overført til kapittel 3.4.

Tabell 11. Antall årsverk fra 2004 til 2020. (Bedriftsavtalen var SGS1701 fram til 2014)

 

KS-området

Kapitel 3.4

Kapittel 4

Kapittel 5

Energiavtale I & II

Bedriftsavtalen

2004

277.700

7.600

254.400

15.700

3.850

 

2005

283.400

9.000

258.300

16.000

3.800

 

2006

288.300

9.400

261.900

17.000

3.900

 

2007

296.200

9.700

268.700

17.800

3.950

 

2008

302.500

10.700

273.400

18.400

3.850

2.500

2009

312.000

11.500

281.000

19.500

3.900

3.000

2010

313.600

12.000

281.200

20.400

3.750

2.800

2011

320.900

12.200

287.200

21.400

3.900

3.100

2012

325.800

12.700

290.800

22.300

3.400

3.200

2013

329.300

13.000

293.500

22.700

3.300

3.330

2014

332.500

13.400

295.400

23.700

1.900

3.400

2015

330.800

13.700

292.900

24.200

1.850

3.700

2016

339.500

14.700

299.700

25.010

1.800

3.750

2017

346.000

19.600

301.400

25.000

1.750

3.950

2018

352.500

21.900

304.900

25.600

1.650

4.150

2019

356.000

22.600

307.200

26.200

1.550

4.400

2020

363.900

23.700

311.600

28.500

1.550

4.600

Kilde: TBSK/PAI/BEKS

I Energiavtalene har antall årsverk sunket med 60 prosent siden 2004. I Bedriftsavtalen har antall årsverk økt jevnt siden SGS1701 ble opprettet i 2008.

Der det ikke er oppgitt annet, er tallene i denne artikkelen hentet fra KS’ PAI-register.

Hvordan telles ansatte?

Når vi teller ansatte i kommunesektoren, teller vi alle som mottar lønn i desember måned. Men følgende grupper inngår ikke i statistikken:

  • Vikarer, som er vikar for en annen som mottar lønn
  • Pensjonister
  • Lærlinger
  • Unge arbeidstakere
  • Folkevalgte
  • Avlastere/støttekontakter/besøkshjem etc.
  • Løse arbeidsforhold av kort varighet