Oversikt vedlikehold fylkesveger 2020

Lenkeblokk Icon Se brev fra KS til KMD og SD med fylkesvis oversikt over prosjektene som det søkes midler til.

- Fylkesveiene trenger sårt midler til vedlikehold. De utgjør hoveddelen av veinettet vårt, og er avgjørende viktig for både næringslivet, transportsektoren, og alle private som reiser, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Vi trenger fylkesveiene for trygg transport av fisk og andre eksportvarer. De er også viktige for vekst i kollektivtransporten. Å oppgradere fylkesveiene vil gi samfunnsøkonomiske gevinster, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Ole Erik Almlid.

Norsk økonomi har bremset opp etter korona-nedstengningen, og flere støtteordninger er vedtatt i Stortinget for å redde norske arbeidsplasser. Nå legger KS (Kommunesektorens organisasjon), i samarbeid med alle landets fylkeskommuner, frem en liste over vedlikeholdsprosjekter på fylkesveier som kan gjennomføres raskt og gi rask sysselsetting.

KS og NHO er helt enige: Regjeringen og Stortinget må legge ekstra penger på bordet til vedlikehold av fylkesveiene i neste års statsbudsjett. Forfallet er beregnet til opp mot 80 milliarder kroner. Det dreier seg om dårlige grunnforhold, veiskuldre som smuldrer opp, farlige rekkverk, rasfare og mye til.

- Forutsetningen for at disse prosjektene kan komme i gang på nyåret er at Stortinget øker fylkeskommunenes inntekter med 500 millioner kroner.  Selv om 500 millioner er lite sammenliknet med det kartlagte etterslepet på opp mot 80 milliarder kroner, vil økningen bidra til å utbedre flere viktige veistrekninger og broer landet rundt.

- Dette er vinn-vinn.  Prosjektene kan settes raskt i gang, og dermed bidra til å holde hjulene i gang og trygge arbeidsplasser over hele landet. Politikerne har vært flinke til å bevilge penger til riksveiene, slik at etterslepet på vedlikehold der er stanset og redusert. Situasjonen for fylkesvegene, som utgjør hele 44.000 kilometer vegnett, er derimot langt mer krevende. Her er vedlikeholdsetterslepet enormt, og fylkene klarer ikke å løse dette uten ekstra bevilgninger, sier Gram i KS.