Ved utgangen av 2022 hadde 59,1 prosent av de ansatte i kommunesektoren heltidsstilling. Det var en økning på 1,9 prosentenheter fra 2021.  Det har vært en økning i heltidsandelen i alle sektorer og i 305 av kommunene det siste året. Blant kvinner har andelen heltidsansatte økt fra 44,2 prosent i 2014 til 55,7 prosent i 2022, og blant menn det vært en økning fra 66,5 prosent til 69,3 prosent i samme periode.

Samtidig med økende andel heltidsansatte har også gjennomsnittlig stillingsstørrelse gått opp. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2022 var 83,3 prosent for alle ansatte i kommunesektoren.

Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltidsansatte er lavest. Det har imidlertid vært en markert økning, fra 20,8 prosent med heltid i 2014 til 32,2 prosent i 2022. I samme periode har den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for turnusansatte økt fra 63,3 til 70,1 prosent.

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund undertegnet i 2013 den første Heltidserklæringen, hvor partene forplikter seg til å redusere deltidsarbeid og å utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Heltidserklæringen er senere fornyet tre ganger, senest i august 2021. Ved den siste fornyelsen ble Heltidserklæringen også undertegnet av Fellesorganisasjonen, som representerer viktige yrkesgrupper i helse- og omsorgssektoren.

I tiden som har gått etter at den første heltidserklæringen ble undertegnet, har omfanget av heltidsarbeid økt betydelig. I sektoren helse, pleie og omsorg var heltidsandelen 44 prosent ved utgangen av 2022. Ansatte både med og uten turnus er medregnet i dette tallet. Mer om fornyelsen av heltidserklæringen i 2021 kan leses her .

Rapporten fra Sysselsettingsutvalget (NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring) inneholder en kartlegging og drøfting av bruken av deltid i norsk arbeidsliv. Det pekes på at det er mange årsaker til at arbeidstakere jobber deltid, og at potensialet for økt stillingsstørrelse avhenger av flere forhold, bl.a. hvordan arbeidet er organisert og arbeidstidsordningen på den enkelte arbeidsplass.

I rapporten Tid for handling (NOU 2023:4), som ble lagt frem i februar 2023, drøfter Helsepersonellkommisjonen hvordan større grad av heltidsarbeid kan bidra til å redusere behovet for stadig flere ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Utvikling i heltidsandel og stillingsstørrelse

Figurene nedenfor viser utviklingen i heltidsandel og stillingsstørrelse etter sektor for kommunene og fylkeskommunene samlet.

Utvikling i heltidsandel

image2iv5.pngUtvikling i stillingsstørrelse

image7erag.png

Stor variasjon mellom kommunene

Det er store forskjeller mellom kommuner i andel heltid. Ser vi på kommunene enkeltvis, så varierte andelen heltidsansatte i 2022 fra 80,5 prosent til 31,1 prosent av de ansatte. Kommunene samlet hadde en heltidsandel på 57,4 prosent. I sju kommuner lå heltidsandelen på 70 prosent eller mer. Fire av disse kommunene ligger i Finnmark og en i Agder. Videre har også Oslo (inkludert fylkeskommunale tjenester) og Lørenskog en heltidsandel i overkant av 70 prosent.

Fylkeskommunene har ikke ansvar for tjenesteområdene hvor innslaget av deltid er størst, og derfor er heltidsandelen i fylkeskommunene høyere enn i kommunene. Heltidsandelen i fylkeskommunene i 2022 varierte fra 71,3 til 81,0 prosent, og gjennomsnittlig heltidsandel var 75,8 prosent.

Tabeller

Under finner du tabeller over andel heltidsansatte per kommune og fylkeskommune fra 2014 til 2022 fordelt på sektorer. En av tabellene inneholder andel heltid blant turnusansatte i helse-, pleie- og omsorgssektoren. Tabellene er på Excel-format og er basert på PAI-registeret per 1. desember fra 2014 til 2022. Den siste tabellen viser andel heltidsansatte per stillingskode for kommuner og fylkeskommuner samlet. (Ved færre enn 10 årsverk er informasjonen "prikket ut".)

Viktige definisjoner er beskrevet nederst på denne siden.

Definisjon heltid:
En ansatt regnes som heltidsansatt dersom summen av stillingsstørrelsene til alle stillinger vedkommende har i kommunal sektor til sammen er minst 100 prosent. For enkeltkommunene vil en ansatt telle som heltidsansatt også hvis heltid oppnås ved stilling i annen kommune. Merarbeid og overtid inngår ikke i stillingsstørrelsen.

Definisjon ansatt:
De som regnes med i heltidsstatistikken er arbeidstakere som mottar lønn per 1. desember. Noen arbeidstakere er ikke med i statistikken. Dette er for eksempel pensjonister, unge arbeidstakere, lærlinger, avlastere, støttekontakter, vikarer, og personer med løse og kortvarige arbeidsforhold.

Definisjon turnus:
Med turnus menes at den ansatte har arbeidstid som går i en rullerende plan, og at ukentlig arbeidstid i full stilling er mellom 33,6 og 35,5 timer.