- Fylkesveiene trenger sårt midler til vedlikehold. De utgjør hoveddelen av veinettet vårt, og er avgjørende viktig for både næringslivet, transportsektoren, og alle private som reiser, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS og NHO gikk sammen og ba regjeringen om  legge ekstra penger på bordet til vedlikehold av fylkesveiene i neste års statsbudsjett. Forfallet er beregnet til opp mot 80 milliarder kroner. 

Lenkeblokk Icon Står klare med 70 veiprosjekter

KS oppfordrer nå Stortinget til å drøfte etterslepet av vedlikehold på fylkesvei på nytt og bidra til en økning i disse bevilgningene for 2021. Samtidig er det positivt at ordningen med tilskudd til fylkesveger med mye næringstransport blir forlenget med 100 millioner kroner.

Regjeringen utsetter igjen oppstart av forhandlinger om byvekstavtaler med de mellomstore byområdene Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsø.

Mindre til sikring mot flom og skred

Bevilgningene til tiltak mot flom og skred reduseres med 15 millioner fra 312 til 297 millioner kroner. Dette omfatter tiltak for forebygging, kartlegging, overvåking og sikring. NVE har på sin side anslått et behov for en økning av disse midlene på 400 millioner årlig over en tiårsperiode.

Til ordningen for klimatilpasning bevilges det 6, 4 millioner kroner, som i fjor. Midlene kan bare brukes til kunnskapsutvikling.

Ikke mer til næringsutvikling

Midlene til region- og distriktsutvikling er omtrent på samme nivå som i år, til tross for fylkeskommunenes aktive hjelpe-rolle overfor bedrifter med store markedsutfordringer og deres tilrettelegging for ny næringsvirksomhet.

Fylkeskommunene fikk nye oppgaver med regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i forbindelse med regionreformen. I budsjettet er det ikke avsatt ekstra midler til dette arbeidet.