Tariffavtalen for KS-området er delt inn i ulike lønnskapitler. Arbeidstakere i kapittel 4 er omfattet av sentrale lønnsforhandlinger, mens arbeidstakere i kapittel 3 og 5 får lønnstillegg avtalt lokalt i den enkelte kommune/fylkeskommune. Kapittel 3 består av ledere, mens kapittel 5 består av akademikere (f.eks. leger, advokater og ingeniører).

Kapittel 4 er igjen delt inn i gruppe 1 og gruppe 2. Gruppe 1 består av stillingskoder uten krav til utdanning, og fagarbeiderstillinger. Gruppe 2 består av stillingskoder med krav til universitets- eller høgskoleutdanning. Gruppe 1 og gruppe 2 er ikke egne lønnskapitler i tariffavtalen, det er bare et teknisk skille mellom dem med og uten U/H-utdanning.

Lønnsveksten i kapittel 4 samlet, og for undergruppene kalt gruppe 1 og gruppe 2, er et resultat av sentrale lønnstillegg, og lønnstillegg gitt lokalt i den enkelte kommune/fylkeskommune. I tillegg påvirker endret sammensetning av de ansatte lønnsveksten. Utdanningsnivået i kommunesektoren blir stadig høyere, og dette påvirker lønnsveksten. Tabellen under viser lønnsvekst i kapittel 4 samlet, og for gruppe 1 og gruppe 2 fra 2016 til 2020. 

Årslønnsvekst i kapittel 4 samlet, samt gruppe 1 og gruppe 2. Prosent

 

Kapittel 4 samlet

Gruppe 1

Gruppe 2

2016

2,5

2,6

2,5

2017

2,4

2,5

2,4

2018

2,9

2,8

2,9

2019

3,5

3,5

3,7

2020

1,7

1,5

2,0

Samlet vekst 2015-2020

13,7

13,6

14,2

Kilde: TBSK

Gruppe 1 og gruppe 2 er også delt inn i undergrupper, kalt stillingsgrupper. En stillingsgruppe vil si stillingskoder med samme nivå på utdanning. For eksempel består stillingsgruppen «Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning» av stillingskodene for sykepleier, 3-årig lærer, ergoterapeut, fysioterapeut, barnehagelærer, sosionom, barnevernspedagog og andre stillingskoder med krav til 3-årig U/H-utdannelse.

Gruppe 1 består av stillingsgruppene:

  • Stillinger uten krav til utdanning
  • Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger
  • Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

Gruppe 2 består av stillingsgruppene:

  • Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning
  • Adjunkt og stillinger med krav om 4 år U/H-utdanning
  • Adjunkt m/tillegg og 5 år U/H-utdanning
  • Lektor og stillinger med mastergrad
  • Lektor med tilleggsutdanning

Hver stillingsgruppe har en garantilønn, det vil si laveste årslønn en arbeidstaker kan ha. Lavest garantilønn har stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» ved null års ansiennitet med 302.900 kroner. Høyeste garantilønn har stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning» ved 16 års ansiennitet med 652.900 kroner. Se HTA side 43 for de ulike stillingsgruppene, med tilhørende garantilønn.   

Antall årsverk i de ulike stillingsgruppene varierer fra om lag 4.000 i stillingsgruppene «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning» og «Lektor og stillinger med mastergrad», til over 92.000 årsverk i stillingsgruppen «Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger». Tabellen under viser antall årsverk i hver stillingsgruppe.

Antall årsverk per stillingsgruppe i HTA kapittel 4

     

Gruppe

Stillingsgruppe

2018

2019

2020

Ledere

Ledere i kapittel 4

12.342

11.749

10.679

Gruppe 1

Stillinger uten krav til utdanning

51.881

51.029

51.703

Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger

89.236

89.960

92.129

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

2.782

3.303

3.949

Gruppe 2

Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

66.276

67.687

68.685

Adjunkt og stillinger med krav om 4 år U/H-utdanning

36.057

35.640

35.185

Adjunkt m/tillegg og 5 år U/H-utdanning

31.682

32.211

32.630

Lektor og stillinger med mastergrad

3.332

3.688

4.104

Lektor med tilleggsutdanning

10.801

11.322

12.040

Kilde: TBSK

Ved de sentrale lønnsoppgjørene i KS-området, gis sentrale lønnstillegg per stillingsgruppe. Det vil si at størrelsen på lønnstillegg kan variere mellom stillingsgruppene, og i tillegg variere med ansiennitet innenfor stillingsgruppene. I lønnsoppgjøret i 2018 varierte for eksempel lønnstillegg til stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning» fra 8.800 på lavest ansiennitetstrinn til 12.300 på høyeste trinn. I 2020 derimot, ble det gitt samme lønnstillegg på alle ansiennitetstrinn.  

