I denne rapporten, som er laget av Deloitte AS, slås det fast at norsk kommunesektor gjennom sine mange roller har gode forutsetninger for å bidra aktivt til omstillingen til en sirkulær økonomi.

For å utnytte mulighetene som ligger i disse forskjellige rollene vil det være viktig å få på plass styringsstrategier som legger til rette for sirkulære løsninger på tvers av de ulike sektorene i kommunen. Rapporten går grundig inn på slike styringsstrategier.

Samtidig trekkes det fram andre virkemidler og tiltak som kan tas i bruk for å komme i gang med arbeidet med sirkulær økonomi. Dette kan for eksempel være tiltak som legger til rette for industri- og næringsutvikling tilpasset en sirkulær økonomi, samordning av klima- og sirkulære tiltak, eller tiltak som sikrer arealbruk i tråd med naturressursgrunnlaget. Mange av beskrivelsene er illustrert med konkrete eksempler fra inn- og utland.

Blant de mer overordnede problemstillingene som tas opp i rapporten, finner vi:

 • Hva er de viktigste forutsetningene for arbeid med sirkulær økonomi for fylkeskommuner og kommuner, herunder politiske føringer?
 • Hvordan bør arbeidet med sirkulær økonomi organiseres for å gi merverdi til det øvrige arbeidet i kommuner og fylkeskommuner?
 • Hvordan kan arbeidet med sirkulær økonomi i kommunesektoren koordineres med, og eventuelt gi synergier til, det lokale arbeidet med for eksempel FNs bærekraftmål, det generelle arbeidet med samfunnsutvikling, og arbeidet med å få ned klimagassutslipp?
 • Hvordan kan arbeidet med sirkulær økonomi innarbeides i ulike plan- og styringsdokumenter for fylkeskommunen og kommunen?
 • Hvilke nasjonale og internasjonale regulatoriske krav er viktige for kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi, og hvordan vil disse påvirke arbeidet i norske kommuner og fylkeskommuner?

Svarene på spørsmålene konkretiseres blant annet gjennom drøfting av strategier og tiltak på seks tiltaksområder:

 • Styrings- og ledelsesprosesser
 • Industri- og næringsutvikling
 • Bygg, areal og infrastruktur
 • Grønn transport og mobilitet
 • Matsystemer og skogbaserte verdikjeder og avfall
 • Avløp og gjenvinning

Innenfor alle disse områdene gis det eksempler på anbefalte tiltak som den enkelte kommune eller fylkeskommune kan sette i gang.

Lenkeblokk Icon Rapporten "Kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi" - Deloitte 2022 (pdf)

Rapporten har tittelen «Kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi». Den skal både gi et kunnskapsgrunnlag som kan tas i bruk direkte av kommunesektoren og danne grunnlag for en veileder for kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med sirkulær økonomi. Arbeidet med veilederen settes i gang senere i år.

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget som nå presenteres er finansiert av Klima- og miljødepartementet og ledet av KS som ansvarlig oppdragsgiver.