Ved utgangen av 2021 hadde 57,2 prosent av de ansatte i kommunesektoren heltidsstilling. Det var en økning på 1,0 prosentenhet fra 2020. Det har vært en forholdsvis svak, men jevn økning fra år til år i perioden 2014-2021, og alle sektorer har hatt økning. Blant kvinner har andelen heltidsansatte økt fra 44,2 prosent i 2014 til 53,5 prosent i 2021. Heltidsandelen blant menn har økt fra 66,5 til 68,7 prosent i samme periode.  I femårsperioden 2014-2019 økte heltidsandelen i nær 90 prosent av alle kommuner og fylkeskommuner, og fra 2020 til 2021 ser vi økt heltidsandel i tre fjerdedeler av kommunene og fylkeskommunene.

Samtidig med økende andel heltidsansatte har også gjennomsnittlig stillingsstørrelse gått opp. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2021 var 82,5 prosent for alle ansatte i kommunesektoren.
Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltidsansatte er lavest. Det har imidlertid vært en markert økning, fra 20,8 prosent med heltid i 2014 til 29,9 prosent i 2021. I samme periode har den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for turnusansatte økt fra 63,3 til 69,1 prosent.

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund undertegnet i 2013 den første Heltidserklæringen, hvor partene forplikter seg til å redusere deltidsarbeid og å utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Heltidserklæringen er senere fornyet tre ganger, senest i august 2021. Ved den siste fornyelsen ble Heltidserklæringen også undertegnet av Fellesorganisasjonen, som representerer viktige yrkesgrupper i helse- og omsorgssektoren.

I tiden som har gått etter at den første heltidserklæringen ble undertegnet, har omfanget av heltidsarbeid økt betydelig, men det var likevel ikke mer enn 41 prosent av de ansatte i denne sektoren som arbeidet heltid ved utgangen av 2021. Mer om fornyelsen av heltidserklæringen i 2021 kan leses her.

Rapporten fra Sysselsettingsutvalget (NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring) inneholder en kartlegging og drøfting av bruken av deltid i norsk arbeidsliv. Det pekes på at det er mange årsaker til at arbeidstakere jobber deltid, og at potensialet for økt stillingsstørrelse avhenger av flere forhold, bl.a. hvordan arbeidet er organisert og arbeidstidsordningen på den enkelte arbeidsplass.

Utvikling i heltidsandel og stillingsstørrelse
Figurene nedenfor viser utviklingen i heltidsandel og stillingsstørrelse etter sektor for kommunene og fylkeskommunene samlet.

Utvikling i heltidsandel

Utvikling i stillingsstørrelse

 

Stor variasjon mellom kommunene
Det er store forskjeller mellom kommuner i andel heltid. Ser vi på kommunene enkeltvis, så varierte andelen heltidsansatte i 2021 fra 29,7 prosent til 76,0 prosent av de ansatte. Kommunene samlet hadde en heltidsandel på 55,5 prosent. I sju kommuner lå heltidsandelen på 70 prosent eller mer. Fem av disse kommunene ligger i Finnmark og en i Agder. Den siste kommunen med heltidsandel over 70 prosent er Oslo, hvor også de fylkeskommunale tjenestene er inkludert i kommunens tall.

Fylkeskommunene har ikke ansvar for tjenesteområdene hvor innslaget av deltid er størst, og derfor er heltidsandelen i fylkeskommunene høyere enn i kommunene. Heltidsandelen i fylkeskommunene i 2021 varierte fra 70,8 til 80,5 prosent, og gjennomsnittlig heltidsandel var 75,5 prosent.

Tabeller
Under finner du tabeller over andel heltidsansatte per kommune og fylkeskommune fra 2014 til 2021 fordelt på sektorer. En av tabellene inneholder andel heltid blant turnusansatte i helse-, pleie- og omsorgssektoren. Tabellene er på Excel-format og er basert på PAI-registeret per 1. desember fra 2014 til 2021. (Ved færre enn 10 årsverk er informasjonen "prikket ut".)

Viktige definisjoner er beskrevet nederst på denne siden.

Definisjon heltid:
En ansatt regnes som heltidsansatt dersom summen av stillingsstørrelsene til alle stillinger vedkommende har i kommunal sektor til sammen er minst 100 prosent. For enkeltkommunene vil en ansatt telle som heltidsansatt også hvis heltid oppnås ved stilling i annen kommune. Merarbeid og overtid inngår ikke i stillingsstørrelsen.

Definisjon ansatt:
De som regnes med i heltidsstatistikken er arbeidstakere som mottar lønn per 1. desember. Noen arbeidstakere er ikke med i statistikken. Dette er for eksempel pensjonister, unge arbeidstakere, lærlinger, avlastere, støttekontakter, vikarer, og personer med løse og kortvarige arbeidsforhold.

Definisjon turnus:
Med turnus menes at den ansatte har arbeidstid som går i en rullerende plan, og at ukentlig arbeidstid i full stilling er mellom 33,6 og 35,5 timer.