Forumets formål er å ta initiativ til og stimulere til bedre kommunal planlegging gjennom å drive fagutvikling. Dette kan skje gjennom utveksling av erfaringer og kunn­skap, lokale fora og nettverksbygging, og med årlige konferanser, studieturer og faglige arbeids­grupper.

FKP skal profilere planleggingsfunksjonen som utviklingsverktøy for samfunn og offentlig virksomhet. Dette kan skje gjennom å tilkjennegi synspunkter og arbeide aktivt overfor dem som har ansvar for lovgivning, utvikling av plan­systemer, utdanning av planleggere og overfor brukere av planleggingstjenester.

FKP ble etablert i 1990 og har ca. 430 medlemmer. Hovedtyngden av medlemmene er ansatt i kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer, men det finnes også medlemmer som er ansatt i private konsulentvirksomheter.

Medlemsmassen er allsidig og kunnskapsrik, og det er gode muligheter til å knytte personlige kontakter som er nyttig i arbeidet med kommunal planlegging.

Medlemsgoder:

 • Et nasjonalt faglig og sosialt nettverk
 • Rabatt på den årlige kommuneplankonferansen
 • Webinarer
 • Informasjon fra og innspill til KS, SEVS, ECTP
 • Nyhetsbrev

Kontingenten er kr. 350,- pr. år ekskl. mva.

For å bli medlem, send epost til Kristian Botten Pedersen.

Her kan du laste ned medlemsbrosjyren fra FKP (pdf)

Her kan du laste ned etisk plattform for FKP (pdf)

Styret for FKP 2022-2024

FKPs styre består av 7 medlemmer med 3 vara­medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år. I tillegg har styret en kontaktperson i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Britt Kjensli, Nordland fylkeskommune (styreleder)
Håkon Randal, Holmestrand kommune (nestleder)
Marit Aune, Hitra kommune
Heidi Saua, Bergen kommune
Kjartan Løvås, Melhus kommune
Nora Dahl, Troms og Finnmark fylkeskommune
Kamilla Selseth, studentrepresentant

Varamedlemmer:

Kent G. Dagsland Håkull, Haugesund kommune
Liz Eva Tøllefsen, Vestland fylkeskommune
Ingeborg Johnsen, Hålogalandrådet

Kontaktperson fra KDD: Hilde Johansen Bakken, KDD

Styret arbeider med:

 • Samarbeid med KS - kommunesektorens organisasjon, Sekretariatet for Etter- og videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS)
 • European Council of Spatial Planners (ECTP)
 • Kommuneplankonferansen
 • Studieturer
 • Høringsuttalelser
 • Elektronisk nyhetsbrev
 • Rekruttering
Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned vedtektene for FKP (pdf)

Sekretariatet for FKP ligger i KS. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.