KS anbefaler i sine innspill til ny stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraftanlegg at arealavklaringer skjer etter plan- og bygningsloven som i andre arealsaker. KS mener konsesjoner kun må gis etter at arealbruken er avklart i kommunalt planverk.

- Vi ser at plan- og bygningsloven fungerer godt ved utbygging av for eksempel forsvarsanlegg, flyplasser, store samferdselsprosjekter og mye annet der viktige interesseavveininger skjer gjennom kommunale planprosesser. Hvorfor skal vindkraftanleggene unntas fra de samme prosedyrene, spør Bjørn Arild Gram. Han mener konsesjonsbehandlingen av vindkraftanlegg må bygge på kommunenes egne arealbeslutninger.

De viktigste grunnene til at vindkraft bør være del av de normale arealforvaltningsprosessene er:

  • Kommunene kommer grundig inn i prosessen på et tidlig tidspunkt.
  • Sikrer bedre kvalitet på konsekvensutredningene.
  • Demper konflikter gjennom å sikre en åpen og transparent prosess rundt grunnlaget for beslutningene som tas.
  • Medvirkning fra kommunen som primær planmyndighet sikres gjennom hele prosessen.
  • Avveininger mellom ulike sektorhensyn og interesser skjer på et grundigere og langt mer demokratisk vis.
  • Tilliten og legitimiteten til beslutningssystemet vil øke betraktelig.

KS ba spesielt om at forholdet mellom energiloven og plan- og bygningsloven drøftes grundig i den nye stortingsmeldingen og skaper klarhet rundt de hensyn som til nå har ført til at vindkraftanleggene er unntatt fra normal arealforvaltning.

KS pekte også på nødvendigheten av å komme fram til prinsipper for en kompensasjonsordning for vertskommunene for vindkraft, men vil ikke på nåværende tidspunkt foreslå noen bestemt modell for kompensasjon. KS regner med å bli involvert i dette arbeidet senere.

Stortingsmeldingen om konsesjonssystemet ventes før sommeren og skal etter planen behandles i Stortinget til høsten.

Lenkeblokk Icon Se hele KS' innspill til konsesjonssystemet for vindkraft