Tabellen under viser gjennomsnittlig lønnstillegg i kroner per årsverk fordelt på de ulike stillingsgruppene, for de tre siste tariffoppgjørene.

Gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe i HTA kapittel 4

     

Gruppe

Stillingsgruppe

2018

2019

2020

Ledere

Ledere i kapittel 4

8.037

16.159

1.663

Gruppe 1

Stillinger uten krav til utdanning

5.000

8.507

1.400

Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger

7.443

13.859

1.400

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

8.145

14.605

1.400

Gruppe 2

Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

9.039

23.124

1.400

Adjunkt og stillinger med krav om 4 år U/H-utdanning

9.510

19.978

1.600

Adjunkt m/tillegg og 5 år U/H-utdanning

10.534

16.661

1.700

Lektor og stillinger med mastergrad

10.014

17.476

1.800

Lektor med tilleggsutdanning

11.153

19.113

1.900

Kilde: KS

I 2018 ble lønnstillegg gitt som differensierte kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Gjennomsnittlig tillegg per stillingsgruppe var lavest i stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med 5.000 kroner, til nesten 11.200 kroner til «Lektor med tilleggsutdanning». Gjennomsnittlig kronetillegg for hele kapittel 4 var 8100 kroner. 

I 2019 ble lønnstillegg gitt som differensierte kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Lavest kronetillegg fikk stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med tillegg som varierte med ansiennitet fra 8.000 til 8.900 kroner, med et gjennomsnitt på 8.700 kroner. Høyest kronetillegg fikk stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning» som varierte med ansiennitet fra 17.000 til 20.000 kroner, med et gjennomsnitt på 19.100 kroner.  

I 2019 ble det gitt ytterligere tillegg i form av økte garantilønnssatser for utvalgte stillingsgrupper og ansiennitetstrinn. For eksempel ble det gitt et lønnstillegg på 14.000 til stillingsgruppen «Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning». Men i tillegg ble garantilønnssatsen ved ti års ansiennitet, hevet til 500.000 kroner. Det vil si at ansatte som etter et lønnstillegg på 14.000 kroner, hadde årslønn under 500.000 kroner, fikk et ytterligere lønnstillegg slik at ny årslønn ble 500.000 kroner. Når både kronetillegg og heving av garantilønnssats legges sammen, var gjennomsnittlig lønnstillegg høyest i stillingsgruppen «Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning» med 23.100 kroner. Deretter fulgte stillingsgruppen «Adjunkt og stillinger med krav om 4 år U/H-utdanning» med et gjennomsnittlig tillegg på nesten 20.000 kroner. Gjennomsnittlig kronetillegg for hele kapittel 4 var 16.300 kroner.

I 2019-oppgjøret ble også satser for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg hevet. Dette er holdt utenom, men det er verdt å merke seg at økte satser for disse tilleggene utgjorde om lag åtte prosent av disponible midler i 2019.   

I 2020 ble den anslåtte rammen fra «frontfaget» historisk lav på 1,7 prosent. Overheng fra året før, samt anslått glidning utgjorde 1,6 prosent. Med kun 0,1 prosentpoeng igjen av disponibel ramme til sentrale lønnstillegg, ble kronetilleggene følgelig også lave. Kronetilleggene varierte fra 1400 kroner til stillingsgruppene i gruppe 1, til 1900 kroner til stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning». Gjennomsnittlig tillegg for hele kapittel 4 var 1500 kroner.

Årene 2016 og 2017
Fram til 30.4.2016 var kapittel 4 delt inn i kapittel 4B og 4C. Kapittel 4C omfattet undervisningspersonell, mens kapittel 4B omfattet alle andre i kapittel 4. 

Garantilønn for stillinger med samme utdanningsnivå var høyere for undervisningspersonell enn for øvrige ansatte (bortsett fra ved 10 års ansiennitet for stillinger med hhv. 3 og 4 års utdannelse). Tabellen under viser garantilønn for stillinger med samme krav til utdanningsnivå, slik de var før oppgjøret i 2016.

