I KS-området har ansatte som er omfattet av sentrale forhandlinger (utenom ledere) en garantilønn som avhenger av utdanning og ansiennitet. Jo høyere utdanning og jo lenger ansiennitet man har, jo høyere er garantilønnen. Garantilønnen er ikke den lønnen ansatte faktisk får. Den er et gulv for lønnssatsen, men ikke et tak. Flere ansatte har en grunnlønn som er høyere enn garantilønnen. I tilegg omfatter den ikke lønn fra ulike faste og variable tillegg, som tillegg for ubekvem arbeidstid eller funksjonstillegg for undervisningspersonell. Garantilønnen angir lønn i full stilling og tar ikke hensyn til effekten av deltidsarbeid. Den forteller ikke hva den faktiske lønnen til ansatte er, men kan likevel gi et godt bilde på lønnsforskjeller mellom grupper og hva slags forhold mellom utdanning og lønn det avtalte lønnssystemet legger opp til. Vi skal her se på denne sammenhengen.

Vi ser her på garantilønnstabellen slik den fremgår av meklers forslag etter tariffoppgjøret i 2022. Forslaget inneholder også ytterligere satsøkninger fra 2023 for ansatte med 16 års ansiennitet og minst 5 års høyere utdannelse. Dette er ikke vist.

Garantilønn i HTA kapittel 4, slik den fremgår i meklers forslag etter meklingen i 2022.

Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 324 900 331 400 334 200 337 200 345 300 391 600 431 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 389 000 389 000 389 000 393 200 404 600 448 400 460 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 411 000 411 000 411 000 415 200 426 600 468 400 481 400
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 459 100 459 100 459 100 469 300 479 500 529 900 537 900
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 500 100 500 100 500 100 510 400 530 600 552 900 565 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 535 000 535 000 535 000 540 100 552 500 572 200 612 700
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 563 800 563 800 563 800 569 300 574 500 605 700 661 600
Lektor med tilleggsutdanning 582 300 582 300 582 300 587 800 595 800 625 000 691 000

Vi skal se på stiliserte ansatte som først fullfører en utdanning på normert tid, og deretter umiddelbart tar seg jobb i en kommune eller fylkeskommune der de jobber i full stilling fram til de fyller 67 år. Dette gjør at vi kan se på inntekt over hele yrkeskarrierern, ikke bare ett enkelt år. Vi tar utgangspunkt i en fagarbeider som får fagbrevet året hun eller han fyller 20 år. Med fagbrev før fylte 20 år rekker vedkommende å begynne i jobb ved 20 år og har tjent sin første årslønn ved fylte 21. Ufaglærte antas å begynne i jobb et år tidligere, ansatte med fagbrev og fagskole et år senere. Ansatte med 3-årig UH-utdanning antas å begynne enda et år senere og så videre.

Tar man en lengre utdanning blir man eldre før man begynner å heve lønn, men tjener mer for hvert av årene man jobber. Figur 1 viser lønn per år etter stillingsgruppe. Vi ser at stillingsgruppene begynner å heve lønn ved ulik alder, at de har en garantilønn som øker fram til når 16 års ansiennitet og at nivåene avhenger av hvor høy utdanning de har. Fagarbeidere får lønn for verdiskapingsdelen av læretiden. Vi antar også at de som tar en høyere utdanning ikke gjør noe arbeid som teller med i ansiennitetsfastesettelsen, slik at de starter med 0 års ansiennitet når de går ut i fulltidsjobb. Forslaget fra meklingen innebærer at all tidligere privat og offentlig tjeneste godskrives i lønnsansienniteten og det er allerede i dag en stor andel av nyansatte med høyere utdanning som starter lenger oppe i ansiennitetsstigen. Vi underestimerer altså livsløpsinntekten deres.

