Forumets formål er å ta initiativ til og stimulere til bedre kommunal planlegging gjennom å drive fagutvikling. Dette kan skje gjennom utveksling av erfaringer og kunn­skap, lokale fora og nettverksbygging, og med årlige konferanser, studieturer og faglige arbeids­grupper.

FKP skal profilere planleggingsfunksjonen som utviklingsverktøy for samfunn og offentlig virksomhet. Dette kan skje gjennom å tilkjennegi synspunkter og arbeide aktivt overfor dem som har ansvar for lovgivning, utvikling av plan­systemer, utdanning av planleggere og overfor brukere av planleggingstjenester.

FKP ble etablert i 1990 og har ca. 430 medlemmer. Hovedtyngden av medlemmene er ansatt i kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer, men det finnes også medlemmer som er ansatt i private konsulentvirksomheter.

Medlemsmassen er allsidig og kunnskapsrik, og det er gode muligheter til å knytte personlige kontakter som er nyttig i arbeidet med kommunal planlegging.

Medlemsgoder:

 • Et nasjonalt faglig og sosialt nettverk
 • Rabatt på den årlige kommuneplankonferansen
 • Organisert studietur
 • Årlig gratis webinar
 • Informasjon fra og innspill til KS, SEVS, ECTP
 • Nyhetsbrev

Kontingenten er kr. 350,- pr. år ekskl. mva.

For å bli medlem, kontakt Lillin Knudtzon (lck@ks.no).

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned medlemsbrosjyren fra FKP (pdf)

Styret for FKP 2020-2022

FKPs styre består av 7 medlemmer med 3 vara­medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år. I tillegg har styret en kontaktperson i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Britt Kjensli, Nordland fylkeskommune (styreleder)
Nora Dahl, Troms og Finnmark fylkeskommune
Håkon Randal, Holmestrand kommune
Marit Aune, Hitra kommune
Heidi Saua, Bergen kommune
Kjartan Løvås, Melhus kommune

1 studentrepresentant (ubesatt)

Kontaktperson fra KDD: Hilde Johansen Bakken, KDD

Varamedlemmer:

Kent G. Dagsland Håkull, Haugesund kommune
Liz Eva Tøllefsen, Vestland fylkeskommune
Ingeborg Johnsen, Hålogalandrådet

Styret arbeider med:

 • Samarbeid med KS - kommunesektorens organisasjon, Sekretariatet for Etter- og videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS)
 • European Council of Spatial Planners (ECTP)
 • Kommuneplankonferansen
 • Studieturer
 • Høringsuttalelser
 • Elektronisk nyhetsbrev
 • Rekruttering
Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned vedtektene for FKP (pdf)

Sekretariatet for FKP ligger i KS. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.