Garantilønn per 1.5.2015

             

 

Ans. 0 år

Ans. 2 år

Ans. 4 år

Ans. 6 år

Ans. 8 år

Ans. 10 år

Ans. 16 år

Stillinger med krav om høgskoleutdanning (kap. 4B)

367.500

374.900

378.900

382.600

402.100

426.400

426.400

Lærer (kap. 4C)

373.700

381.200

388.700

393.700

402.200

416.700

456.500

Differanse

6.200

6.300

9.800

11.100

100

-9.700

30.100

               
               

 

Ans. 0 år

Ans. 2 år

Ans. 4 år

Ans. 6 år

Ans. 8 år

Ans. 10 år

Ans. 16 år

Stillinger med krav om
høgskoleutdanning med
ytterligere spesialutdanning (kap. 4B)

385.600

393.400

397.200

401.500

415.000

460.000

460.000

Adjunkt (kap. 4C)

415.800

424.200

432.500

438.100

447.200

453.300

487.000

Differanse

30.200

30.800

35.300

36.600

32.200

-6.700

27.000

               
               

 

Ans. 0 år

Ans. 2 år

Ans. 4 år

Ans. 6 år

Ans. 8 år

Ans. 10 år

Ans. 16 år

Stillinger med krav om mastergrad (kap. 4B)

416.300

424.700

428.800

437.200

470.500

500.200

500.200

Lektor (kap. 4C)

468.800

478.200

483.400

488.100

492.900

518.500

566.800

Differanse

52.500

53.500

54.600

50.900

22.400

18.300

66.600

Kilde: PSU – lønnsutvikling for undervisningspersonell

I oppgjøret i 2016 ble det avgjort at kapittel 4B og 4C skulle erstattes med gruppe 1 og gruppe 2, og at stillingskoder med samme krav til utdanningsnivå skulle være i samme stillingsgruppe, og følge samme stige for garantilønn. Som nevnt er ikke gruppe 1 og gruppe 2 egne lønnskapitler, bare et teknisk skulle mellom dem med og uten U/H-utdanning.

Oppgjørene i 2016 og 2017 ble brukt til å harmonisere lønnsstigene. Det vil si at garantilønnssatsene for undervisningspersonell i de aktuelle stillingsgruppene ikke ble hevet i disse oppgjørene. Undervisningspersonell fikk likevel sentrale lønnstillegg, slik at deres lønnsutvikling ble ivaretatt.

Tabellen under viser gjennomsnittlig kronetillegg per stillingsgruppe i oppgjørene i 2016 og 2017.

Tillegg per årsverk per stillingsgruppe i HTA i 2016 og 2017

   

Gruppe

Stillingsgruppe

2016

2017

Ledere

Ledere i kapittel 4

12.263

10.469

Gruppe 1

Stillinger uten krav til utdanning

10.239

6.500

Fagarbeider / tilsvarende fagarbeider

9.387

8.513

Gruppe 2

Stillinger med krav om høgskoleutdanning

11.661

9.063

Lærer

13.766

9.499

Stillinger med krav om
høgskoleutdanning med
ytterligere spesialutdanning

13.278

11.131

Adjunkt

14.168

9.728

Adjunkt m/tilleggsutdanning

12.307

10.488

Stillinger med krav om mastergrad

31.432

39.305

Lektor

12.437

10.542

Lektor m/tilleggsutdanning

13.526

11.527

Kilde: KS

I 2016 ble lønnstillegg gitt som differensierte kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Høyest gjennomsnittlig tillegg fikk stillingsgruppen «Stillinger med krav om mastergrad» med 31.400 kroner. De høye tilleggene i denne stillingsgruppen var en del av «harmoniseringen», slik at garantilønn kom på samme nivå som for lektorer. Lavest gjennomsnittlig tillegg i kroner fikk stillingsgruppen «Fagarbeider / tilsvarende fagarbeider», med i underkant av 9.400 kroner. Gjennomsnittlig kronetillegg for hele kapittel 4 var 11.200 kroner.

I oppgjøret i 2008 ble det innført en garantiordning om at arbeidstakere med 20 års ansiennitet ikke skulle ligge under et visst lønnsnivå, og at beløpet årlig skulle G-reguleres. Denne ordningen ble avviklet i lønnsoppgjøret i 2016. Lønnstillegg i stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» dette året er et resultat av avviklingen av denne ordningen.

I 2016 ble laveste sats for kvelds- og nattillegg økt fra 21 til 26 kroner. Dette er holdt utenfor. 

I 2017 ble lønnstillegg gitt som differensierte kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Høyest gjennomsnittlig kronetillegg fikk stillingsgruppen «Stillinger med krav om mastergrad» med 39.300 kroner. Også i 2017 var de høye tilleggene i denne stillingsgruppen en del av «harmoniseringen» av stillingsgrupper med samme utdanningsnivå, men ulik garantilønn. Etter oppgjøret i 2017 var «harmoniseringen» ferdig, og stillinger med samme krav til utdanningsnivå, ble plassert i samme stillingsgruppe. Lavest gjennomsnittlig kronetillegg i 2017 fikk stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med 6.500 kroner. Gjennomsnittlig kronetillegg for hele kapittel 4 i 2017 var 8.400 kroner.