KS kommer tilbake til ny dato for seminaret.

En ny utredning fra Asplan Viak, laget på oppdrag fra KS, tar for seg vindkraftanlegg på land som er svært arealkrevende. Samtidig er anleggene unntatt fra arealplanprosesser som gjelder for andre store infrastrukturtiltak som vei, jernbane, flyplasser, forsvarsanlegg, industriområder, m.m.

For vindkraft er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gjennom konsesjon avveier arealbruken opp mot andre hensyn som landskap, naturmangfold, vern, kulturminner, friluftsliv og mange andre forhold.

For andre større samfunnskritiske infrastrukturtiltak er det kommunestyret som folkevalgt organ, samfunnsutvikler og arealplanmyndighet som avveier og vedtar. Dette er en viktig del av lokaldemokratiet. I praksis endrer areal som legges ut til vindkraft karakter fra å være «landbruks-, natur- og friluftsområder» til «industrielt utbygde områder», men altså uten at folkevalgte og innbyggerne for øvrig medvirker på samme måte som ved andre store utbygginger.

Har du spørsmål? Send epost til vindkraft@ks.no.