Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltid er lavest. I 2018 var andelen 24,2 prosent. Dette er en økning fra 20,8 prosent i 2014.

Det er store forskjeller mellom kommuner i andel heltid. Under finner du liste over andel heltidsansatte per kommune for årene 2014 til 2018 fordelt på sektorer. Det er også inkludert andel heltid blant turnusansatte i helse-, pleie- og omsorgssektoren. Tabellene er på Excel-format og er basert på PAI-registeret per 1. desember 2014 til 2018. (Ved færre enn 10 årsverk er informasjonen "prikket ut".)

Viktige definisjoner er beskrevet nederst på denne siden.

Definisjon heltid:
En ansatt regnes som heltidsansatt dersom summen av stillingsstørrelsene til alle stillinger vedkommende har i kommunal sektor til sammen er minst 100 prosent. For enkeltkommunene vil en ansatt telle som heltidsansatt også hvis heltid oppnås ved stilling i annen kommune. Merarbeid og overtid inngår ikke i stillingsstørrelsen.

Definisjon ansatt:
De som regnes med i heltidsstatistikken er arbeidstakere som mottar lønn per 1. desember. Noen arbeidstakere er ikke med i statistikken. Dette er for eksempel pensjonister, unge arbeidstakere, lærligner, avlastere, støttekontakter, vikarer, og personer med løse og kortvarige arbeidsforhold.

Definisjon turnus:
Med turnus menes at ukentlig arbeidstid i full stilling er mellom 33,6 og 35,5 timer.