Har du innspill til KS?

Lenkeblokk Icon Beredskapsarbeid i praksis

Ca. 83 prosent av Norges befolkning får drikkevannet sitt fra kommunal vannforsyning. Kommunene er som vannverkseier ansvarlige for å overholde drikkevannsforskriftens krav. Det er den enkelte kommune som skal sørge for at folk har tilgang til trygt drikkevann, men det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnede nasjonale ansvaret.

Det finnes mange ulykker, kriser, trusler og naturfenomen som kan påvirke vannforsyningen. Konsekvensene av at vannet forsvinner vil være omfattende. Da er det mange av de tingene som vi ellers tar som en selvfølge som ikke lenger fungerer. Eksempler på kritiske funksjoner som blir rammet hardt er  helsetjenester og matproduksjon.

Det mest kostnadseffektive er å sette inn forebyggende tiltak for å hindre eller redusere sannsynligheten for uønskede hendelser. Noen hendelser kan likevel ikke forhindres. Vi må ha beredskap for å håndtere de farer som ikke kan eller bør håndteres av forebyggende, sannsynlighetsreduserende tiltak alene. De som mener at beredskap er for kostbart og tidkrevende, bør tenke nøye igjennom konsekvensene av en alvorlig hendelse. I dagens samfunn kan også langvarig tap av omdømme og tillit være en betydelig tilleggsbelastning ut over de direkte konsekvensene for menneskers helse, ytre miljø og økonomiske verdier.

Utfordringer knyttet til vann og avløp må være en del av kommunens helhetlige beredskap. Det er viktig at beredskap er en kontinuerlig og systematisk aktivitet i kommunens drift. Dette betyr at beredskapen blir kontinuerlig forbedret med utgangspunkt i erfaringer og ny kunnskap.

Når det gjelder vannforsyning samarbeider KS med blant andre Norsk Vann som er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer ca. 320 kommuner med ca. 96 prosent av landets innbyggere. 

I samarbeid med fagmiljøet innen krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet arrangerer Norsk Vann den Nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023 – Beredskap i usikre tider som har som mål å gi deltakerne økt kompetanse om beredskap og krisehåndtering i en urolig tid preget av sammensatte trusler. Konferansen arrangeres på Hamar 9. og 10. mai.

Lenkeblokk Icon Påmelding til Vannberedskapskonferansen 2023

Konferansen henvender seg til alle som har en rolle i beredskapsplanlegging og krisehåndtering i kommunene, men også andre aktører som er viktige for kommunens evne til å ivareta god beredskap.