Vannforsyning

Lenkeblokk Icon Beredskap og krisehåndtering

Et mål for KS er å bidra til at kommunene og fylkeskommunene skal stå enda bedre rustet både i det forebyggende beredskapsarbeidet, men også med konkret krisehåndtering hvis ulykken er ute.

Et tydelig uttrykk for at KS setter beredskap for å forebygge og håndtere kriser høyt på dagsorden, er at fagfeltet nå tas inn som et av fem hovedkapitler i kommunesektorens politiske prioriteringer for perioden 2024-2027. Forslaget behandles politisk gjennom 2023 og vedtas på Landstinget våren 2024.

KS kan bistå i enkeltspørsmål, men også bidra med å løfte større og mer prinsipielle saker til beslutningstakere på Stortinget, i regjeringen og i departementer med underliggende virksomheter. KS ser et aktualisert behov for å styrke samarbeidet og samhandlingen mellom kommunene og øvrige aktører i Totalforsvaret.

Det er viktig for oss å ha god kontakt med medlemmene og vite hvilke behov det er for å videreutvikle arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Det gjelder både i eget beredskapsarbeid i kommuner og fylkeskommuner og med samarbeidende etater og andre organisasjoner. Vi tar gjerne imot ønsker om læringsnettverk eller andre kompetansehevingstiltak som for eksempel webinarer om spesifikke temaer. Det er også viktig at KS legger tilrette for å dele gode eksempler innen beredskapsfeltet.

Les mer om Samfunnsplanlegging