Samarbeidet strekker seg fra målsetting av økt ombruk og materialgjenvinning, til samfunnsansvar og kundeservice.

Parter i SeSammen

  • Envina
  • Renholdsverket
  • Innherred Renovasjon
  • Midtre Namdal Avfallsselskap
  • Fjellregionene Interkommunale Avfallsselskap
  • Fosen Renovasjon
  • Hamos Forvaltning
  • Steinkjer kommune

Samarbeidet har resultert i et anlegg for omdannelse av biologisk avfall, kalt Ecopro. I tillegg har konkrete tiltak i form av felles medarbeiderundersøkelse, felles kundetilfredshetsmåling og en egen tekstilkampanje med fokus på mer ombruk og materialgjenvinning kommet i stad. Flere av tiltakene inkluderer samarbeid med flere avfallsselskaper, samt private bedrifter og frivillige organisasjoner.

Avgjørende samarbeid

Samarbeid vil være helt avgjørende i omstillingen til en sirkulær økonomi. Strategiske samarbeid mellom flere interkommunale selskap og en kommune utnytter stordriftsfordeler på viktige områder, som større anleggsinvesteringer og harmonisering av sorteringsordninger.

I tillegg gir det større mulighet til å drive kompetanseutvikling for bransjen og holdningsskapende arbeid i regionen på et mer strategisk nivå. Samtidig ivaretar samarbeidet behovet for å tilpasse løsninger til de lokale forholdene. Kort sagt viser samarbeidet et stort potensial for kommunenes avfallshåndtering i tiden fremover.