Til hovedinnhold

Samferdsel

Samfunnsutvikling – og planlegging

Økonomi og rammevilkår

Kostnadsdrivere for kollektivtrafikk

Prosjektet har analysert hvilke kostnadsdrivere som nå og framover synes å være de viktigste innenfor buss,- båt, - og ferjetransport. Videre har prosjektet analysert mulighetene fylkeskommunene har til å dekke utgiftsveksten.
Foto: Redink/Ruter

Prosjektnummer:174008

Utførende miljø: TØI

Ferdigstilt: 2017

Veksten i kollektivtransporten har kommet som et resultat av politiske målsettinger som er fulgt opp gjennom bevilgninger og prioriteringer. Samtidig med økt offentlig kjøp av kollektivtransport har kostnadene per produsert enhet økt. Dette skyldes i hovedsak faktorer utenfor fylkeskommunenes kontroll, som lønnsutvikling og utvikling i drivstoffpriser.

En stor kostnadsdrivende utfordring i dimensjonering av kollektivtilbud ligger i at mange ønsker å reise samtidig. For at kollektivtransport skal være et attraktivt alternativ i høytrafikkperiodene, må disse legges til grunn i planleggingen. Dette medfører dyrere kjøretøykilometer og mindre effektiv utnyttelse av kapasitet.

For å sikre virksom konkurranse er det nødvendig å være bevisst på faktorer som virker konkurransehemmende i kontraktsutformingen.

Ny kjøretøyteknologi har så langt vært dyrere enn konvensjonelle teknologier. Ser vi fram mot 2020 og 2025, trenger ikke dette lengre være tilfellet. I framtiden kan kollektivtransport bli både mer miljøvennlig og billigere. Politiske målsetninger om økte kollektivandeler peker i retning av større behov for offentlig kjøp av kollektivtransport

KONTAKT