For å få en oversiktelig figur vises bare noen av gruppene i figuren. Du kan legge til grafene til de andre stillingsgruppene ved å klikke på dem i listen under figuren, der de som ikke vises er grået ut.Hvordan blir det så når vi legger sammen lønnsinntekten for hvert av årene? Det vises i tabell 1 og figur 2. De viser samlet lønnsinntekt ansatte har i det de fyller angitt alder, f.eks. i det de fyller 25 år. Vi ser av tabell 1 at for ansatte midt i 20-årene har utdanningen ennå ikke begynt å lønne seg, mens ved 67 år ser vi at høyere utdanning gir høyere lønn over yrkeslivet. I figur 2 kan man se hvor de ulike linjene krysser hverandre for å se når ulike utdanningsløp begynner å lønne seg. For de fleste inntreffer dette midt i tredveårene. At krysningspunktene ligger så tidlig innebærer at det er et overkommelig antall årsverk som kreves for at de som tar en lengre utdanning skal tjene på det økonomisk. Det innebærer at utdanning lønner seg for ansatte i KS-området.

Tabell 1: Akkumulert lønnsinntekt etter stillingsgruppe, for utvalgte aldre

Stillingsgruppe 25 år 30 år 40 år 50 år 60 år 67 år
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1 981 000 3 737 600 7 852 600 12 166 600 16 480 600 19 500 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 2 334 000 4 318 600 8 850 200 13 453 200 18 056 200 21 278 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 2 055 000 4 134 000 8 815 200 13 629 200 18 443 200 21 813 000
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1 377 300 3 693 200 8 907 400 14 286 400 19 665 400 23 430 700
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 1 000 200 3 511 000 8 965 900 14 624 900 20 283 900 24 245 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 535 000 3 210 000 8 828 400 14 955 400 21 082 400 25 371 300
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 563 800 3 382 800 9 304 600 15 920 600 22 536 600 27 167 800
Lektor med tilleggsutdanning   2 911 500 8 986 000 15 830 000 22 740 000 27 577 000Men hva med ...?

Oversikten over gir et bilde på verdien av utdanning, men er helt klart forenklet og skjematisk. Vi har her ikke ambisjoner om å ta høyde for alle faktorer som bestemmer inntekt gjennom livsløpet. Vi ser for eksempel ikke på heltid/deltid eller variasjoner mellom stillingsgruppene i faktisk avgangsalder eller pensjonsnivå. Vi skal imidlertid se på én mulig innvending - "Men hva med studielånet?".

Studielånet i seg selv har ikke noe å si for inntekt gjennom livsløpet. Man kan bruke pengene når man får dem, men må betale tilbake senere, slik at det går opp i opp over livsløpet. Derimot er rentene en kostnad vi må ta hensyn til, og en stipend en inntekt vi må ta med. Dette er vist i tabell 2 og figur 3. Størrelsen på lån, stipend og lånerenter er hentet fra Lånekassen 27.05.2022. Vi ser at fordelen av stipendet er viktigere enn ulempen av rentene på studielånet, slik at forskjellene blir litt større når lån og stipend regnes med. Vi har utelatt ev. lønnsinntekt i studieperioden, og mulighetene for sletting av deler av studielånet for undervisningspersonell. Vi ser fortsatt bort fra at studentene kan ha arbeid som gir lønn og ansiennitet. 

Tabell 2: Akkumulert inntekt (lønn+stipend-lånerenter) etter stillingsgruppe, for utvalgte aldre.

Stillingsgruppe 25 år 30 år 40 år 50 år 60 år 67 år
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 2 025 800 3 778 500 7 890 600 12 204 600 16 518 600 19 538 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 2 334 000 4 318 600 8 850 200 13 453 200 18 056 200 21 278 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 2 101 800 4 176 300 8 853 300 13 667 200 18 481 200 21 851 000
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1 568 800 3 865 400 9 060 300 14 438 500 19 817 500 23 582 800
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 1 245 400 3 730 400 9 157 900 14 815 000 20 474 000 24 435 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 836 600 3 478 700 9 060 400 15 183 500 21 310 500 25 599 400
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 865 400 3 651 500 9 536 600 16 148 700 22 764 700 27 395 900
Lektor med tilleggsutdanning 360 900 3 231 800 9 258 900 16 096 100 23 006 100 27 843 100

Det kan virke fremmed å tenke på studielånet som nøytralt med hensyn til inntekt. I tabell 3 og figur 4 viser vi derfor samme beregning, men istedenfor inntekt ser vi på forbruksmulighet: Lånet er penger man kan bruke når man får det, og nedbetalingene er penger man ikke kan bruke i nedbetalingsperioden.

