Forumets formål er å ta initiativ til og stimulere til bedre kommunal planlegging gjennom å drive fagutvikling. Dette kan skje gjennom utveksling av erfaringer og kunn­skap, lokale fora og nettverksbygging, og med årlige konferanser, studieturer, arbeids­grupper og meldingsblad.

FKP skal profilere planleggingsfunksjonen som utviklingsverktøy for samfunn og offentlig virksomhet. Dette kan skje gjennom å tilkjennegi synspunkter og arbeide aktivt overfor dem som har ansvar for lovgivning, utvikling av plan­systemer, utdanning av planleggere og overfor brukere av planleggingstjenester.

FKP ble etablert i 1990 og har omtrent 500 medlemmer. Hovedtyngden av medlemmene er ansatt i kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer, men det finnes også medlemmer som er ansatt i private konsulentvirksomheter.

Medlemsmassen er allsidig og kunnskapsrik, og det er gode muligheter til å knytte personlige kontakter som er nyttig i arbeidet med kommunal  planlegging.

Medlemsgoder:

 • Et nasjonalt faglig og sosialt nettverk
 • Rabatt på den årlige kommuneplankonferansen.
 • Organisert studietur
 • Informasjon fra og innspill til KS, SEVS, ECTP
 • Månedlige nyhetsbrev

Kontingenten er kr. 350,- pr. år

For å bli medlem, kontakt: eva.faengsrud@ks.no (tlf. 91 14 43 03)

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned medlemsbrosjyren fra FKP (pdf)

Styret for FKP 2018-2020

Kai Lindseth, leder og samfunnsplanlegger, Nittedal kommune
Britt Kjensli, nestleder og seniorrådgiver, Næring og regional utvikling, Nordland fylkeskommune
Kent G. Dagsland Håkull, Byplanlegger, Haugesund kommune
Håkon Randal, samfunnsplanlegger, Karmøy kommune
Marit Aune, kommuneplanlegger, Hitra kommune

Kjartan Løvås, studentrepresentant, Universitetet i Stavanger

Varamedlemmer:
Ingeborg Johnsen, Fagkoordinator, NVE og Liz Eva Tøllefsen Spesialrådgiver, Vestland fylkeskommune

Styret arbeider med:

 • Samarbeid med KS - kommunesektorens organisasjon, Sekretariatet for Etter- og videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS)
 • European Council of Spatial Planners (ECTP)
 • Kommuneplankonferansen
 • Studieturer
 • Høringsuttalelser
 • Elektronisk nyhetsbrev
 • Rekruttering
Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned vedtektene for FKP (pdf)

Sekretariatet for FKP ligger i KS. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.