Ved utgangen av 2023 hadde 61,0 prosent av de ansatte i kommunesektoren heltidsstilling. Det var en økning på 1,9 prosentenheter fra 2021. Det har vært en økning i heltidsandelen i alle sektorer, i 299 kommuner og i alle fylkeskommunene det siste året. Blant kvinner har andelen heltidsansatte økt fra 44,2 prosent i 2014 til 58,0 prosent i 2023, og blant menn det vært en økning fra 66,5 prosent til 70,0 prosent i samme periode.

Samtidig med økende andel heltidsansatte har også gjennomsnittlig stillingsstørrelse gått opp. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2023 var 84,1 prosent for alle ansatte i kommunesektoren.

Det er fortsatt turnusansatte i helse- og omsorgssektoren som har lavest andel heltidsansatte. Det har imidlertid vært en markert økning, fra 20,8 prosent med heltid i 2014 til 34,8 prosent i 2023. I samme periode har den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for turnusansatte økt fra 63,3 til 71,5 prosent.

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund undertegnet i 2013 den første Heltidserklæringen, hvor partene forplikter seg til å redusere deltidsarbeid og å utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Heltidserklæringen er senere fornyet tre ganger, senest i august 2021. Ved den siste fornyelsen ble Heltidserklæringen også undertegnet av Fellesorganisasjonen, som representerer viktige yrkesgrupper i helse- og omsorgssektoren.

I tiden som har gått etter at den første heltidserklæringen ble undertegnet, har omfanget av heltidsarbeid økt betydelig. I sektoren helse, pleie og omsorg var heltidsandelen 44 prosent ved utgangen av 2022. Ansatte både med og uten turnus er medregnet i dette tallet. Mer om fornyelsen av heltidserklæringen i 2021 kan leses her.

KS publiserte i 2023 Arbeidsgivermonitoren, som er en undersøkelse om status og utviklingstrekk for arbeidslivet i kommunesektoren. Arbeidsgivermonitoren viser at 80 prosent av kommunene har satt seg som mål å øke heltidsandel blant sine ansatte. Den viser videre at kommunene har iverksatt en lang rekke tiltak for å øke heltidsandelen. Bred forankring og involvering av tillitsvalgte fremstår som det viktigste. Blant mer konkrete tiltak svarer nær 80 prosent at de benytter ledige deltidsstillinger til å øke stillingsandelen for andre deltidsansatte. Videre har tiltak som utvikling av lokale retningslinjer for heltid, endring av utlysningspraksis og det å tilby nyutdannede faste, hele stillinger, økt betydelig sammenliknet med tilsvarende undersøkelse i 2021. Sammenliknet med 2021 er det også en høyere andel kommuner som svarer at tiltakene har ganske stor eller meget stor effekt med hensyn til å øke heltidsandelen.

Utvikling i heltidsandel og stillingsstørrelse

Figurene nedenfor viser utviklingen i heltidsandel og stillingsstørrelse etter sektor for kommunene og fylkeskommunene samlet.

Utvikling i heltidsandel

Utvikling i stillingsstørrelse

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte i kommuner og fylkeskommuner har økt fra 78,9 prosent i 2014 til 84,1 i 2023. Samtidig har antall utførte årsverk økt fra 363 900 i 2014 til 420 900 i 2023, det vil si med 57000. Uten den positive utviklingen i stillingsstørrelse, ville det vært behov for 33 000 flere ansatte i 2023, herav om lag 25 000 flere i helse-, pleie- og omsorgssektoren. Når kommunal sektor har lykkes med å øke heltidsandelen og få opp stillingsstørrelsen, kan alle disse personene gjøre en jobb andre steder i samfunnet.

Stor variasjon mellom kommunene

Det er store forskjeller mellom kommuner i andel heltid. Ser vi på kommunene enkeltvis, så varierte andelen heltidsansatte i 2023 fra 76,6 prosent til 32,2 prosent. Kommunene samlet (ekskl. fylkeskommunene) hadde en heltidsandel på 59,4 prosent. I tolv kommuner, deriblant store kommuner som Oslo, Tromsø og Lørenskog, lå heltidsandelen på 70 prosent eller mer. Samtidig ligger åtte av de tolv kommunene med høyest heltidsandel i Troms og Finnmark.

Fylkeskommunene har ikke ansvar for tjenesteområdene hvor innslaget av deltid er størst, og derfor er heltidsandelen i fylkeskommunene høyere enn i kommunene. Heltidsandelen i fylkeskommunene i 2023 varierte fra 82,1 til 72,1 prosent, og gjennomsnittlig heltidsandel var 77,2 prosent.

Definisjoner

Definisjon heltid: En ansatt regnes som heltidsansatt dersom summen av stillingsstørrelsene til alle stillinger vedkommende har i kommunal sektor til sammen er minst 100 prosent. For enkeltkommunene vil en ansatt telle som heltidsansatt også hvis heltid oppnås ved stilling i annen kommune. Merarbeid og overtid inngår ikke i stillingsstørrelsen.

Definisjon ansatt: De som regnes med i heltidsstatistikken er arbeidstakere som mottar lønn per 1. desember. Noen arbeidstakere er ikke med i statistikken. Dette er for eksempel pensjonister, unge arbeidstakere, lærlinger, avlastere, støttekontakter, vikarer, og personer med løse og kortvarige arbeidsforhold.

Definisjon turnus: Med turnus menes at den ansatte har arbeidstid som går i en rullerende plan, og at ukentlig arbeidstid i full stilling er mellom 33,6 og 35,5 timer.