Tabell 3: Akkumulert forbruksmulighet etter stillingsgruppe, for utvalgte aldre.

Stillingsgruppe 25 år 30 år 40 år 50 år 60 år 67 år
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 2 079 900 3 813 300 7 890 600 12 204 600 16 518 600 19 538 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 2 334 000 4 318 600 8 850 200 13 453 200 18 056 200 21 278 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 2 163 700 4 218 800 8 857 200 13 667 200 18 481 200 21 851 000
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1 831 800 4 051 000 9 091 200 14 438 500 19 817 500 23 582 800
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 1 593 400 3 981 800 9 215 900 14 815 000 20 474 000 24 435 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 1 277 400 3 803 500 9 153 200 15 183 500 21 310 500 25 599 400
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 1 306 200 3 976 300 9 629 400 16 148 700 22 764 700 27 395 900
Lektor med tilleggsutdanning 902 200 3 637 800 9 394 200 16 096 100 23 006 100 27 843 100


Faktisk inntekt

Hittil har vi sett på lønnstabellen i Hovedtariffavtalen, som angir det laveste lønnsnivået en ansatt kan ha. Til sist skal vi se om bildet endrer seg når vi ser på den faktiske lønnen. Vi ser nå på stiliserte ansatte med samme livsforløp som over, men istedenfor garantilønn bruker vi nå den faktiske lønnen til ansatte i den stillings- og ansiennitetsgruppen de er i. Vi ser både på tall basert grunnlønn og på månedsfortjeneste. Sistnevnte inkluderer i tillegg til grunnlønn også faste og variable tillegg, som for eksmepel funksjonstillegg for undervisningspersonale og tillegg for ubekvem arbeidstid. Merk at grupper av ansatte som har mye ubekvem arbeidstid vil ha tillegg som følge av dette, slik at månedsfortjenesten ligger høyere enn grunnlønnen. Blant dem med mye ubekvem arbeidstid er det også en høy andel som har særaldersgrenser og går av tidligere enn andre ansatte. I tabellen under ikke dette hensynstatt, og alle står i jobb til 67 år. Vi ser kun på lønn, ikke på stipend, gjeld og lignende. Tallene er derfor sammenlignbare med tabell 1. Lønnstallene er her per 1. desember 2021.

Tabell 4: Akkumulert lønnsinntekt (grunnlønn) etter stillingsgruppe, for utvalgte aldre.

Stillingsgruppe 25 år 30 år 40 år 50 år 60 år 67 år
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1 952 500 3 698 300 7 787 800 12 072 100 16 356 500 19 355 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 920 800 3 904 700 8 444 900 13 084 100 17 723 300 20 970 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 675 200 3 748 100 8 404 500 13 202 600 18 000 700 21 359 300
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1 343 900 3 674 400 8 954 800 14 448 300 19 941 800 23 787 300
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 951 600 3 415 100 8 849 400 14 585 400 20 321 400 24 336 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 509 200 3 113 800 8 672 000 14 810 600 20 949 300 25 246 300
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 537 300 3 280 600 9 154 300 15 781 300 22 408 300 27 047 200
Lektor med tilleggsutdanning . 2 817 200 8 841 500 15 710 100 22 650 500 27 508 800

Tabell 5: Akkumulert lønnsinntekt (månedsfortjeneste (grunnlønn, faste og variable tillegg)) etter stillingsgruppe, for utvalgte aldre.

Stillingsgruppe 25 år 30 år 40 år 50 år 60 år 67 år
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 2 358 300 4 379 200 8 866 500 13 490 600 18 114 700 21 351 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 2 138 500 4 400 700 9 440 400 14 539 800 19 639 100 23 208 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 867 000 4 219 400 9 422 300 14 798 200 20 174 000 23 937 100
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1 441 500 3 970 200 9 621 900 15 489 100 21 356 400 25 463 500
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 980 700 3 554 100 9 218 300 15 201 500 21 184 600 25 372 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 524 200 3 234 000 9 044 900 15 439 100 21 833 200 26 309 100
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 551 500 3 389 300 9 424 700 16 204 000 22 983 300 27 728 800
Lektor med tilleggsutdanning . 2 906 700 9 180 300 16 291 400 23 472 000 28 498 400